دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیل اکتشافی داده های فضایی تغییرات بارش ماهانه و فصلی حوضه های آبریز مند و حله

سعید بلیانی؛ محمد سلیقه

دوره 25، شماره 100 ، اسفند 1395، ، صفحه 111-127

https://doi.org/10.22131/sepehr.2017.24810

چکیده
  تحلیل اکتشافی داده‌های فضایی[1](ESDA)،به دنبال تشخیص تمایز بین الگوهای تصادفی و غیر تصادفی می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از داده‌های 37 ایستگاه باران‌سنجی و سینوپتیک در منطقه شمالی خلیج‌فارس (حوضه‌های آبریز مند وحله) اقدام به تحلیل اکتشافی داده‌های  فضایی (آمارفضایی) تغییرات رژیم بارش (ماهانه و فصلی) شده است. نتایج حاصل از این ...  بیشتر

شناسایی روند تغییرات بارش در حوضه کویر میقان

مجید منتظری

دوره 22، شماره 88 ، بهمن 1392، ، صفحه 58-61

چکیده
   تالاب میقان، چاله‌ای طبیعی است که بین دو رشته کوه زاگرس و ایران مرکزی شکل گرفته، این تالاب در مرکز حوضه و در قلب استان مرکزی گسترده شده است. این حوضه آبی در تقسیم‌بندی طرح جامع آب کشور با کد مطالعاتی 5-1-7 شناسایی می‌شود. مساحت این حوضه در حدود 5514 کیلومترمربع و متوسط بارش سالانه آن در حدود 280میلیمتر است. بارش این حوضه در طول زمان از ...  بیشتر