کلیدواژه‌ها = SRTM
ارزیابی مؤلفه های زاویه انحراف قائم حاصل از تلفیق مدل ژئوپتانسیلی جهانی و مدل رقومی زمین در ایران

دوره 29، شماره 113، خرداد 1399، صفحه 21-28

روح اله کریمی؛ علیرضا آزموده اردلان؛ سیاوش یوسفی


ارزیابی مقایسه ای صحت ارتفاعی مدل های رقومی ارتفاعی ASTER و SRTM

دوره 25، شماره 99، آذر 1395، صفحه 103-113

رضا آقاطاهر؛ مهدی صمدی؛ ایلیا لعلی نیت؛ ایمان نجفی