دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسی نحوه تولید و انتشاراطلاعات مکانی در کشورهای توسعه یافته

حمید عنایتی؛ محسن حسن زاده شاهراجی

دوره 22، شماره 87 ، آبان 1392، ، صفحه 48-53

چکیده
  یکی از مؤلفه‌های اساسی در توسعه پایدار(1) هر کشور، میزان دسترسی و بهره‌گیری از اطّلاعات مکانی و انجام تصمیم‌گیری بر مبنای تحلیل‌های حاصل از سیستم‌های اطّلاعات مکانی می‌باشد. برای این منظور در هر کشوری یک یا چند ارگان متولّیان اصلی تولید اطّلاعات مکانی می‌باشد. در سال‌های اخیر و با ورود به عصر فنآوری اطّلاعات و دسترسی همگان به ...  بیشتر