دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
پژوهش کیفى درحمل و نقل درون شهرى: نگرشى دیگر «پر گونار رو»

محمد میره؛ احمد پوراحمد

دوره 15، شماره 57 ، اردیبهشت 1385، ، صفحه 52-59

چکیده
   این مقاله در مورد رویکرد کیفى در مطالعه سفر درون شهرى بحث مى‏ کند و با نقد جغرافیاى حمل و نقل کمى سنتى همراه با شناسایى نیاز به روش‏ها و نگرش‏ هاى جایگزین، درک جدیدى از تجارب سفرهاى روزانه شهرى به دست مى‏ دهد.  مقاله همچنین رویکردى را شرح مى‏ دهد که داراى این هدف است که با استفاده از یک روش‏شناسى دیالکتیکى عملى- نظرى محدودیتهاى ...  بیشتر