دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
توسعه روستایى و توسعه گردشگرى

سعدی محمدی

دوره 20، شماره 78 ، مرداد 1390، ، صفحه 93-101

چکیده
  امروزه صنعت عظیم گردشگرى به ویژه گردشگرى داخلى جایگاه خاصى را در کشورها داشته و نقش فعال و مؤثرى در ارتقاء ساختار اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشورها بخصوص در کشورهاى روبه توسعه بعهده دارد. در این راستا گردشگرى روستایى نیز جزیى از صنعت گردشگرى به حساب مى ‏آید که مى‏ تواند نقش مهمى در توانمندسازى مردم محلى و تنوع بخشى به رشد اقتصادى ...  بیشتر

تحلیلى بر کارکرد گردشگرى در ایجاد اشتغال و درآمد ناخالص ملى

سید رامین غفاری؛ معصومه ترکی هرچگانی

دوره 20، شماره 77 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 49-54

چکیده
  امروزه گردشگرى بعنوان صنعتى پاک در دنیاى مدرن و پست مدرن قادر است تا با ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ملّى نقشى مهم و مؤثر در توسعه ‏ى پایدار جوامع انسانى ایفا نماید. براین مبنا مقاله‏ ى حاضر در راستاى پاسخ به پرسش‏ هایى چند، برآن است تا به کمک مطالعات کتابخانه‏ اى و تجزیه و تحلیل آخرین آمار رسمى ارائه شده از سوى مراجع معتبر ملّى ...  بیشتر

باغ هاى اصفهان و جاذبه ‏هاى گردشگرى آن

حسن قره نژاد؛ فرشته بهجت

دوره 17، شماره 67 ، آبان 1387، ، صفحه 47-50

چکیده
  اصفهان را به سبب زاینده‏ رود، مادى ‏ها و باغات آن از گذشته‏ هاى دور مى‏ شناخته ‏اند به طورى که براى بهره‏ مندى بهتر از این رود شیخ بهایى طومار قدیمى را اصلاح و تنظیم کرد و نتیجه آن سرسبزى و رونق روزافزون آن از دوران صفوى تا به امروز است. به طورى که در گوشه و کنار این شهر افسانه ‏اى باغات متنوعى ایجاد شده که شهره عام و خاص در ...  بیشتر