کلیدواژه‌ها = استان یزد
1. بررسی و تحلیل همدید- دینامیک ریزش برف در استان یزد

دوره 25، شماره 98، تابستان 1395، صفحه 25-42

کمال امیدوار


2. بررسى نظام سکونتگاهى استان یزد- نظام شهرنشینى

دوره 18، شماره 72، زمستان 1388، صفحه 40-45

محمد حسین سرایی