کلیدواژه‌ها = اطلاعات جغرافیایی
1. مفاهیم علم اطلاعات جغرافیایى در برنامه ریزى شهرى و منطقه اى

دوره 20، شماره 79، پاییز 1390، صفحه 78-84

رحیم سرور؛ مهران رضایی