کلیدواژه‌ها = آب و هوا
زمینه های دگرگونی مباحث بیابان زایی

دوره 21، شماره 81، اردیبهشت 1391، صفحه 104-112

تقی طاووسی


روند تغییر و تحولات اقلیم ‏شناسى دیرینه تا امروز

دوره 19، شماره 74، مرداد 1389، صفحه 86-90

مهرداد حسینی؛ ناصر ملکی؛ فرخ مطلبی فر


جهان کوه دماوند مستندسازى و دیده ‏بانى فعالیت هاى انسانى با استفاده از داده‏ هاى سنجش از دور

دوره 16، شماره 61، اردیبهشت 1386، صفحه 43-46

علی اکبر رسولی؛ مسعود مینائی؛ محمود داوودی


تأثیر آب و هوا در پراکندگى نواحى جمعیتى (مطالعه موردى: استان فارس)

دوره 16، شماره 61، اردیبهشت 1386، صفحه 47-49

زهرا حجازی زاده؛ سعید نگهبان