دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسی روند تغییرات شبانه روزی ازن تروپوسفری در اصفهان

عباسعلی آروین

دوره 22، شماره 87 ، آبان 1392، ، صفحه 43-47

چکیده
  جهت بررسی وجود روند تغییرات شبانه‌روزی اُزون تروپروسفری در اصفهان از روش‌های آماری تحلیل خوشه‌ای و مقایسه خط روند استفاده شده است. در ابتدا الگوهای مشابه تغییرات روند را در کل دوره آماری با بهره‌گیری از تحلیل خوشه‌ای گروه‌بندی کردیم. بر این اساس تغییرات شبانه روزی اُزون به چهار گروه روند (حداکثر روزانه، حداقل شبانه، روند افزایش ...  بیشتر