کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
بررسی کیفیت زندگی شهری با استفاده از سنجش از دور و GIS - مطالعه موردی : مناطق 1 و 2 شهر زاهدان

دوره 31، شماره 121، خرداد 1401، صفحه 93-110

ابوالفضل قنبری؛ صدرا کریم زاده؛ صدیقه ترانه


شناسایی نیمه خودکار لندفرم ها با استفاده از پردازش فازی شیءگرای تصاویر ماهواره ای - مطالعه موردی:شهرستان ماکو

دوره 30، شماره 118، شهریور 1400، صفحه 77-91

کیوان محمدزاده؛ سید احمد حسینی؛ مهدی صمدی؛ ایلیا لعلی نیت؛ مسعود رحیمی


پایش تغییرات سرعت باد و اثر آن بر جابه جایی و تغییرات تپه های ماسه ای در ریگ لوت

دوره 30، شماره 118، شهریور 1400، صفحه 113-126

مهران مقصودی؛ محمد فتح اله زاده؛ حمید گنجائیان


استفاده از مدل حاصل ضربی برای تصحیح داده های ماهانه بارش سنجش از دور دراقلیم های مختلف ایران

دوره 29، شماره 115، آذر 1399، صفحه 7-20

هادی غفوریان؛ سیدحسین ثنایی نژاد؛ مهدی جباری نوقابی


بررسی و مقایسه الگوریتم های شئ گرا در استخراج پهنه های آبی با تصاویر ماهواره سنتینل

دوره 29، شماره 115، آذر 1399، صفحه 21-34

محمد حسین رضایی مقدم؛ کیوان محمدزاده؛ مجید پیشنماز احمدی


بررسی وضوح فضایی نقشه های تبخیر و تعرق واقعی در حوضه زاینده رود

دوره 29، شماره 113، خرداد 1399، صفحه 129-140

مینا ارست؛ ابوالفضل رنجبر؛ خدایار عبداللهی؛ سیدحجت موسوی


پیش بینی مناطق در خطر سرمازدگی با استفاده از مدل NEAT

دوره 28، شماره 111، آذر 1398، صفحه 41-52

الهه خصالی؛ محمدرضا مباشری


کاربرد داده های سنجش از دوردر آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهری مطالعه موردی: شهرکرد

دوره 28، شماره 111، آذر 1398، صفحه 235-250

محسن شاطریان؛ سید حجت موسوی؛ زهرا مومن بیک


عمق یابی در سواحل با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل2 (بندر صلاله عمان)

دوره 28، شماره 109، خرداد 1398، صفحه 25-35

حکمت اله محمدخانلو؛ مهدی مدیری؛ الهه خصالی؛ حمید عنایتی


پایش خشکسالی منطقه ای با استفاده از تصاویر لندست - منطقه مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه

دوره 28، شماره 109، خرداد 1398، صفحه 137-146

میلاد سلطانی؛ عادل سلطانی؛ مهین کله هوئی؛ کریم سلیمانی


مدل توپوگرافی متوسط دینامیکی منطقه شمال اقیانوس هند با استفاده از داده های سنجش از دور

دوره 27، شماره 105، خرداد 1397، صفحه 75-84

مهدی نجفی علمداری؛ مسعود ترابی ازاد؛ علی حکیمی


ارزیابی شاخص NDSI در پایش خشکسالی به کمک تکنیک سنجش از دور ( مطالعه موردی: استان اصفهان)

دوره 25، شماره 100، اسفند 1395، صفحه 35-44

مهتاب صفری شاد؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ علیرضا ایلدرمی


استفاده از الگوریتم شبکه عصبی به منظور تهیه نقشه شوری سطح آب از تصاویر ماهواره ای MODIS

دوره 25، شماره 99، آذر 1395، صفحه 5-18

منیر دارستانی فراهانی؛ مهدی آخوندزاده هنزائی؛ فرهنگ احمدی گیوی


شبیه سازی و تحلیل اثر زاویه فرود و شکل اهداف در تصاویر SAR

دوره 25، شماره 98، شهریور 1395، صفحه 129-140

مجتبی بهزاد فلاح پور؛ حمید دهقانی؛ علی جبار رشیدی؛ عباس شیخی