دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
آب و هوا و رفتار در شهرهاى سردسیر مطالعه موردى: گوتنبرگ سوئد (اسکاندیناوى)

تقی طاووسی

دوره 18، شماره 69 ، اردیبهشت 1388، ، صفحه 52-64

چکیده
  در شهر گوتنبرگ کشور سوئد، چهار فضاى عمومى شهر که الگوها و میکروکلیماهاى گوناگونى ارائه مى ‏دهند، به منظور ارزیابى اثر میکرواقلیم و وضع هوا برروى مردم در محیط ‏هاى عمومى شهر مطالعه شده ‏اند. روش تحقیق، چند رشته‏ اى و میان رشته‏ اى است و دانشمندانى از سه رشته معمارى، آب و هواشناسى، و روانشناسى را در برمى‏گیرد. این پروژه ‏ها ...  بیشتر