نمایه نویسندگان

آ

 • آخوندزاده هنزائی، مهدی تشخیص آنامولی های TEC قبل از وقوع زلزله های بزرگ با تلفیق شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی توده ذرات(PSO) [دوره 24، شماره 94، 1394، صفحه 5-18]
 • آخوندزاده هنزائی، مهدی استفاده از الگوریتم شبکه عصبی به منظور تهیه نقشه شوری سطح آب از تصاویر ماهواره ای MODIS [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 5-18]
 • آخوندزاده هنزائی، مهدی مدل سازی محلی پروفیل چگالی الکترون یون سپهری ماهواره ی FORMOSAT-3/COSMIC با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 26، شماره 101، 1396، صفحه 73-79]
 • آخوندزاده هنزائی، مهدی تخمین ضخامت نوری هواویزها بر روی منطقه ای از ایران با استفاده از تلفیق تصاویر سنجنده های MODIS سکوهای ماهواره ای TERRA و AQUA [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 71-81]
 • آخوندزاده هنزائی، مهدی بررسی فرونشست زمین در اثر استخراج مواد نفتی با استفاده از روش تداخل سنجی رادار [دوره 27، شماره 105، 1397، صفحه 23-34]
 • آخوندزاده هنزائی، مهدی تهیه نقشه گسیلندگی و دمای سطح زمین از تصاویر ابرطیفی حرارتی HyTES بااستفاده از الگوریتم های TES وARTEMISS [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 99-111]
 • آخوندزاده هنزائی، مهدی مقایسه روش های ARIMA و شبکه عصبی در مدل سازی و پایش وضعیت خشکسالی با استفاده از داده های سری زمانی سنجش از دوری - مطالعه موردی: شهر اراک [دوره 28، شماره 109، 1398، صفحه 185-197]
 • آذرنیوند، حسین ارزیابی و پایش پوشش گیاهی مبتنی بر منطق فازی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: پارک ملی بمو - شیراز) [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 157-166]
 • آذره، علی بررسی و تحلیل ارتباط زمانی و مکانی بین خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در استان تهران [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 113-120]
 • آرا، هایده مکانیابی سد زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: حوضه آبخیز دشت کویر [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 177-185]
 • آراء، هایده لندفرم ها و طبقه بندی آنها در علم ژئومورفولوژی(مطالعه موردی : حوضه آبریز جاجرود در شمال شرق تهران) [دوره 22، 86-1، 1392، صفحه 17-22]
 • آرخی، صالح آشکارسازی تغییرات پوشش/کاربری اراضی با پردازش شیءگرای تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزاز Idrisi selvi (مطالعه موردی: منطقه آبدانان) [دوره 24، شماره 95، 1394، صفحه 51-62]
 • آرمش، محسن تحلیل آماری و پیش بینی یخبندان های زودرس شهرستان خاش طی دوره آماری 1387-1365 [دوره 21، 84-1، 1391، صفحه 28-30]
 • آروین، عباسعلی بررسی روند تغییرات شبانه روزی ازن تروپوسفری در اصفهان [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 43-47]
 • آروین، عباسعلی پهنه بندی خشکسالی دراستان هرمزگان با استفاده از روش های آماری [دوره 22، 86-1، 1392، صفحه 23-29]
 • آزاد، فریبا مخاطرات محیطی [دوره 23، 90-1، 1393، صفحه 94-105]
 • آزاد بخت، بهرام زمین لغزش روستای بیانلو شهرستان بیجار [دوره 12، شماره 45، 1382، صفحه 47-48]
 • آزادبخت ( ترجمه و تدوین )، بهرام کاربرد GIS و سنجش از دور در طراحى بزرگراه ها [دوره 16، شماره 62، 1386، صفحه 26-27]
 • آزاد بخت (مترجم)، بهرام خصوصیات ژئومورفولوژیکى کوه ارجیس با استفاده از تکنولوژى‏ هاى RST,DTM [دوره 15، شماره 57، 1385، صفحه 16-18]
 • آزادنژاد، سعید ارزیابی و مقایسه داده های پلاریمتریک دوگانه سنجنده Sentinel1-A و TerraSAR-X در بهینه سازی شاخص پراکندگی دامنه به منظور بهبود الگوریتم تداخل سنجی PSInSAR [دوره 28، شماره 110، 1398، صفحه 53-64]
 • آزادنژاد، سعید ارائه مدلFCD محلی جدید مبتنی بر آستانه گذاری محلی به منظور برآورد تاج پوشش جنگل در مناطق بزرگ [دوره 29، شماره 114، 1399، صفحه 37-49]
 • آزادی، مجید مقایسه ی عملکرد مدل های LARS و RegCM4 در شبیه سازی و پس پردازش داده های سالانه دما و بارش خراسان بزرگ [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 157-170]
 • آزادی، یونس سطح بندی شهرستان های استان ایلام از نظر توسعه مکانیزاسیون کشاورزی [دوره 22، 86-1، 1392، صفحه 53-60]
 • آزادی، یونس سطح بندی دهستان های بخش شیروان از نظر شاخص های توسعه انسانی [دوره 21، شماره 81، 1391، صفحه 9-16]
 • آزادی قطار، سعید خدمات GIS در میادین نفتی با محوریت سکوهای موبایل [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 39-42]
 • آزادی قطار، سعید خدمات مکان مبنا (LBS) در خدمت مدیریت بازاریابی گردشگری (مطالعه موردی: شهر بابلسر) [دوره 21، شماره 81، 1391، صفحه 22-29]
 • آزموده اردلان، علیرضا ارزیابی روش های استخراج اطلاعات فیزیکی ساختمان های تخریب شده ناشی از زلزله و ارائه ی الگوریتمی بر پایه لایه های GIS و سنجش از دور [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 21-42]
 • آزموده اردلان، علیرضا سیستم‏ هاى تعیین موقعیت شناورهاى زیر دریایى [دوره 16، شماره 64، 1386، صفحه 49-53]
 • آزموده اردلان، علیرضا نیاز به سیستم تعیین موقعیت ملى مکمل سیستم ‏هاى تعیین موقعیت ماهواره ‏اى خارجى در زمان صلح و جایگزین آن ها در مواقع بحرانى [دوره 15، شماره 57، 1385، صفحه 34-41]
 • آزموده اردلان، علیرضا سیستم اطلاعات هیدروگرافى [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 32-35]
 • آزموده اردلان، علیرضا آشنایی با GPS [دوره 3، شماره 11، 1373، صفحه 4-11]
 • آزموده اردلان، علیرضا طراحی بخش ارتباط سیستم اطلاعات جغرافیایی با کاربر [دوره 2، شماره 8، 1372، صفحه 27-27]
 • آزموده اردلان، علیرضا بازنگری نقشه های پوشش و مزایای استفاده از عکس های ماهواره ای [دوره 2، شماره 7، 1372، صفحه 35-41]
 • آزموده اردلان، علیرضا مبحثی در خودکارسازی ترازیابی [دوره 2، شماره 6، 1371، صفحه 41-43]
 • آزموده اردلان، علیرضا نکته ای چند در بکارگیری صحیح روش کمترین مربعات [دوره 2، شماره 5، 1371، صفحه 20-29]
 • آزموده اردلان، علیرضا تصاویر ماهواره ای در خدمت اطفای حریق چاه های نفت کویت [دوره 1، شماره 4، 1371، صفحه 4-5]
 • آزموده اردلان، علیرضا انتخاب گیرنده GPS برای مقاصد نقشه برداری [دوره 1، شماره 3، 1370، صفحه 24-32]
 • آزموده اردلان، علیرضا برآورد هزینه نقشه برداری با GPS [دوره 1، شماره 3، 1370، صفحه 40-43]
 • آزموده اردلان، علیرضا نقش تصاویر ماهواره ای در برآورد خسارات ناشی از حوادث طبیعی [دوره 1، شماره 2، 1369، صفحه 30-31]
 • آزموده اردلان، علیرضا تعیین ارتفاع ارتومتریک با استفاده از GPS [دوره 1، شماره 1، 1369، صفحه 38-43]
 • آزموده اردلان، علیرضا مکانیابی ایستگاه های شبکه کینماتیک آنی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی در سواحل جنوبی [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 19-32]
 • آزموده اردلان (مترجم)، علیرضا مروری بر روش های تفاضلی GPS [دوره 3، شماره 12، 1373، صفحه 6-8]
 • آزموده اردلان (مترجم)، علیرضا روشی جدید به منظور بهینه سازی شبکه نقشه برداری [دوره 3، شماره 11، 1373، صفحه 40-43]
 • آزموده اردلان (مترجم)، علیرضا روش صحرایی کنترل و سرشکنی خطاهای پیمایش [دوره 3، شماره 9، 1373، صفحه 24-29]
 • آزموده اردلان (مترجم)، علیرضا بکارگیری بردارهای GPS در سرشکنی به منظور متراکم سازی شبکه (توسط T.Vincenty ) [دوره 3، شماره 9، 1373، صفحه 44-47]
 • آزموده اردلان (مترجم)، علیرضا ترکیب اطلاعات GPS و ترازیابی دقیق به منظور مطالعه در نشست زمین [دوره 1، شماره 4، 1371، صفحه 26-32]
 • آزموده اردلان (مترجم)، علیرضا نکته ای در تعیین آزیموت نجومی دقیق [دوره 1، شماره 2، 1369، صفحه 60-62]
 • آفتاب، احمد ساختار فضایی سکونتگاه های روستایی در نواحی مرزی ایران و ترکیه با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 27، شماره 106، 1397، صفحه 213-227]
 • آقائی زاده، اسماعیل تجزیه و تحلیل پویایى چشم ‏انداز شهرى با استفاده از تصاویر چند زمانه ماهواره ‏اى: مقایسه دو شهر نفتى [دوره 20، شماره 77، 1390، صفحه 80-90]
 • آقابالائی، امیر برآورد ارتفاع درختان جنگل با استفاده از مد DCP داده­ های Compact PolInSAR [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 83-95]
 • آقا صفری، عارف آسیب پذیرى بافت تاریخى شهر یزد در برابر زلزله [دوره 16، شماره 61، 1386، صفحه 54-60]
 • آقا طاهر، رضا اهمیت جایگاه سیستم اطلاعات مکانی (GIS) در فرماندهی و کنترل (C4I) [دوره 22، شماره 86، 1392، صفحه 5-16]
 • آقا طاهر، رضا مدیریت بحران زمین‏ لرزه، اولویت محیط ‏هاى شهرى [دوره 16، شماره 64، 1386، صفحه 11-18]
 • آقاطاهر، رضا تحلیل و بررسی رابط های کاربری برنامه نویسی متفاوت به منظور نمایش اطلاعات مکانی درتجهیزات همراه [دوره 23، شماره 90، 1393، صفحه 23-13]
 • آقاطاهر، رضا ارائه نقشه پهنه بندی مراکز مستعد دفاعی در مناطق جنگلی با تکیه بر AHP و GIS مطالعه موردی: علی آباد کتول- استان گلستان [دوره 24، شماره 95، 1394، صفحه 81-92]
 • آقاطاهر، رضا طراحی سامانه واکنش اضطراری در مدیریت بحران های طبیعی (زلزله) با استفاده از تله ژئوانفورماتیک [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 15-28]
 • آقاطاهر، رضا ارزیابی مقایسه ای صحت ارتفاعی مدل های رقومی ارتفاعی ASTER و SRTM [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 103-113]
 • آقاطاهر، رضا طراحی و پیاده سازی سامانه تصمیم گیری مکانی جهت تعیین مناطق مطلوب کاربر از لحاظ زبری [دوره 27، شماره 106، 1397، صفحه 119-128]
 • آقامحمدی، حسین پهنه بندی احتمال وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و ارزش اطلاعات در محیط GIS - مطالعه موردی: بخش رودبار الموت شرقی- استان قزوین [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 123-136]
 • آقامحمدی زنجیرآباد، حسین ارایه روشی نوین جهت انتخاب بهینه شاخص های مرتبط با پوشش زمین به منظور شناسایی جزایر حرارتی شهری، با بکارگیری داده های سنجش از دور [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 57-72]
 • آقایی میبدی، ابوالفضل معرفى سیستم لیدار LIDAR [دوره 16، شماره 61، 1386، صفحه 32-34]
 • آل شیخ، علی اصغر مدلسازی آسیب پذیری ساختمان های شهری با استفاده از روش های دلفی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS (مطالعه موردی: منطقه 6 شهر تهران) [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 5-20]
 • آل شیخ، علی اصغر توسعه یک سیستم اطلاعات مکانی تحت وب برای پیش بینی و پایش آب گرفتگی های شهری [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 43-56]
 • آل شیخ، علی اصغر مدل سازی رشد شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای متوسط مقیاس و مبتنی بر روش خودکاره های سلولی (مطالعة موردی: شهر تهران) [دوره 24، شماره 94، 1394، صفحه 45-58]
 • آل شیخ، علی اصغر طراحی و توسعه سامانه ای همراه به منظور جمع آوری اطلاعات مشاغل مزاحم شهری (مطالعه موردی: مشاغل مزاحم شهر کرمانشاه) [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 97-115]
 • آل شیخ، علی اصغر مدل تحلیل خسارت لرزه ای زیرساخت های حیاتی بر مبنای سیستم اطلاعات مکانی [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 91-111]
 • آل شیخ، علی اصغر ارزیابی زیرساخت اطلاعات مکانی ملی ایران بر اساس مدل آمادگیSDI [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 43-57]
 • آل شیخ، علی اصغر طراحی یک سیستم توصیه گر بافت آگاه در شرایط آلودگی هوا [دوره 26، شماره 101، 1396، صفحه 61-71]
 • آل شیخ، علی اصغر توسعه ی یک سیستم شبیه سازی عامل- مبنا در عملیات امداد و نجات [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 59-70]
 • آل شیخ، علی اصغر تلفیق مدل چند عامله و اتوماتای سلولی نامنظم برای شبیه سازی رشد شهری [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 61-76]
 • آل شیخ، علی اصغر مدل سازی زوال درختان بلوط با استفاده از شبکه­ های عصبی مصنوعی [دوره 28، شماره 110، 1398، صفحه 65-76]
 • آل شیخ، علی اصغر پهنه بندی احتمال وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و ارزش اطلاعات در محیط GIS - مطالعه موردی: بخش رودبار الموت شرقی- استان قزوین [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 123-136]
 • آل شیخ، علی اصغر برنامه ریزی مکانی - زمانی ارائه خدمات حمل و نقل شهری عمومی با استفاده از مدل های مکان مبنا مطالعه موردی: ایستگاه های اتوبوس منطقه 6 تهران [دوره 29، شماره 115، 1399، صفحه 99-114]
 • آل شیخ، علی اصغر تحلیل رفتار مشتری های خرده فروشی ها با استفاده از مدل های تعامل مکانی - مطالعه موردی: شیرینی فروشی های شهر تهران [دوره 30، شماره 118، 1400، صفحه 127-138]
 • آمار (مترجم)، تیمور توسعه بازار جهانی انرژی خورشیدی [دوره 11، شماره 42، 1381، صفحه 55-59]
 • آنالویی، افسانه نقش فعالیت های آبخیزداری (بانکت و چکدم) در جلوگیری از فرسایش خاک (حوضه آبخیز مندرجان) [دوره 22، 86-1، 1392، صفحه 49-52]
 • آهنگرکانی، مهرداد ارائه مدلی برای پیش بینی بیماری لیشمانیوز جلدی (سالک) با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی و الگوریتم شبکه عصبی [دوره 28، شماره 109، 1398، صفحه 7-24]
 • آهنگرکانی، مهرداد تحلیل مصرف آب شهری (خانگی) شهرستان بابل با استفاده از روش های داده کاوی [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 53-69]
 • آهنگرکانی، مهرداد تهیه نقشه ریسک تصادفات رانندگی مبتنی بر اطلاعات مکانی مردم گستر با استفاده از روش های تصمیم گیری تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل شبکه [دوره 29، شماره 114، 1399، صفحه 99-115]

ا

 • ابدالی، یعقوب سنجش آسیب پذیری سازه ای بافت فرسوده شهری در برابر مخاطرات، با رویکرد پدافند غیر عامل (مطالعه ی موردی: بافت فرسوده مرکزی کلان شهر اهواز) [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 159-172]
 • ابدالی، یعقوب بررسی و مقایسه تاب آوری اجتماعات از پیش ایجاد شده و اجتماعات برنامه ریزی شده به منظور کاهش اثرات سوانح طبیعی (زلزله)؛ مطالعه موردی: شهر نورآباد و مسکن مهر شهر نورآباد [دوره 28، شماره 110، 1398، صفحه 147-161]
 • ابدالی، یعقوب تهیه نقشه پتانسیل نیروگاه های خورشیدی مبتنی برمفهوم ریسک مطالعه موردی: استان خراسان رضوی [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 129-147]
 • ابراری، محمد مهدی نقش مدیریت یکپارچه شهری در توسعه فرهنگ شهرنشینی شهر تهران [دوره 22، 86-1، 1392، صفحه 67-73]
 • ابراهیم زاده، عیسی برنامه ریزی کاربری اراضی و مکان گزینی بهینه در محلات شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: محله 47 شهر زاهدان) [دوره 24، شماره 94، 1394، صفحه 77-93]
 • ابراهیم زاده، عیسی نظارت بر پویایی شهرنشینی در ایران معاصر با استفاده از تصاویر چند زمانه DMSP/OLS [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 21-37]
 • ابراهیمی، امید طبقه بندی اقلیمی استان مازندران بر اساس روش لیتین اسکی [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 100-105]
 • ابراهیمی، امید بررسی ژئومورفولوژیکی استان ایلام از منظرگاه ژئومورفوتوریسم با تأکید بر تنگه های استان [دوره 21، شماره 82، 1391، صفحه 104-109]
 • ابراهیمی، ایوب تهیه نقشه های جمعیتی و تحلیل های مکانی - آماری بیماری سرطان معده در استان همدان [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 181-202]
 • ابراهیمی، حمید مدل سازی تغییرات دینامیک کاربری اراضی با استفاده از پردازش شئ گرا تصاویر ماهواره ای و مدلCA-Markov مطالعه موردی: شهر شیراز [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 137-149]
 • ابراهیمی، حمید ارزیابی تکنیک های مختلف طبقه بندی شی گرا در استخراج کاربری اراضی از تصاویر ماهواره آیکونوس [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 205-215]
 • ابراهیمی، رضا پهنه بندی مکانی- زمانی نیاز گرمایش و سرمایش فصلی و سالانه ایران [دوره 23، شماره 90، 1393، صفحه 90-83]
 • ابراهیمی، رضا تحلیل مقایسه ای میانگین ماهانه درجه روزهای گرمایش و سرمایش ایران طی دوره های گذشته و آینده [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 197-209]
 • ابراهیمیان قاجاری، یاسر مدلسازی آسیب پذیری ساختمان های شهری با استفاده از روش های دلفی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS (مطالعه موردی: منطقه 6 شهر تهران) [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 5-20]
 • ابراهیمیان قاجاری، یاسر طراحی و پیاده سازی یک مدل GIS مبنا برای برنامه ریزی اسکان موقت در مدیریت بحران زلزله شهر بابل [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 29-41]
 • ابراهیمی کیا، مژده نقش سنجش از دور و روش های هوایی درکشف نشت از خطوط لوله گاز طبیعی [دوره 22، 86-1، 1392، صفحه 43-48]
 • ابراهیمی کیا، مژده نحوه همگن سازی رادیومتریک در تهیه ارتوفتو موزاییک [دوره 21، شماره 81، 1391، صفحه 41-46]
 • ابرقوئی، حسین بررسى و تحلیل خشکسالى آب و هواشناسى در استان یزد [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 62-64]
 • ابوالحسنی، فرحناز کاربرد GIS و RS در برنامه ریزی آمایش سرزمین با تأکید بر زیربخش کشاورزی (مطالعه موردی: استان اصفهان) [دوره 22، شماره 86، 1392، صفحه 63-73]
 • ابوالحسنی، فرناز کاربرد تکنولوژى RS و GIS در مدیریت آبیارى زمین‏ هاى کشاورزى [دوره 20، شماره 78، 1390، صفحه 26-32]
 • ابوالفتحی، داریوش برآورد ارزش گذاری اقتصادی-تفرجگاهی جنگل و سراب گیان نهاوند و بررسی تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان(CVM) [دوره 21، 84-1، 1391، صفحه 22-27]
 • اثمری سعدآباد، مرتضی تحلیل برخی از مشخصات آماری بارندگی و دما در شهرستان بندرلنگه [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 70-72]
 • اجاق، سروش تحلیل و بررسی رابط های کاربری برنامه نویسی متفاوت به منظور نمایش اطلاعات مکانی درتجهیزات همراه [دوره 23، شماره 90، 1393، صفحه 23-13]
 • اجاق، سروش طراحی و توسعه سامانه ای همراه به منظور جمع آوری اطلاعات مشاغل مزاحم شهری (مطالعه موردی: مشاغل مزاحم شهر کرمانشاه) [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 97-115]
 • اجاقی، سعید بهبود آشکارسازی تغییرات شئ گرا در تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا بر مبنای روش جنگل تصادفی در فضای ویژگی های بهینه [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 117-127]
 • اجتماعی، بابک مدیریت محیط در فیروزآباد [دوره 11، شماره 42، 1381، صفحه 44-46]
 • اجزاء شکوهی، محمد بررسی الگوی پخش فضایی سرقت مـسکونی در شهر مشهد طی بازه زمانی 96-1390 [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 73-91]
 • اجزاء شکوهی، محمد تحلیل برنامه ریزی استراتژیک مرزی تمرچین و اثرات آن بر میزان توسعه یافتگی شهرپیرانشهر [دوره 29، شماره 116، 1399، صفحه 131-149]
 • اجزاشکوهی، محمد آشکارسازی تغییرات کاربری / پوشش اراضی شهر گنبد کاووس با استفاده از سنجش از دور [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 147-160]
 • احدنژاد، محسن کاربرد(1)GIS در تحلیل شریان‏هاى حمل و نقل و بررسى کاربرد و اجراى مدل تحلیل شبکه(2) و تعیین الگوریتم ‏هاى کوتاه ترین مسیر در آن (نمونه مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقى - تبریز) [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 52-57]
 • احدنژاد، محسن تحلیل پاسخگویی طیفی بافت های ساخته شده شهری در باندهای انعکاسی و عوامل مؤثر بر آن، قبل و بعد از زلزله مطالعه موردی: زلزله بم [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 45-60]
 • احد نژاد روشتی، محسن ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر شهری در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران مطالعه موردی: منطقه1 شهرتبریز [دوره 24، شماره 95، 1394، صفحه 37-50]
 • احدنژاد روشتی، محسن نظارت بر پویایی شهرنشینی در ایران معاصر با استفاده از تصاویر چند زمانه DMSP/OLS [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 21-37]
 • احدنژاد روشتی، محسن مقایسه تطبیقی توسعه فیزیکی شهرهای مرزی شرق و غرب کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه (مطالعه موردی : شهرهای زابل و پیرانشهر) [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 73-89]
 • احدیان، صادق حمل مواد کشاورزی و صنعتی به روش هیدرولیکی [دوره 6، شماره 22، 1376، صفحه 48-51]
 • احمدآبادی، علی برآورد تغییرات جنگل براساس عوامل اقلیمی با استفاده ازتصاویر ماهواره ای [دوره 26، شماره 102، 1396، صفحه 127-137]
 • احمد پور، مریم باروری ابر، فن آوری جدید [دوره 11، شماره 44، 1381، صفحه 13-14]
 • احمدپور، احمد مدل سازی تغییرات دینامیک کاربری اراضی با استفاده از پردازش شئ گرا تصاویر ماهواره ای و مدلCA-Markov مطالعه موردی: شهر شیراز [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 137-149]
 • احمد پور (مترجم)، مریم فن آوری باروری ابر [دوره 10، شماره 40، 1380، صفحه 49-53]
 • احمدخانی، محسن بهبود دقت تعیین موقعیت در شبکه بی سیم مبتنی برکشف الگو در محیط مسقف [دوره 26، شماره 101، 1396، صفحه 109-117]
 • احمدی، حسن ویژگی های محیط طبیعی ایران [دوره 2، شماره 5، 1371، صفحه 54-63]
 • احمدی، رضا بررسی پایداری توسعه زیست محیطی با استفاده از آزمون های آماری در شهرستا ن های استان مرزی خوزستان [دوره 23، شماره 90، 1393، صفحه 72-61]
 • احمدی، سعید تحلیل و پیش بینى خشکسالى‏ هاى هواشناسى ایستگاه سینوپتیک خوى [دوره 19، شماره 74، 1389، صفحه 24-29]
 • احمدی، محمد جواد مکانیابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیرعامل در مناطق مرزی - مطالعه موردی: شهرستان بانه [دوره 30، شماره 118، 1400، صفحه 185-201]
 • احمدی، محمد زمان روند ارزیابی تغییرات منیزیم با استفاده از شبکه عصبی و سیستم اطلاعات مکانی در روستاهای شهرستان گنبد (استان گلستان) [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 29-42]
 • احمدی، محمود مقایسه ی عملکرد مدل های LARS و RegCM4 در شبیه سازی و پس پردازش داده های سالانه دما و بارش خراسان بزرگ [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 157-170]
 • احمدی، محمود وردایی فصلی ابرهای مایع در گستره ایران مبتنی بر داده های سنجنده MODIS ماهواره TERRA [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 7-19]
 • احمدی، مهدی بررسی ژئومورفولوژیکی استان ایلام از منظرگاه ژئومورفوتوریسم با تأکید بر تنگه های استان [دوره 21، شماره 82، 1391، صفحه 104-109]
 • احمدی، نعمت واکاوی همدید اثر گرمایش جهانی بر روند دمای ترازهای جوّی در ایران [دوره 28، شماره 109، 1398، صفحه 211-222]
 • احمدی پور، زهرا برهمکنش فرایندهای تاریخی و اقتصاد سیاسی شهر مطالعه موردی : نظام شهری ایران پس از انقلاب مشروطه [دوره 21، شماره 81، 1391، صفحه 15-21]
 • احمدی دهکاء، فریبرز پایش و تحلیل سینوپتیکی پدیده گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: گرد و غبار18 ژوئن 2012) [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 69-80]
 • احمدی طاهری، زهره بار ترافیک و فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه [دوره 9، شماره 33، 1379، صفحه 35-42]
 • احمدی گیوی، فرهنگ استفاده از الگوریتم شبکه عصبی به منظور تهیه نقشه شوری سطح آب از تصاویر ماهواره ای MODIS [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 5-18]
 • احمدی (مترجم)، رشید مطالعه حرکت های توده ای از روی عکس های هوایی [دوره 5، شماره 20، 1375، صفحه 51-56]
 • احمدی مسینه، حامد مثلث بندی هوایی براساس تصاویررقومی،GPS/IMU و پارامترهای بهینه شده سلف کالیبراسیون توسط الگوریتم ژنتیک [دوره 29، شماره 115، 1399، صفحه 71-83]
 • اخباری، محمد بررسى روش هاى طبقه ‏بندى تصاویر ماهواره ‏اى [دوره 15، شماره 59، 1385، صفحه 61-64]
 • اخوان، سحر پهنه بندی استعداد وقوع زمین لغزش در منطقه رودبار به روش LNSF [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 19-33]
 • ادریسیان، محمد نیاز به سیستم تعیین موقعیت ملى مکمل سیستم ‏هاى تعیین موقعیت ماهواره ‏اى خارجى در زمان صلح و جایگزین آن ها در مواقع بحرانى [دوره 15، شماره 57، 1385، صفحه 34-41]
 • ادیب، احمد بررسی علل وقوع زمین لغزش روستای قوزلو در شمال غرب زنجان [دوره 21، 84-1، 1391، صفحه 51-53]
 • اذانی، مهری بررسی نقش فضاهای شهری در ایجاد هویت شهرهای جدید [دوره 22، 85-1، 1392، صفحه 51-56]
 • اذانی، مهری گردشگرى زنان فرصت‏ ها و تنگناها از دیدگاه اسلام [دوره 20، شماره 78، 1390، صفحه 64-70]
 • ارجمند، مریم پایش زمانی و مکانی پدیده گرد و غبار با استفاده از داده های ماهواره ای در جنوب شرق ایران،با تأکید بر منطقه جازموریان [دوره 27، شماره 106، 1397، صفحه 153-168]
 • ارجمند، مهدی انتخاب مکان های مناسب دفن پسماند حفاری روغنی تولید شده میادین نفت و گاز شرکت نفت فلات قاره ایران در شرق خلیج فارس - مطالعه موردی: جزیره لاوان [دوره 30، شماره 118، 1400، صفحه 233-246]
 • اردلان، علیرضا آزموده ارزیابی کارایی تعیین موقعیت مطلق دقیق به عنوان جایگزینی برای تکنیک های نسبی [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 19-34]
 • اردلان، علیرضا آزموده ارزیابی مؤلفه های زاویه انحراف قائم حاصل از تلفیق مدل ژئوپتانسیلی جهانی و مدل رقومی زمین در ایران [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 21-28]
 • ارزجانی، زهرا بررسی جهان هستی در ابعاد بالاتر [دوره 23، شماره 89، 1393، صفحه 99-101]
 • ارزجانی، زهرا ریاضی رنگین کمان [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 99-102]
 • ارزجانی، زهرا اندازه گیری فاصله زمین تا ماه با استفاده از مثلثات نااقلیدوسی [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 82-85]
 • ارست، مینا بررسی وضوح فضایی نقشه های تبخیر و تعرق واقعی در حوضه زاینده رود [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 129-140]
 • ارسیان، شیرین جاذبه های گردشگری در نواحی قطبی مطالعه موردی: هتل های یخی [دوره 11، شماره 42، 1381، صفحه 60-64]
 • ارشاد منش، حمید رضا انتخاب و بکارگیری مشاوران طرح و بازنگری طرح های عمرانی کشور [دوره 11، شماره 42، 1381، صفحه 51-54]
 • ارشاد منش، حمید رضا تجهیز کارگاهی طرح های عمرانی کشور [دوره 10، شماره 40، 1380، صفحه 45-48]
 • ارفته، علیرضا بهبود طبقه بندی منطقه شهری با استفاده از تلفیق تصاویر اپتیک چندباندی و لایدار با قدرت تفکیک مکانی بالا [دوره 28، شماره 109، 1398، صفحه 55-75]
 • ارگانی، میثم بهینه سازی جایابی شبکه های سنسور بی سیم با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی سراسری و مدل سنجش احتمالی [دوره 27، شماره 105، 1397، صفحه 5-21]
 • ارگانی، میثم تعیین مناطق تحت پوشش بازالت با استفاده از شاخص استخراج بازالت (BEI) وطبقه بندی تصاویر ماهواره استر [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 123-135]
 • استعلاجی، علیرضا راهکارهاى بررسى و تحلیل تغییرات کاربرى اراضى با تأکید بر سنجش از دور و با تحلیل کاربرى بر روى ناحیه گرگان [دوره 19، شماره 73، 1389، صفحه 48-52]
 • استعلاجی، علیرضا طراحی مدلی مکان محور برای ارزیابی مکانی- فضایی کاربری اراضی شهری با رویکرد مدیریت بحران - مورد پژوهش: منطقه 19 شهرداری تهران [دوره 29، شماره 115، 1399، صفحه 139-159]
 • اسدی، احمد نقش حاشیه ‏نشینى در بروز آسیب ‏هاى اجتماعى [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 31-37]
 • اسدی، مسلم ضرورت توجه به صنایع کوچک روستایى «مطالعه موردى: شهرستان فریدن» [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 15-19]
 • اسدیان، فریده بررسى توان هاى محیطى منطقه شهرستانک در ارتباط با برنامه ریزى [دوره 13، شماره 50، 1383، صفحه 52-56]
 • اسکانی کزازی، غلامحسین تشکیل و تکامل تنگ‌ها در زاگرس چین خورده مطالعه موردی: تنگ تکاب در تاقدیس خاویز، شمال شرق بهبهان [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 85-94]
 • اسکندری، حجت اله پهنه ‏بندى پتانسیل خطر زمین لغزش در حوضه قره ‏چاى با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبى (AHP)در محیط (GIS) [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 34-38]
 • اسکندری، محمد مدل تحلیل خسارت لرزه ای زیرساخت های حیاتی بر مبنای سیستم اطلاعات مکانی [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 91-111]
 • اسکندری دامنه، حامد بررسی و تحلیل ارتباط زمانی و مکانی بین خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در استان تهران [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 113-120]
 • اسکندری نوده، محمد ارزیابی سیاست‌ دولت در ساماندهی اسکان غیررسمی در شهر بندرعباس با روش تحلیل عاملی و امتیازدهی لیکرت [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 35-54]
 • اسکندری نوده، محمد کاربرد روش هاى آمارى در پژوهش‏ هاى جغرافیاى شهرى [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 18-21]
 • اسلامی پریخانی، صدیف ضرورت مرمت محلات و واحدهای مسکونی قدیمی در شهرهای ایران [دوره 22، 85-1، 1392، صفحه 40-46]
 • اسلامی‌زاده، فائزه تلفیق تصویر ماهواره ای و داده لیدار به منظور تعیین ساختمان های تخریب شده ناشی از زلزله بر مبنای الگوریتم ماشین بردار پشتیبان در هایتی [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 7-24]
 • اسماعیل پور روشن، علی اصغر جمعیت و توسعه (قسمت دوم) [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 29-35]
 • اسماعیلی، رضا روش هاى مطالعه دیرینه سیلاب در ژئومورفولوژى رودخانه ‏اى [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 77-80]
 • اسماعیلی، علی طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی مردم گستر برای شبکه آب شهری [دوره 24، شماره 95، 1394، صفحه 5-16]
 • اسماعیلی، علی طراحی و پیاده سازی یک سیستم بافت آگاه در مدیریت امداد شبکه های توزیع برق [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 59-69]
 • اسماعیلی، علی روشی نوین در بهبود نتایج آشکارسازی تغییرات با تلفیق تصاویر اپتیک و رادار و بکارگیری روشی بدون نظارت و مبتنی بر الگوریتم PSO [دوره 29، شماره 116، 1399، صفحه 7-25]
 • اسماعیلی (مترجم)، رضا لس «بیابانى» در مقابل لس «یخچالى» تشکیل سیلت کوارتز، نواحى منشأ و خط سیرهاى رسوبى در تشکیل نهشته‏ هاى لسى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 21-28]
 • اسمعیل پور روشن، علی اصغر جمعیت و توسعه [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 57-59]
 • اشتری، نفیسه بازسازی حدود گسترش پلایای میقان در کواترنری پسین براساس شواهد رسوبی و ژئومورفیک [دوره 29، شماره 116، 1399، صفحه 89-102]
 • اشرفی، سعیده مدل سازی تعداد روزهای بارش سالانه بر اساس رطوبت نسبی و دمای سالانه «مطالعه موردی ایستگاه زنجان» [دوره 20، شماره 80، 1390، صفحه 13-17]
 • اشرفی، یوسف مکان یابى شهر جدید سهند (ارزیابى نقاط قوت و ضعف مکان انتخابى) [دوره 18، شماره 69، 1388، صفحه 28-36]
 • اشنه در (مترجم)، مرتضی سیستم پشتیبانی برنامه ریزی (اگر ... چه می شود؟ What if?) [دوره 9، شماره 35، 1379، صفحه 51-52]
 • اشنه در (مترجم)، مرتضی کاربرد GIS در مانورهای نظامی [دوره 8، شماره 30، 1378، صفحه 48-49]
 • اصانلو، علی ارزیابی توان های توپوگرافیک در تدوین راهبردهای بهینه پدافند غیرعامل برای شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهر زاوین در نوار مرزی ایران و ترکمنستان، استان خراسان رضوی) [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 81-96]
 • اصانلو، علی لزوم مشارکت پلیس در برنامه‏ ریزى شهرى [دوره 20، شماره 78، 1390، صفحه 57-59]
 • اصانلو، علی تحلیل اقلیمی تأثیر میانگین فصلی دما بر وقوع جرایم - مطالعه موردی: استان فارس؛ شهرستان های شیراز، آباده، لارستان [دوره 29، شماره 115، 1399، صفحه 179-194]
 • اصغری، صیاد تحلیل فراوانى وقوع حداقل دبى و حداکثر بارش 24 ساعته به وسیله روش گامبل و لوگ‏پیرسون تیپ 3 در رودخانه کمال چاى (دامنه جنوبى سبلان) [دوره 20، شماره 78، 1390، صفحه 70-74]
 • اصغری سراسکانرود، صالح بررسى مشکلات ژئومورفولوژیکى توسعه شهرى (مطالعه موردى شهرستان هشترود) [دوره 18، شماره 69، 1388، صفحه 37-40]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد بررسى مشکلات ژئومورفولوژیکى توسعه شهرى (مطالعه موردى شهرستان هشترود) [دوره 18، شماره 69، 1388، صفحه 37-40]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد استخراج نقشه کاربری اراضی با استفاده از مقایسه الگوریتم های مختلف طبقه بندی پیکسل پایه و شئ گرا؛ مطالعه موردی: شهر زنجان [دوره 28، شماره 110، 1398، صفحه 195-208]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد امکان سنجی استفاده از انرژی تابشی خورشید با استفاده از سنجش از دور و الگوریتم سبال - مطالعه موردی: شهرستان الشتر [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 169-184]
 • اصغری مقدم، محمد رضا منشأ و تأثیرات غبارهاى لایه‏ هاى سطحى برف هاى البرز [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 63-64]
 • اصغری مقدم، محمدرضا کویر یا بیابان [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 54-56]
 • اعتماد، ام البنین تأثیر عناصر جوّى و آلاینده ‏هاى هواى شهر تهران بر بیمارى سرطان ریه [دوره 20، شماره 78، 1390، صفحه 79-89]
 • اعرابی، جواد ارزیابی دقت آزمایی مدل های رقومی ارتفاعی(DEM)ماهواره های ASTER و SRTM با مشاهدات دقیق زمینی(DGPS) مطالعه موردی: از سد آزاد به دشت قروه-دهگلان، سنندج [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 163-174]
 • افتخاری، اکرم ارائه شاخص طیفی جدید به منظور استخراج سطوح برفی با استفاده از تصاویر اپتیکی سنجش ازدور [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 79-94]
 • افتخاری، حمیدرضا فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه ی پایدار شهری با تأکید بر جمعیت(مطالعه­ ی موردی: بندرترکمن) [دوره 22، شماره 86، 1392، صفحه 43-54]
 • افتخاری، رحیم مدل سازى مکانى پارامترهاى فیزیکى دما، شورى و چگالى خزر جنوبى با استفاده از تحلیل گر زمین آمارى نرم ‏افزار ArcGIS [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 57-61]
 • افتخاری، کامران ارزیابی و مقایسه روش های طبقه بندی نظارت شده جهت تهیه نقشه درجات شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل-2 [دوره 28، شماره 110، 1398، صفحه 37-52]
 • افراخته، حسن بررسی جایگاه روستاهای شهری در طرح های توسعه شهری (مطالعه موردی: طرح جامع تهران، تفصیلی و الگوی توسعه منطقه یک) [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 103-112]
 • افراخته، حسن بررسى مشکلات کالبدى- کارکردى بخش مرکزى شهرهاى سنتى (خرم آباد) [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 16-21]
 • افراخته، حسن برنامه های توسعه و ضرورت بهسازی خانه های روستای [دوره 8، شماره 29، 1378، صفحه 42-45]
 • افشار، مژگان بررسى و شناخت جزیره حرارتى شهر تهران [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 56-62]
 • افشار، مژگان بررسى و شناخت پدیده زمین لغزش با تکیه بر برخى از لغزش هاى مهم در استان تهران [دوره 15، شماره 59، 1385، صفحه 52-56]
 • افشارمنش، حمیده تأثیر اقلیم بر خونریزى‏ هاى گوارشى در شهر کرمان [دوره 20، شماره 77، 1390، صفحه 15-18]
 • افشاری، حمید سطح بندی شهرستان های استان مرکزی از لحاظ زیرساخت های گردشگری [دوره 30، شماره 118، 1400، صفحه 93-112]
 • افشاری، سمیرا مکانیابی صنایع با استفاده از روش های ارزیابی چندمعیاره در شهرستان گلپایگان [دوره 29، شماره 116، 1399، صفحه 151-166]
 • افضلی، رسول مدیریت آلودگی هوای شهرها و جایگاه قانونی شهرداری ها [دوره 22، شماره 85، 1392، صفحه 59-78]
 • افضلی، رسول جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در پارادایم پست مدرنیسم [دوره 22، شماره 85، 1392، صفحه 111-126]
 • افضلی، رسول حقوق اوقات فراغت در ایران - مطالعه موردی: تهران [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 133-144]
 • اقدر، حسین تهیه نقشه پوشش گیاهی و پایش تغییرات آن با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهرستان بهبهان) [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 23-34]
 • اقدر، حسین پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی از لحاظ شرب با استفاده از روش های زمین آمار مطالعه موردی: مناطق خشک مهران و دهلران [دوره 26، شماره 101، 1396، صفحه 199-208]
 • اکبرپور سراسکانرود، محمد پراگماتیسم [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 25-30]
 • اکبری، حمید ارزیابی توابع نگاشت با استفاده از ردیابی اشعه سه بعدی [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 7-22]
 • اکبری، داود بهبود طبقه بندی طیفی-مکانی تصاویر ابرطیفی با به کارگیری اطلاعات مکانی در انتخاب نشانه ها [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 5-14]
 • اکبری، داوود ارزیابی الگوریتم های مختلف ادغام تصاویر در تهیه نقشه شاخص های گیاهی [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 199-217]
 • اکبری، محمد بررسی رسوب­ گذاری و جهت جریان آن با مدل سازی نرم ­افزاری جریان در سواحل کوه مبارک [دوره 23، شماره 89، 1393، صفحه 61-66]
 • اکبری، محمود بررسى تأثیرات سیستم اطلاعات جغرافیایى (GIS) در برنامه‏ ریزى شهرى و منطقه‏ اى [دوره 16، شماره 62، 1386، صفحه 57-62]
 • اکبری، مهناز تحلیلی بر تأثیرات حذف قاچاق کالا بر تغییرات سطح کیفیت زندگی روستاییان (مطالعه موردی: روستاهای مرزی شهرستان مریوان) [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 121-134]
 • اکبری، هادی بازیابى تغییرات کاربرى دهه‏ اى شهر تهران با فناورى سنجش از دورى [دوره 15، شماره 57، 1385، صفحه 30-33]
 • اکبری ازیرانی، طیبه وردایی فصلی ابرهای مایع در گستره ایران مبتنی بر داده های سنجنده MODIS ماهواره TERRA [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 7-19]
 • اکبریان رونیزی، سعید امکان سنجى ایجاد و توسعه سکونتگاه هاى الکترونیک [دوره 15، شماره 59، 1385، صفحه 57-60]
 • الفتی، سعید بررسی فرسایش خندقی در حوضه آبریز دیره با استفاده از شاخص های اقلیمی [دوره 23، شماره 89، 1393، صفحه 43-45]
 • الله قلیپور، سارا سنجش آسیب پذیری سازه ای بافت فرسوده شهری در برابر مخاطرات، با رویکرد پدافند غیر عامل (مطالعه ی موردی: بافت فرسوده مرکزی کلان شهر اهواز) [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 159-172]
 • الهامی، امیرحسین تحلیل فضایی کاربری های چندمنظوره شهری با تلفیق روش MCDM و GIS ؛ مطالعه موردی: پناهگاه های اضطراری شهر سراوان [دوره 29، شماره 116، 1399، صفحه 103-118]
 • الوندی، احسان مدل سازی تناسب زمین برای توسعه شهری با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه و GIS مطالعه موردی: حوضه آبخیز زیارت استان گلستان [دوره 26، شماره 101، 1396، صفحه 169-181]
 • الویری، فرید علم شبکه ها و CPM و کاربرد آن در کارتوگرافی [دوره 9، شماره 36، 1379، صفحه 56-57]
 • الیاسی، صادق تعیین مناطق تحت پوشش بازالت با استفاده از شاخص استخراج بازالت (BEI) وطبقه بندی تصاویر ماهواره استر [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 123-135]
 • امامی، حسن کمّی سازی عوامل محیطی و انسانی در وقوع آتش سوزی جنگل با روش های RS و GIS؛ مناطق حفاظت شده ارسباران [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 35-53]
 • امامی زاده مهابادی، امیرمهدی مقایسه برآورد نرخ و حجم رسوبگذاری در کانال دسترسی بندرامام خمینی (ره) با استفاده از روش های هیدروگرافی،تئوری بایکر و مدل سازی توسط مایک21 [دوره 27، شماره 106، 1397، صفحه 141-152]
 • امان پور، سعید تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در کلان­شهرها با استفاده از آنالیز تصاویر ماهواره ­ای در محیطENVI «مطالعه موردی: کلان­شهر اهواز» [دوره 26، شماره 102، 1396، صفحه 139-150]
 • امانپور، سعید تحلیلی بر تأثیرات حذف قاچاق کالا بر تغییرات سطح کیفیت زندگی روستاییان (مطالعه موردی: روستاهای مرزی شهرستان مریوان) [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 121-134]
 • امجدی پور، فاطمه بررسی اثر هندسه دید در تصاویر صعودی و نزولی و بازنگری مجدد SAR منطقه باغستان تهران [دوره 30، شماره 118، 1400، صفحه 43-57]
 • امیدوار، بابک مدل تحلیل خسارت لرزه ای زیرساخت های حیاتی بر مبنای سیستم اطلاعات مکانی [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 91-111]
 • امیدوار، کمال بررسی و تحلیل همدید- دینامیک ریزش برف در استان یزد [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 25-42]
 • امیدوار، کمال چگونه ساختار شهرى مى ‏تواند از نظر کیفیت هوا بر پایدارى شهر تأثیرگذار باشد (ترجمه) [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 72-76]
 • امیدوار، کمال برنامه‏ هاى تابستانى بارورى ابرها در امریکاى مرکزى به منظور افزایش تولید برق آبى [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 30-31]
 • امیدوار، کمال مبانى نظرى بارور سازى ابرها [دوره 12، شماره 47، 1382، صفحه 24-28]
 • امیدوار، کمال تحلیل مقایسه ای میانگین ماهانه درجه روزهای گرمایش و سرمایش ایران طی دوره های گذشته و آینده [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 197-209]
 • امیدوار، کمال تحلیل سینوپتیک و ترمودینامیک بارش سنگین و سیلابی روزهای 5 تا 8 آبان 1394 دراستان کرمانشاه [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 237-252]
 • امیر حاجلو، الهام کاربرد GPS در برنامه ریزى شهرى [دوره 17، شماره 65، 1387، صفحه 52-59]
 • امیری، افشین پهنه بندی خطر رانش زمین با استفاده از روش های همپوشانی وزنی و تحلیل شبکه - مطالعه موردی: منطقه نصرآباداستان گلستان [دوره 29، شماره 114، 1399، صفحه 117-132]
 • امیری، شهرام نقشه های ژئومورفولوژی ، تاریخچه ، ضرورت و کاربرد [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 37-45]
 • امیری، محمدجواد تحلیل امنیت بوم شناختی تغییرات کاربری اراضی حوضه لواسانات با استفاده از خدمات تولیدی اکوسیستم - مطالعه موردی: تولیدآب [دوره 30، شماره 118، 1400، صفحه 59-75]
 • امیری سیمکویی، علیرضا تبدیلات مختصات دقیق بین سیستم محلی و UTM با استفاده از درونیابی ارتفاعی حاصل از نقاط لیدار (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 67-79]
 • امین سبحانی، ابراهیم غار بوزخانه ماسوله (گیلان): صعود و تحقیق مشترک کمیته غارشناسی ایران و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت [دوره 4، شماره 14، 1374، صفحه 25-30]
 • امین عطایی، رضا پهنه بندی استعداد وقوع زمین لغزش در منطقه رودبار به روش LNSF [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 19-33]
 • امینی، میلاد بررسی و مقایسه تاب آوری اجتماعات از پیش ایجاد شده و اجتماعات برنامه ریزی شده به منظور کاهش اثرات سوانح طبیعی (زلزله)؛ مطالعه موردی: شهر نورآباد و مسکن مهر شهر نورآباد [دوره 28، شماره 110، 1398، صفحه 147-161]
 • امینی، یاسر برآورد آب معادل برف در استان کرمان جهت مدیریت منابع آب با استفاده از داده های سنجش از دور مایکروویو غیر فعال به روش شبکه های عصبی مصنوعی و تکنیک های رگرسیون چندگانه [دوره 26، شماره 102، 1396، صفحه 67-80]
 • امینی امیرکلایی، حامد استخراج مدل رقومی زمین از ابرنقاط با ارائه یک روش پیش رونده مورفولوژی مبنا [دوره 26، شماره 102، 1396، صفحه 53-65]
 • انتشاری، - تحلیل مجازی فرم و فرایند در نقشه های توپوگرافی 1:50000 [دوره 12، شماره 45، 1382، صفحه 12-21]
 • انتظاری، مژگان اصول سیستم هاى تصویربردارى رادارى [دوره 17، شماره 66، 1387، صفحه 35-42]
 • انصاری، امیر بررسی مکانمند انتشار آلودگی مواد نفتی در منابع آب زیرزمینی با استفاده از تحلیلگر زمین آمار در دشت شازند [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 35-44]
 • انصاری، امیر بررسی الگوی توزیع مکانی پارک ها و فضای سبز شهر خمین با استفاده از رویکرد سیمای سرزمین و تصاویر ماهواره ای سنتینل2 [دوره 30، شماره 118، 1400، صفحه 203-216]
 • انوشه، منا بررسی پارامترهای گرانولومتریک در محیط بادی - مطالعه موردی: بند ریگ کاشان [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 93-98]
 • انیسی، بیژن فرایندهاى تخریب کننده لایه ازن و اثرات آن بر سلامتى زیست‏ کره [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 34-39]
 • اوجی، روح اله مطالعه آمارى خشکسالى‏ ها و ترسالى‏ ها در غرب میانه ایران [دوره 16، شماره 61، 1386، صفحه 39-42]
 • اورکی، پریوش ارزیابی نقش طایفه گرایی در احساس امنیت اجتماعی(مطالعه موردی: شهر ایذه) [دوره 24، شماره 94، 1394، صفحه 59-76]
 • اوستان، شاهین ارزیابی شوری خاک سطحی باروش پیکسل مبنا براساس داده های سنجنده TM [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 127-139]
 • اوسطی، علیرضا ماه تنها قمر زمین [دوره 9، شماره 35، 1379، صفحه 26-33]
 • اوسطی، علیرضا انسان و محیط زیست [دوره 9، شماره 33، 1379، صفحه 29-34]
 • اوسطی، علیرضا سیستم های اسکنینگ سنجش از دور [دوره 4، شماره 15، 1374، صفحه 14-19]
 • اوسطی، علیرضا دورکاری و تهیه نقشه های موضع نگاری (توپوگرافی) [دوره 3، شماره 12، 1373، صفحه 57-64]
 • اوسطی (مترجم)، علیرضا سنجش از دور و مهندسی منابع آب [دوره 5، شماره 17، 1375، صفحه 42-61]
 • اوسطی (مترجم)، علیرضا دورکاوی و تهیه نقشه های موضع نگاری (توپوگرافی) [دوره 4، شماره 13، 1374، صفحه 44-59]
 • اونرا، فرما اندازه گیری ثقل زمین به وسیله ماهواره Aristoteles اندازه گیری ثقل به وسیله ماهواره، یک روش اندازه گیری ژئودزی جدید «مدت کمی قبل از عملی شدن» [دوره 3، شماره 11، 1373، صفحه 20-24]
 • ایازی، سید محمد هادی سکونتگاه ‏هاى غیررسمى و برنامه ‏ریزى‏ هاى اجتماع محور با تأکید بر کلان شهر تهران [دوره 19، شماره 73، 1389، صفحه 64-73]
 • ایازی، سید محمد هادی ژئوپلیتیک پست مدرن قرن 21 (قسمت دوم) ژئوپلیتیک پست مدرن و جنگ تمدن‏ ها [دوره 17، شماره 66، 1387، صفحه 19-23]
 • ایازی، سید محمد هادی ژئوپلیتیک پست مدرن قرن 21 درس ‏هایى از حملات تروریستى یازدهم سپتامبر [دوره 17، شماره 65، 1387، صفحه 30-34]
 • ایازی، سید هادی سازمان همکارى شانگهاى و ملاحظات امنیتى آمریکا [دوره 16، شماره 62، 1386، صفحه 63-67]
 • ایرانخواه، سهیلا تأثیر صدور سند مالکیت مساکن روستایی در توسعه روستایی (مطالعه موردی : روستاهای آهار ، گلدسته) [دوره 23، شماره 89، 1393، صفحه 5-16]
 • ایرانخواه خانقاه، سهیلا بررسی روند تاریخی صدور سند مالکیت مسکونی روستایی در ایران [دوره 21، شماره 82، 1391، صفحه 36-43]
 • ایزدی، زهرا اکوسیستم بیابانی مطالعه موردی: ایران [دوره 22، 85-1، 1392، صفحه 33-39]
 • ایلدرمی، علیرضا ارزیابی شاخص NDSI در پایش خشکسالی به کمک تکنیک سنجش از دور ( مطالعه موردی: استان اصفهان) [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 35-44]
 • ایمنی، سپیده برآورد تراکم و تاج پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر هوایی پهباد و ارتباط آنها با ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در مخروط افکنه های جنوب غرب میامی [دوره 29، شماره 115، 1399، صفحه 49-69]

ب

 • بابائی، فرزام پیش بینی تغییرات کاربری اراضی و اثرات آن بر منابع آب با رویکرد محاسبه ضریب تعدیل - مطالعه موردی: دشت لنجانات [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 151-164]
 • باباپور، هادی بهینه سازی مدل ریاضی فوریه به کمک الگوریتم ژنتیک جهت مدل سازی رفتار خطای هندسی در دوربین های رقومی هوایی [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 95-109]
 • باباپور، هادی بررسى کیفیت پارامترهاى مشاهداتى IMU و تعیین مقدار دریفت آن [دوره 17، شماره 68، 1387، صفحه 41-44]
 • بابازاده، مینا مطالعه شرایط اقلیمى شهر شیراز به منظور توسعه توریسم بااستفاده از روش TCI [دوره 20، شماره 78، 1390، صفحه 74-79]
 • بابازاده، وحید استخراج قوانین فازى از داده ‏هاى GIS با استفاده از شبکه عصبى فازى جهت تشخیص بافت‏ هاى فرسوده مناطق 5 و 11 شهر تهران [دوره 19، شماره 73، 1389، صفحه 86-93]
 • بار، رابرت نگاهی از حاشیه به مسائل موجود در دنیای GIS [دوره 4، شماره 13، 1374، صفحه 62-64]
 • بازرگان، مهدی بررسی الگوی پخش فضایی سرقت مـسکونی در شهر مشهد طی بازه زمانی 96-1390 [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 73-91]
 • بازرگان، مهدی شناسایی محورهای دارای قابلیت پیاده مداری در کلان شهر مشهد با استفاده از روش SDA و رهیافت نوشهرگرایی [دوره 29، شماره 116، 1399، صفحه 181-203]
 • با عقیده، محمد بررسی نقش ناهمواری ها در شکل گیری نواحی و خرده نواحی آب و هوایی استان همدان [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 109-122]
 • باعقیده، محمدرضا بررسی اثر فراسنج های آب و هوایی بر عملکرد دفاعی نیروهای نظامی؛ مطالعه موردی: استان خوزستان [دوره 28، شماره 110، 1398، صفحه 181-193]
 • باقری، افروز پیش بینی تغییرات کاربری اراضی و اثرات آن بر منابع آب با رویکرد محاسبه ضریب تعدیل - مطالعه موردی: دشت لنجانات [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 151-164]
 • باقری، حمید طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی مردم گستر برای شبکه آب شهری [دوره 24، شماره 95، 1394، صفحه 5-16]
 • باقری، سارا اندازه گیری فاصله زمین تا ماه با استفاده از مثلثات نااقلیدوسی [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 82-85]
 • باقری، سجاد برآورد آب معادل برف در استان کرمان جهت مدیریت منابع آب با استفاده از داده های سنجش از دور مایکروویو غیر فعال به روش شبکه های عصبی مصنوعی و تکنیک های رگرسیون چندگانه [دوره 26، شماره 102، 1396، صفحه 67-80]
 • باقری، مهشاد بررسی الگوی توزیع مکانی پارک ها و فضای سبز شهر خمین با استفاده از رویکرد سیمای سرزمین و تصاویر ماهواره ای سنتینل2 [دوره 30، شماره 118، 1400، صفحه 203-216]
 • باقری سید شکری، سجاد تحلیل و ارزیابى پتانسیل‏ ها و راهبردهاى توسعه اکوتوریسم در منطقه ریجاب (استان کرمانشاه) [دوره 20، شماره 78، 1390، صفحه 43-50]
 • باقری (مترجم)، زلیخا اورانوس اولین دنیاى جدید [دوره 14، شماره 54، 1384، صفحه 42-46]
 • باقری (مترجم)، زلیخا زمین بى‏ قرار (قسمت دوم) [دوره 13، شماره 50، 1383، صفحه 37-40]
 • باقری (مترجم)، زلیخا زمین بى ‏قرار [دوره 12، شماره 48، 1382، صفحه 28-33]
 • باقری (مترجم)، زلیخا زهره، سیاره ای مستور قسمت دوم [دوره 11، شماره 44، 1381، صفحه 39-45]
 • باقری (مترجم)، زلیخا زهره – سیاره ای پنهان – قسمت اول [دوره 11، شماره 43، 1381، صفحه 38-41]
 • باقری (مترجم)، زلیخا زحل مالک حلقه ها- قسمت دوم [دوره 11، شماره 42، 1381، صفحه 38-43]
 • باقری (مترجم)، زلیخا زحل مالک حلقه ها (قسمت اول) [دوره 11، شماره 41، 1381، صفحه 30-34]
 • باقری (مترجم)، زلیخا جهان در حرکت (قسمت دوم) [دوره 10، شماره 40، 1380، صفحه 32-38]
 • باقری (مترجم)، زلیخا جهان در حرکت (قسمت اول) [دوره 10، شماره 39، 1380، صفحه 25-34]
 • باقری (مترجم)، زلیخا مشتری دنیای غول پیکر اولیه [دوره 10، شماره 38، 1380، صفحه 25-39]
 • باقری (مترجم)، زلیخا حیات در منظومه شمسی [دوره 10، شماره 37، 1380، صفحه 31-34]
 • باقری (مترجم)، زلیخا چگونگی پیدایش منظومه شمسی [دوره 9، شماره 36، 1379، صفحه 30-40]
 • باقری (مترجم)، زلیخا عطارد جهانی خمیری [دوره 9، شماره 34، 1379، صفحه 31-38]
 • باقری (مترجم)، زلیخا وضعیت ستارگان در فصول مختلف [دوره 8، شماره 32، 1378، صفحه 43-50]
 • بالیست، جهانبخش مکانیابی توسعه ی شهری با منطق فازی و ترکیب خطی وزنی و تکنیک تصمیم گیری فرایند تحلیل شبکه ای - مطالعه ی موردی: شهرستان کاشان [دوره 27، شماره 105، 1397، صفحه 219-232]
 • باهک، بتول آلودگى صوتى در کلان شهر تهران و راه هاى مقابله با آن [دوره 18، شماره 69، 1388، صفحه 45-48]
 • بای، ناصر طبقه بندی اقلیمی استان مازندران بر اساس روش لیتین اسکی [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 100-105]
 • بحرودی، عباس روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در سامانه اطلاعات مکانی به منظور تعیین نقاط بهینه حفاری در کانسار مس پرفیری نیسیان [دوره 24، شماره 93، 1394، صفحه 91-100]
 • بحرودی، عباس بررسی فرونشست زمین در اثر استخراج مواد نفتی با استفاده از روش تداخل سنجی رادار [دوره 27، شماره 105، 1397، صفحه 23-34]
 • بحرودی، عباس توسعه یک روش هندسی جدید به منظور برآورد نرخ لغزش گسل های زاگرس با استفاده از بردارهای سرعت شبکه ژئودینامیک [دوره 28، شماره 110، 1398، صفحه 7-21]
 • بحیرایی، حمید تحلیل راهبردی تحولات فضایی-کارکردی در پهنه حریم جنوبی کلانشهر تهران (مطالعه موردی: شهرستان های ری و اسلامشهر) [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 57-72]
 • بحیرایی، حمید ارزیابی اجتماعی حلقه مفقوده طرح های توسعه کشور با تأکید بر طرح های توسعه جامعه شهری، روستایی و عشایری [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 91-93]
 • بحیرایی، حمید نقش حاشیه ‏نشینى در بروز آسیب ‏هاى اجتماعى [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 31-37]
 • بحیرایی، حمید GIS در دریانوردی [دوره 6، شماره 24، 1376، صفحه 24-27]
 • بحیرایی، حمید مقدمه ای بر مونوگرافی شهرستان بروجرد [دوره 5، شماره 19، 1375، صفحه 36-41]
 • بختیاری، محسن روندیابی شاخص نرمال شده سلامت زیست محیطی مبتنی برداده های ماهواره ای از سال 2001 تا 2013 و ارتباط آن با کانون های گردوغبارغرب آسیا [دوره 27، شماره 106، 1397، صفحه 87-99]
 • بدری فر، منصور آسیای میانه (شرق دریای خزر) - کلیات جغرافیایی [دوره 3، شماره 11، 1373، صفحه 50-58]
 • براتی، غلامرضا توزیع فصلى روزهاى بارشى در غرب ایران [دوره 20، شماره 78، 1390، صفحه 39-43]
 • براتیان، علی پیامدهاى زیستى تغییرات اقلیم [دوره 16، شماره 63، 1386، صفحه 26-28]
 • براتیان، علی جایگاه علم اقلیم ‏شناسى دربرنامه ‏ریزى شهرى [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 46-53]
 • براتیان، علی مکانیسم بارورى ابرها [دوره 13، شماره 52، 1383، صفحه 15-18]
 • براتیان، علی بررسی سینوپتیکی خشکسالی در استان همدان [دوره 11، شماره 44، 1381، صفحه 19-24]
 • براتیان، علی ارزیابی تبخیر و تعرق در استان همدان [دوره 10، شماره 40، 1380، صفحه 61-64]
 • براتیان (تنظیم)، علی طبقه بندی عوامل هواشناسی در تعیین وقوع خشکسالی با استفاده از مدل اسکالوگرام (مطالعه موردی: ایستگاه همدان) [دوره 10، شماره 38، 1380، صفحه 60-64]
 • برزکار، محسن پهنه بندی آمایشی با استفاده از مدل های ANP و AHP جهت توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستان اشنویه [دوره 26، شماره 102، 1396، صفحه 19-34]
 • برزگر، صادق تأثیر اقلیم بر خونریزى‏ هاى گوارشى در شهر کرمان [دوره 20، شماره 77، 1390، صفحه 15-18]
 • برنا، رضا مکان‏ یابى نیروگاه خورشیدى با توجه به پارامترهاى اقلیمى [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 75-80]
 • برنا، رضا مکانیابی صنایع با استفاده از AHP در محیط ساج مطالعه موردی: استان خوزستان [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 161-175]
 • برنا، رضا ارزیابی پدیده گرد و غبار و رتبه بندی روش های پیشگیری از آثار آن در استان خوزستان [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 197-210]
 • برندکام، فرهاد برنامه ریزی شهری متناسب با پدافند غیرعامل با تأکید بر ارزیابی و برنامه ریزی بهینه کاربری اراضی شهری (نمونه موردی شهر سنندج) [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 97-107]
 • برندکام، فرهاد دفاع و امنیت شهری از منظر پدافند غیر­عامل و خلق فضاهای دفاع پذیر بر پایه شهر امن (از گذشته تا به امروز) [دوره 21، شماره 81، 1391، صفحه 91-103]
 • برهانی، رضا پایش و ارزیابى شاخص هاى یخبندان و پیش بینى تاریخ شروع یخبندان هاى پاییزه در ایران (مطالعه موردى ایستگاه همدان) [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 22-27]
 • برهانی، رضا بررسی روند تغییرات دما در همدان (ایستگاه نوژه) [دوره 12، شماره 47، 1382، صفحه 61-64]
 • برهانی، کاظم تحلیل فضایی کاربری های چندمنظوره شهری با تلفیق روش MCDM و GIS ؛ مطالعه موردی: پناهگاه های اضطراری شهر سراوان [دوره 29، شماره 116، 1399، صفحه 103-118]
 • بزرگمهر، کیا مکانیابی بهینه محل دفن مواد زاید جامدشهری با استفاده از مدل (AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهرستان تنکابن) [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 81-88]
 • بزرگ نیا، کبری بررسی تأثیر کاهش نویز مشاهدات مغناطیس سنج، ژیروسکوپ و شتاب سنج در بهبود تعیین موقعیت وسیله نقلیه با الگوریتم فیلتر کالمن [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 33-47]
 • بساط زاده کرندی، ماندانا تجزیه و تحلیل زیست اقلیم فصلى استان چهارمحال‏ و بختیارى [دوره 17، شماره 66، 1387، صفحه 46-51]
 • بصیری، رضا پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی از لحاظ شرب با استفاده از روش های زمین آمار مطالعه موردی: مناطق خشک مهران و دهلران [دوره 26، شماره 101، 1396، صفحه 199-208]
 • بعدالهی، علی بررسی بارش – رواناب در حوضه آبریز شهرک ماسوله [دوره 11، شماره 41، 1381، صفحه 46-50]
 • بلواسی، ایمانعلی امکان سنجی استفاده از انرژی تابشی خورشید با استفاده از سنجش از دور و الگوریتم سبال - مطالعه موردی: شهرستان الشتر [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 169-184]
 • بلیانی، سعید تحلیل اکتشافی داده های فضایی تغییرات بارش ماهانه و فصلی حوضه های آبریز مند و حله [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 111-127]
 • بنا زاده، منصوره اندازه گیری فاصله زمین تا ماه با استفاده از مثلثات نااقلیدوسی [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 82-85]
 • بنازاده، منصوره بررسی جهان هستی در ابعاد بالاتر [دوره 23، شماره 89، 1393، صفحه 99-101]
 • بندریان، اسفندیار توان طبیعی منابع آب بلوچستان و نحوه بهره برداری از آن [دوره 2، شماره 8، 1372، صفحه 17-26]
 • بنی کمالی، سهند کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی در صنعت گردشگری [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 46-51]
 • بنی مصطفوی، زهرا ارزیابی رویکردهای ترکیبی برای تعریف دیتوم در پایش شبکه های ژئودتیکی کلاسیک [دوره 29، شماره 114، 1399، صفحه 21-35]
 • بهاری سجهرود، زهرا توسعه یک سامانه برنامه ریزی گردشگری بر پایه مدیریت زمانی و مکانی [دوره 24، شماره 93، 1394، صفحه 41-52]
 • بهاری سجهرودی، زهرا طراحی و پیاده سازی سامانه تصمیم گیری مکانی جهت تعیین مناطق مطلوب کاربر از لحاظ زبری [دوره 27، شماره 106، 1397، صفحه 119-128]
 • بهجت، فرشته باغ هاى اصفهان و جاذبه ‏هاى گردشگرى آن [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 47-50]
 • بهرام بیگی، بهرام تحلیل ناهنجاری های حرارتی گسل ها و ارتباط آن با منابع زمین گرمایی بااستفاده از داده های حرارتی لندست 8 - مطالعه موردی:گسل های شهداد و نایبند [دوره 27، شماره 106، 1397، صفحه 5-20]
 • بهرامی، حسینعلی مطالعه بافت و آهک خاک با استفاده از داده ‏هاى‏ سنجنده LISS-III ماهواره IRS-P6 (مطالعه موردى: جنوب غربى استان لرستان، منطقه پل دختر) [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 26-34]
 • بهرامی، رحمت الله تحلیلی بر میزان توسعه یافتگی بخش بهداشتی و درمانی شهرستان های استان کردستان با استفاده از روش تاپسیس خطی [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 39-49]
 • بهرامی، شهرام بررسى نقش اشکال و فرآیندهاى ژئومورفولوژیکى در تشکیل مصالح ساختمانى با تأکید بر سنگدانه ‏ها [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 55-60]
 • بهرامی، شهرام برآورد تراکم و تاج پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر هوایی پهباد و ارتباط آنها با ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در مخروط افکنه های جنوب غرب میامی [دوره 29، شماره 115، 1399، صفحه 49-69]
 • بهرامی، فریبا ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت های شهری با استفاده از ANP و GIS (مطالعه موردی: شهر سمیرم) [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 129-146]
 • بهرامی، کاظم بررسى نقش اشکال و فرآیندهاى ژئومورفولوژیکى در تشکیل مصالح ساختمانى با تأکید بر سنگدانه ‏ها [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 55-60]
 • بهرامی (مترجم)، شهرام خطای روش های ما اندازه گیری در جغرافیای طبیعی [دوره 10، شماره 39، 1380، صفحه 61-64]
 • بهزاد فلاح پور، مجتبی شبیه سازی و تحلیل اثر زاویه فرود و شکل اهداف در تصاویر SAR [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 129-140]
 • بهزاد فلاح پور، مجتبی بررسی اثر هندسه دید در تصاویر صعودی و نزولی و بازنگری مجدد SAR منطقه باغستان تهران [دوره 30، شماره 118، 1400، صفحه 43-57]
 • بهزادی، سعید روند ارزیابی تغییرات منیزیم با استفاده از شبکه عصبی و سیستم اطلاعات مکانی در روستاهای شهرستان گنبد (استان گلستان) [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 29-42]
 • بهفروز، فاطمه خصوصیات جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری تازه استقلال یافته ترکمنستان [دوره 4، شماره 14، 1374، صفحه 6-16]
 • بهفروز، فاطمه خصوصیات جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری های نو استقلال آسیای میانه [دوره 3، شماره 10، 1373، صفحه 48-64]
 • بهفروز، فاطمه بیت نت: وسیله ای برای ارتباط بین جغرافیدانان [دوره 2، شماره 8، 1372، صفحه 54-64]
 • بهمئی، حجت تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در کلان­شهرها با استفاده از آنالیز تصاویر ماهواره ­ای در محیطENVI «مطالعه موردی: کلان­شهر اهواز» [دوره 26، شماره 102، 1396، صفحه 139-150]
 • بوذری، سیما تحولات کالبدى روستاى الوند (با توجه به ایجاد شهرصنعتى البرز) [دوره 15، شماره 59، 1385، صفحه 46-51]
 • بوذری، سیما جایگاه برنامه ریزی منطقه ای در ایران [دوره 11، شماره 43، 1381، صفحه 56-61]
 • بوذری، سیما رهیافت های مشارکت زنان روستایی در توسعه روستا [دوره 10، شماره 40، 1380، صفحه 54-60]
 • بیات، رامین ارائه روشی دانش‏ پایه جهت وزن‏دهی درون لایه‏ ای به منظور تعیین مسیر بهینه با استفاده از سامانه‏ های اطلاعات مکانی (GIS) (مطالعه موردی: محور ایلام- حمیل) [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 5-19]
 • بیات، محمود بررسی الگوی توزیع مکانی پارک ها و فضای سبز شهر خمین با استفاده از رویکرد سیمای سرزمین و تصاویر ماهواره ای سنتینل2 [دوره 30، شماره 118، 1400، صفحه 203-216]
 • بیات، مقصود سطح بندی شهرستان های استان ایلام از نظر توسعه مکانیزاسیون کشاورزی [دوره 22، 86-1، 1392، صفحه 53-60]
 • بیات، مقصود سنجش سطوح توسعه یافتگی بخش کشاورزی شهرستان های استان فارس [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 77-81]
 • بیات بارونی، حمید بررسی روند تغییرات توپوگرافی دینامیکی تراز آب دریای خزر و اثر آن بر روی تغییرات خط ساحلی ایران با استفاده از داده های ارتفاع سنجی ماهواره ای [دوره 29، شماره 115، 1399، صفحه 84-98]
 • بیاتی خطیبی، مریم اهمیت توجه به عامل زمان در مطالعات جغرافیاى طبیعى [دوره 15، شماره 59، 1385، صفحه 27-32]
 • بیاتی خطیبی، مریم نگرشى بر نحوه زایش تراس هاى تکتونیکى (تراس هاى رودخانه ‏اى) [دوره 13، شماره 50، 1383، صفحه 8-12]
 • بیاتی صداقت، زینب بررسی شرایط محیطی دیرینه کلوت های تخم مرغی شکل دشت لوت با استفاده از دانه سنجی [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 51-64]
 • بیجندی، مهرداد تلفیق مدل چند عامله و اتوماتای سلولی نامنظم برای شبیه سازی رشد شهری [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 61-76]
 • بیدی (مترجم)، حمید مطالعات ژئومورفولوژیکى با استفاده از داده ‏هاى IRS [دوره 16، شماره 62، 1386، صفحه 77-79]
 • بیرانوند زاده، مریم چگونه ساختار شهرى مى ‏تواند از نظر کیفیت هوا بر پایدارى شهر تأثیرگذار باشد (ترجمه) [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 72-76]
 • بیرانوندزاده، مریم تحلیلی از ویژگی های سازمان فضایی استان خراسان شمالی با تأکید بر مراکز شهری [دوره 22، 86-1، 1392، صفحه 2-6]
 • بیک محمدی، حسن تحلیلی بر مشکلات بافت فرسوده شهر کازرون [دوره 21، 84-1، 1391، صفحه 8-10]
 • بیک محمدی، حسن سطح بندی دهستان های بخش شیروان از نظر شاخص های توسعه انسانی [دوره 21، شماره 81، 1391، صفحه 9-16]
 • بیک محمدی، حسن ضرورت توجه به صنایع کوچک روستایى «مطالعه موردى: شهرستان فریدن» [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 15-19]
 • بیک محمدی، حسن جغرافیاى تاریخى سیستان «قبل از اسلام» [دوره 15، شماره 60، 1385، صفحه 32-35]
 • بیک محمدی، حسن تحلیلی جغرافیایی بر احداث نوشهرهای ایران مورد، منطقه اصفهان [دوره 12، شماره 48، 1382، صفحه 51-57]
 • بیک محمدی، حسن جذابیت های توریسم طبیعی سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 12، شماره 46، 1382، صفحه 51-54]
 • بیک محمدی، حسن ساختار اقتصادی و معیشتی ایل بختیاری «مورد، طوایف موری و قندعلی» [دوره 10، شماره 37، 1380، صفحه 59-64]
 • بیک محمدی، حسن روند مهاجرت در استان اصفهان [دوره 8، شماره 32، 1378، صفحه 57-64]
 • بیک محمدی، حسن نگاهی گذرا به: عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران در توسعه مورد منطقه آزاد چابهار [دوره 8، شماره 29، 1378، صفحه 16-19]
 • بیک محمدی، حسن مقدمه ای بر روند نظام شهری در ایران [دوره 5، شماره 19، 1375، صفحه 47-53]
 • بیک محمدی، حسن جاذبه های توریستی سیستان و بلوچستان [دوره 5، شماره 17، 1375، صفحه 23-26]
 • بیک محمدی، مهسا ایران و رژیم حقوقى دریاى خزر «پس از فروپاشى شوروى سابق» [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 54-59]
 • بیگدلی، آتوسا تأثیر اقلیم و آلودگی هوا بر بیماری سکته قلبی [دوره 9، شماره 36، 1379، صفحه 14-22]
 • بیگدلی، بهنام ارزیابی پتانسیل تصاویر سنجنده OLI در تفکیک شش رقم گندم ایرانی با استفاده از کتابخانه ی طیفی [دوره 24، شماره 93، 1394، صفحه 5-26]
 • بینش، امید ارزیابى و تحلیل منحنى‏ هاى شدّت، مدّت و فراوانى بارندگى گرمسار به روش IDF [دوره 19، شماره 73، 1389، صفحه 60-63]

پ

 • پاپی، سودابه تحلیل ‌و‌ سنجش‌آسیب پذیری ‌ساختما‌ن های ‌شهری در برابر ‌زمین لرزه با‌استفاده ‌از ‌تحلیل های ‌آماری مطالعه ‌موردی: ‌بافت ‌فرسوده ‌شهر ‌بروجرد [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 223-236]
 • پاکدوست، نوشین اصول راهنمای تدوین سند راهبردی در برنامه ریزی مجموعه های تجاری [دوره 22، 86-1، 1392، صفحه 105-112]
 • پربار، زهرا کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در نقش پذیری نهادهای محلی جهت مدیریت بحران زلزله مناطق روستایی ( شهرستان قیروکارزین ) [دوره 23، شماره 89، 1393، صفحه 46-53]
 • پربار، زهرا اقلیم و معماری شیراز [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 64-67]
 • پرک، فاطمه تحلیل رژیم بارندگی منطقه جنوب و جنوب غرب کشور [دوره 22، 85-1، 1392، صفحه 57-63]
 • پرنیان، حاتم استراتژی های توسعه مناطق مرزی با رویکرد آمایش سرزمین (ناحیه مطالعاتی: ارومیه - سلماس) [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 173-184]
 • پرهیز، فریاد تحلیلی بر ظرفیت سازی گردشگری اجتماع محور [دوره 21، شماره 82، 1391، صفحه 7-13]
 • پرهیز، فریاد تحلیلى بر تجربیات عملى راهبرد توسعه شهر (CDS) در جهان [دوره 20، شماره 77، 1390، صفحه 91-97]
 • پرهیزکار عیسی لو، رضا تعیین بهترین الگوریتم محاسبه دمای سطح زمین جهت شناسایی مناطق ژئوترمال - مطالعه موردی: شهرستان مشکین‌شهر [دوره 29، شماره 114، 1399، صفحه 79-98]
 • پرویزیان، پروین برنامه راهبردی توسعه گردشگری در شهرستان شهریار با استفاده از مدلSWOT [دوره 22، 86-1، 1392، صفحه 61-66]
 • پروین، نادر پیش بینى خشکسالى در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بااستفاده از مدل هاى (SARIMA) [دوره 13، شماره 50، 1383، صفحه 57-61]
 • پریزادی، طاهر کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در برنامه ریزی شهری [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 51-57]
 • پژوه، فرشاد واکاوی همدید بارش های سیل آسا و مخاطره آمیز غرب و جنوب غرب ایران در دهه اول فروردین 1398 [دوره 29، شماره 114، 1399، صفحه 165-184]
 • پژوهان(پناهنده خواه)، موسی اصول راهنمای تدوین سند راهبردی در برنامه ریزی مجموعه های تجاری [دوره 22، 86-1، 1392، صفحه 105-112]
 • پلرودی مقدم، مهسا بررسی روند تغییرات بارش و رواناب بااستفاده از مدل جهانی سطح زمین (GLDAS) در حوضه ی سد دوستی [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 43-56]
 • پناهنده خواه، موسی سیر تحول نظریات و دیدگاه ها در برنامه‏ ریزى کاربرى زمین با تأکید بر توسعه پایدار [دوره 17، شماره 68، 1387، صفحه 19-24]
 • پناهی، حمید اهمیت بکارگیرى سیستم اطلاعات جغرافیایى براى پلیس [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 53-56]
 • پناهی، علی ارزیابى و تحلیل منحنى‏ هاى شدّت، مدّت و فراوانى بارندگى گرمسار به روش IDF [دوره 19، شماره 73، 1389، صفحه 60-63]
 • پناهی جلودارلو، قربان توسعه پایدار و عناصر تشکیل دهنده آن در برنامه ریزى شهرى [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 36-40]
 • پنجه کوبی، پرویز محاسبه ضریب رواناب حوضه آبریز با استفاده از رادار هواشناسی؛ مطالعه موردی : حوضه باغو [دوره 28، شماره 110، 1398، صفحه 209-224]
 • پهلوانی، پرهام به کارگیری روش های تخمین بعد ذاتی در استخراج ویژگی های بدست آمده از تصاویر راداری، ماهواره ای و لیدار به منظورشناسایی عوارض خاص شهری [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 155-175]
 • پهلوانی، پرهام مکانیابی ایستگاه های شبکه کینماتیک آنی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی در سواحل جنوبی [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 19-32]
 • پور ابراهیم، شراره بررسی مکانمند انتشار آلودگی مواد نفتی در منابع آب زیرزمینی با استفاده از تحلیلگر زمین آمار در دشت شازند [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 35-44]
 • پور احمد، احمد کاربرد مدل‏ هاى خطى ساده در برنامه ‏ریزى شهرى [دوره 20، شماره 78، 1390، صفحه 50-57]
 • پور احمد، احمد مدل‏ سازى معادلات ساختارى در برنامه ‏ریزى شهرى [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 10-16]
 • پور احمد، احمد جهانى شدن و تأثیر آن بر ساختار اجتماعى، اقتصادى و کالبدى شهرهاى اسلامى [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 22-28]
 • پور احمد، احمد گذار از حومه ‏نشینى به ایجاد شهرهاى جدید [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 47-55]
 • پور احمد، احمد کاربرد روش هاى آمارى در پژوهش‏ هاى جغرافیاى شهرى [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 18-21]
 • پوراحمد، احمد بررسی کاربری اراضی شهر سعدآباد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 9-15]
 • پوراحمد، احمد تحلیلی بر پارادوکس «الزامات پدافند غیرعامل» با «اصول توسعه پایدارشهری» در بهسازی بافت های تاریخی شهری مطالعه موردی: بافت تاریخی منطقه 12 شهر تهران [دوره 26، شماره 102، 1396، صفحه 35-52]
 • پوراحمد، احمد اصطلاحات و واژه‏ شناسى مدیریت بحران حمل و نقل و طوفان ماسه(1) [دوره 17، شماره 68، 1387، صفحه 57-61]
 • پوراحمد، احمد پژوهش کیفى درحمل و نقل درون شهرى: نگرشى دیگر «پر گونار رو» [دوره 15، شماره 57، 1385، صفحه 52-59]
 • پوراحمد، احمد ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از سنجش از دور وGIS [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 113-132]
 • پوراحمد، احمد آینده پژوهی در بافت فرسوده شهری - مطالعه موردی: ناحیه یک، منطقه 9 شهر تهران [دوره 28، شماره 109، 1398، صفحه 37-55]
 • پوراحمد، احمد پهنه بندی و تعیین قابلیت اراضی جهت دفن پسماندهای شهری با استفاده از روش AHP-Fuzzy در محیط GIS - مطالعه موردی: شهر قلعه گنج [دوره 28، شماره 109، 1398، صفحه 107-121]
 • پوراحمد، احمد بررسی و مقایسه تاب آوری اجتماعات از پیش ایجاد شده و اجتماعات برنامه ریزی شده به منظور کاهش اثرات سوانح طبیعی (زلزله)؛ مطالعه موردی: شهر نورآباد و مسکن مهر شهر نورآباد [دوره 28، شماره 110، 1398، صفحه 147-161]
 • پوراکبر هنزائی، نجمه ارزیابی مقایسه ای تصاویر سنجنده OLI ماهواره‌ لندست 8 و سنجنده MSI ماهواره سنتینل 2 [دوره 29، شماره 114، 1399، صفحه 67-78]
 • پورخباز، حمیدرضا تهیه نقشه پوشش گیاهی و پایش تغییرات آن با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهرستان بهبهان) [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 23-34]
 • پورخسروانی، محسن ارزیابی محورهای بهینه توسعه شهرهای دالکی- وحدتیه با استفاده از روش های SAW،DematelوAHP [دوره 27، شماره 106، 1397، صفحه 201-212]
 • پورزیدی، علی محمد تحلیل مکانی بارش ­ رگباری استان مازندران در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 26، شماره 102، 1396، صفحه 191-203]
 • پورغلامی سروندانی، محمدرضا تحلیل اقلیمی تأثیر میانگین فصلی دما بر وقوع جرایم - مطالعه موردی: استان فارس؛ شهرستان های شیراز، آباده، لارستان [دوره 29، شماره 115، 1399، صفحه 179-194]
 • پورکمال، محمد اطلسی کوچک (93 ساله) از یک امپراطوری بزرگ (633 ساله) (فروپاشیده) [دوره 7، شماره 26، 1377، صفحه 25-44]
 • پورکمال، محمد نقشه اسلام در جهان [دوره 1، شماره 2، 1369، صفحه 12-14]
 • پورکمال، محمد نقشه های پوششی و مبنایی در کشور ترکیه [دوره 1، شماره 1، 1369، صفحه 48-49]
 • پورمحمدی، محمدرضا برنامه ریزی شهری متناسب با پدافند غیرعامل با تأکید بر ارزیابی و برنامه ریزی بهینه کاربری اراضی شهری (نمونه موردی شهر سنندج) [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 97-107]
 • پورمنافی، سعید مکانیابی صنایع با استفاده از روش های ارزیابی چندمعیاره در شهرستان گلپایگان [دوره 29، شماره 116، 1399، صفحه 151-166]
 • پورهاشمی، سیما ارزیابی توان های توپوگرافیک در تدوین راهبردهای بهینه پدافند غیرعامل برای شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهر زاوین در نوار مرزی ایران و ترکمنستان، استان خراسان رضوی) [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 81-96]
 • پورهاشمی، مهدی معرفی و ارزیابی مدل جهانی همسان سازی داده های زمینی با داده های مشاهده ای در ایران [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 5-17]
 • پولکی، هوشنگ برجسته بینی نقشه [دوره 1، شماره 3، 1370، صفحه 62-64]
 • پیرانی، فرزانه مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از روش تلفیقی AHP و GIS مطالعه موردی: منطقه 3 اصفهان [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 123-136]
 • پیرنظر، مجتبی ارزیابی استفاده از الگوریتم های فازی در افزایش دقت نقشه های کاربری اراضی استخراج شده با روش های پردازش شیءگرا [دوره 24، شماره 94، 1394، صفحه 107-117]
 • پیری، عیسی ریسک سیستمی، حکمروایی مطلوب شهری و چالش انباشت مازاد در اقتصاد متروپلیتن (نقدی بر بنیادگرایی بازار آزاد) [دوره 23، 90-1، 1393، صفحه 54-59]
 • پیشگاهی فرد، زهرا تحلیل نقش جزر و مد در قلمروسازی دریایی و تأثیرات تغییر اقلیم بر آن [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 23-40]
 • پیشنماز احمدی، مجید بررسی و مقایسه الگوریتم های شئ گرا در استخراج پهنه های آبی با تصاویر ماهواره سنتینل [دوره 29، شماره 115، 1399، صفحه 21-34]

ت

 • تاریقلی زاده، هادی تحلیل پاسخگویی طیفی بافت های ساخته شده شهری در باندهای انعکاسی و عوامل مؤثر بر آن، قبل و بعد از زلزله مطالعه موردی: زلزله بم [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 45-60]
 • ترابی آزاد، مسعود مطالعه جریان های بزرگ مقیاس درغرب خزر جنوبی با استفاده ازداده های میدانی وماهواره ای [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 81-94]
 • ترابی آزاد، مسعود مطالعه اثر متقابل دمای سطحی آب دریا برسرعت باد سطحی با استفاده از داده های میدانی وماهواره ای درخزرجنوبی (استان مازندران) [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 117-127]
 • ترابی آزاد، مسعود مدل سازى مکانى پارامترهاى فیزیکى دما، شورى و چگالى خزر جنوبى با استفاده از تحلیل گر زمین آمارى نرم ‏افزار ArcGIS [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 57-61]
 • ترابی آزاد، مسعود بررسی روند تغییرات توپوگرافی دینامیکی تراز آب دریای خزر و اثر آن بر روی تغییرات خط ساحلی ایران با استفاده از داده های ارتفاع سنجی ماهواره ای [دوره 29، شماره 115، 1399، صفحه 84-98]
 • ترابی ازاد، مسعود مدل توپوگرافی متوسط دینامیکی منطقه شمال اقیانوس هند با استفاده از داده های سنجش از دور [دوره 27، شماره 105، 1397، صفحه 75-84]
 • ترابی حقیقی، علی تقسیم بندی رودخانه چنار راهدار براساس اشکال فرسایشی [دوره 21، 84-1، 1391، صفحه 40-42]
 • ترکارانی، فاطمه برآورد ضریب نگهداشت و شماره منحنی در حوضه های رودخانه ای [دوره 8، شماره 30، 1378، صفحه 14-17]
 • ترکاشوند، محمد قاسم پتانسیل های محیط طبیعی لرستان (پوشش گیاهی) [دوره 4، شماره 15، 1374، صفحه 24-31]
 • ترکاشوند، محمدقاسم پتانسیل های آبی استان لرستان: منابع آب و شبکه هیدروگرافی [دوره 3، شماره 10، 1373، صفحه 18-27]
 • ترکان، اکبر نگاهی گذرا به ژئوپولیتیک جهانی دو قرن اخیر - قسمت دوم [دوره 2، شماره 6، 1371، صفحه 5-16]
 • ترکان، اکبر نگاهی گذرا به ژئوپولیتیک جهانی دو قرن اخیر - قسمت اول [دوره 2، شماره 5، 1371، صفحه 6-10]
 • ترک قشقایی نژاد، سعید پهنه بندی ریسک جزر و مدی خور ماهشهر با استفاده از GIS [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 137-150]
 • ترکی هرچگانی، محمد علی عوامل و موانع مؤثر در انگیزش همکارى زارعین بهره‏ بردار با ناظرین طرح خودکفایى گندم (مطالعه موردى: استان چهارمحال و بختیارى، دشت اردل) [دوره 20، شماره 78، 1390، صفحه 16-21]
 • ترکی هرچگانی، معصومه تحلیلى بر کارکرد گردشگرى در ایجاد اشتغال و درآمد ناخالص ملى [دوره 20، شماره 77، 1390، صفحه 49-54]
 • ترکی هرچگانی، معصومه عوامل و موانع مؤثر در انگیزش همکارى زارعین بهره‏ بردار با ناظرین طرح خودکفایى گندم (مطالعه موردى: استان چهارمحال و بختیارى، دشت اردل) [دوره 20، شماره 78، 1390، صفحه 16-21]
 • تشیع، بهنام اندازه گیری زمینه - آگاه تشابه خطوط سیر مبتنی بر الگوریتم MOPSO و نظریه فازی [دوره 27، شماره 106، 1397، صفحه 21-35]
 • تشیع، بهنام بهبود دقت مدل سازی غلظت ذرات معلق (PM2.5) از طریق ادغام ایستگاه های ثابت و همراه سنجش آلودگی هوا [دوره 29، شماره 116، 1399، صفحه 45-58]
 • تفنگ ساز، رضا ارزیابى روند تغییرات فضاى سبز شهر اصفهان در دو بازه زمانى با استفاده از تصاویر ماهواره اى و GIS [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 74-77]
 • تقدسی، محمد مهدی ارزیابی و مقایسه روش های طبقه بندی نظارت شده جهت تهیه نقشه درجات شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل-2 [دوره 28، شماره 110، 1398، صفحه 37-52]
 • تقدیسی، احمد بررسی تطبیقی مکتب کارکردگرایی در جغرافیا با سایر مکاتب جغرافیایی [دوره 20، شماره 80، 1390، صفحه 7-12]
 • تقدیسی، احمد کاربرد تکنولوژى RS و GIS در مدیریت آبیارى زمین‏ هاى کشاورزى [دوره 20، شماره 78، 1390، صفحه 26-32]
 • تقدیسی، احمد نقش گردشگرى در اشتغال زایى [دوره 19، شماره 74، 1389، صفحه 20-23]
 • تقدیسی، احمد نقش صنایع کارگاهى «کوچک» در توسعه روستایى (مطالعه موردى: شهرستان شهرضا) [دوره 16، شماره 61، 1386، صفحه 20-27]
 • تقوایی، مسعود مدیریت بحران شهرها با تأکید بر سیل [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 66-73]
 • تقوایی، مسعود بررسى و ارزیابى مسائل جمعیتى شهرستان اردستان [دوره 20، شماره 77، 1390، صفحه 44-48]
 • تقوایی، مسعود بازنگرى در نقش و عملکرد فضاهاى سبز و باز در مدیریت بحران شهر بروجن (نارسائى ‏ها و مشکلات) [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 42-49]
 • تقوایی، مسعود کاربرد GPS در برنامه ریزى شهرى [دوره 17، شماره 65، 1387، صفحه 52-59]
 • تقوایی، مسعود عوامل طبیعى و بحران هاى شهرى با تأکید بر صاعقه [دوره 16، شماره 64، 1386، صفحه 57-60]
 • تقوایی، مسعود سطح بندى میزان توسعه شهرى استان چهارمحال و بختیارى با استفاده از تکنیک هاى پیشرفته تحلیل عاملى و تحلیل خوشه ‏اى [دوره 16، شماره 62، 1386، صفحه 17-25]
 • تقوایی، مسعود بررسى وضعیت معابر شهر اصفهان براساس معیارها و ضوابط موجود براى دسترسى معلولین و جانبازان [دوره 15، شماره 57، 1385، صفحه 9-15]
 • تقوایی، مسعود گسترش صنعت توریسم و جایگاه آن در ایجاد اشتغال در شهر فیروزآباد [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 13-16]
 • تقوایی، مسعود برنامه‏ ریزى و طراحى فضاى سبز شهرى و تأثیرات متقابل آن بر انسان و طبیعت [دوره 12، شماره 47، 1382، صفحه 46-55]
 • تقوایی، مسعود جایگاه تمرکز زدایی در توسعه و برنامه ریزی روستایی [دوره 12، شماره 46، 1382، صفحه 44-50]
 • تقوایی، مسعود رابطه متقابل شهر اردستان با مناطق روستایی با تاکید بر دهستان های هفتگانه آن [دوره 11، شماره 43، 1381، صفحه 10-20]
 • تقوایی، مسعود جاذبه های گردشگری در نواحی قطبی مطالعه موردی: هتل های یخی [دوره 11، شماره 42، 1381، صفحه 60-64]
 • تقوایی، مسعود صنایع روستایی و جایگاه آن در توسعه مناطق روستایی و اقتصاد کشور [دوره 10، شماره 40، 1380، صفحه 39-44]
 • تقوایی، مسعود کاربرد مدل شاخص محور (PTVA) در ارزیابی آسیب پذیری مخاطرات مرکب (حریق در پی زلزله) در منطقه شهری [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 211-222]
 • تقوی گودرزی، سعید ژئومورفولوژی حوضه آبریز سیلاخور (بروجرد) [دوره 12، شماره 46، 1382، صفحه 24-29]
 • تقوی (مترجم)، سید وحید کاربرد عملی و نتایج تجربی مثلث بندی هوایی اتوماتیک [دوره 9، شماره 34، 1379، صفحه 39-43]
 • تقوی (مترجم)، سید وحید کهکشان راه شیری و رنگ ستارگان [دوره 7، شماره 25، 1377، صفحه 23-41]
 • تقوی (مترجم)، سید وحید حتی ستاره ها نیز پیر می شوند و می میرند [دوره 6، شماره 23، 1376، صفحه 39-41]
 • تقوی (مترجم)، سید وحید یافتن راه حلّی برای جلوگیری از آلودگی [دوره 6، شماره 21، 1376، صفحه 35-38]
 • تقیان، علیرضا مکان گزینی سد جره از نگاه آمایش سرزمین [دوره 9، شماره 36، 1379، صفحه 51-55]
 • تقی زاده، زهرا ارزیابی و برآورد درجه روز و شاخص سازگاری دمایی جهت طراحی مسکن همساز با اقلیم (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مهرآباد تهران) [دوره 23، شماره 89، 1393، صفحه 81-87]
 • تقی زاده، زهرا ارزیابی شرایط خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان طیّ (1410- 1391) با استفاده از ریز مقیاس نمایی داده های مدل گردش عمومی جو [دوره 24، شماره 93، 1394، صفحه 101-114]
 • تقی زاده، سیامک نقش عوامل ژئوپولیتیک در توسعه استان سیستان و بلوچستان [دوره 22، 86-1، 1392، صفحه 74-82]
 • تقی زاده قلعه جوقی، سیامک طراحی سامانه واکنش اضطراری در مدیریت بحران های طبیعی (زلزله) با استفاده از تله ژئوانفورماتیک [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 15-28]
 • تقی زاده قلعه جوقی، سیامک کاربری اراضی شهرستان نقده با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (RS&GIS) [دوره 21، 84-1، 1391، صفحه 59-65]
 • تلفر، مت ارزیابی الگوریتم های مختلف ادغام تصاویر در تهیه نقشه شاخص های گیاهی [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 199-217]
 • توروس، حسین تحلیل دامنه عدم قطعیت تغییرات آینده دمای حداکثر روزانه بر روی ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 29-43]
 • توری، شیما کاربرد داده‏ هاى LIDAR در تعیین توپوگرافى سطح و بستر آب و ارائه روشى جهت حذف نویز از آن [دوره 19، شماره 74، 1389، صفحه 75-80]
 • توکلی، فرخ بررسی تغییرات سطحی و حجمی آب دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای و ارتفاع سنجی ماهواره ای [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 149-163]
 • توکلی، فرشته اثرات تکنولوژى و توسعه صنایع در محیط طبیعى [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 75-79]
 • توکلی، فرشته زمین شناسی شهرستان الیگودرز [دوره 12، شماره 45، 1382، صفحه 58-61]
 • توکلی، فرشته دریاچه گهر نگین فیروزه ای استان لرستان [دوره 10، شماره 39، 1380، صفحه 35-38]
 • توکلی، مرتضی تهیه نقشه پوشش گیاهی و پایش تغییرات آن با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهرستان بهبهان) [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 23-34]
 • توکلی نیا، جمیله پهنه ‏بندى زمین براى توسعه فیزیکى شهر شیراز با استفاده از GIS و AHP [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 32-39]
 • توکلی نیا، جمیله تحلیلی بر برنامه­ های توسعه و سیاست­ های زمین شهری با تأکید بر رویکرد حکمروایی خوب زمین؛ موردپژوهی: کلانشهر تهران [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 57-76]
 • تومانیان، آرا ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از سنجش از دور وGIS [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 113-132]
 • تیموریان، کتایون مکان یابى صنایع روستایى با استفاده از GIS [دوره 16، شماره 62، 1386، صفحه 34-37]

ث

 • ثابت کوشکی نیان، مجتبی بررسی جغرافیایی پیرامون مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی: شهر فاروج) [دوره 23، 90-1، 1393، صفحه 106-112]
 • ثابت کوشکی نیان، مجتبی کنکاشی پیرامون مسایل عمده ی تأثیر گذار بر مهاجرت های روستایی دهستان تکاب [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 55-84]
 • ثروتی، زهرا ارزیابی تأثیر معیارهای اقلیمی طراحی مدل جغرافیایی میدان شهری براساس کیفیت و جهت یابی باد غالب به منظور دستیابی به آسایش حرارتی - مطالعه موردی : میدان نبوت شرق تهران [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 251-265]
 • ثروتی، لیلا توسعه یک هستان شناسی جغرافیایی برای استفاده در کاربردهای نظامی [دوره 26، شماره 102، 1396، صفحه 5-17]
 • ثروتی، محمد رضا ساماندهی مسیل شهری فرحزاد در شمال کلان شهر تهران از دیدگاه ژئومورفولوژی [دوره 26، شماره 101، 1396، صفحه 93-107]
 • ثروتی، محمدرضا بررسی نقش مناظر ژئومورفولوژیکی و پتانسیل های ژئوتوریستی استان مرزی ایلام با استفاده از داده های مکانی، در راستای توسعه پایدار [دوره 23، شماره 90، 1393، صفحه 12-5]
 • ثروتی، محمدرضا مخاطرات محیطی [دوره 23، 90-1، 1393، صفحه 94-105]
 • ثروتی، محمدرضا روش های پژوهش در ژئومورفولوژی [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 81-91]
 • ثروتی، محمدرضا مسایل مربوط به جابجایی شن و ماسه و ذرات ریز (گرد و خاک) به وسیله باد در سرزمین های خشک وکم آب [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 16-35]
 • ثروتی، محمدرضا پهنه ‏بندى حرکات توده ‏اى در مسیر سنندج - دهگلان با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبى (AHP) [دوره 17، شماره 68، 1387، صفحه 25-32]
 • ثروتی، محمدرضا ملاحظاتی چند درباره اولین نقشه ژئومورفولوژی ایران [دوره 1، شماره 4، 1371، صفحه 12-13]
 • ثقفی (مترجم)، مهدی بیابان زایى در مناطق خشک [دوره 16، شماره 63، 1386، صفحه 60-64]
 • ثنایی نژاد، سیدحسین استفاده از مدل حاصل ضربی برای تصحیح داده های ماهانه بارش سنجش از دور دراقلیم های مختلف ایران [دوره 29، شماره 115، 1399، صفحه 7-20]

ج

 • جابری، مریم جریان های برگشتی، نوک هلالی های بزرگ و تپه های ساحلی فرسایشی [دوره 21، 84-1، 1391، صفحه 102-112]
 • جانبابانژاد، محمد حسین پست مدرنیسم در شهرسازى [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 61-66]
 • جانبابانژاد، محمدحسین اصول و معیارهای شهر سالم [دوره 21، شماره 82، 1391، صفحه 50-56]
 • جانبابانژاد طوری، محمدحسین استانداردها و مقررات کاربردى در زمینه کاشت درختان و طراحى فضاى سبز در سطح شهر [دوره 17، شماره 65، 1387، صفحه 35-41]
 • جانثار قنبری، جعفر (ارزیابى زیست محیطى) تخریب شتابنده در آبخیزها و پیامدهاى زیست محیطى منطقه فرحزاد [دوره 20، شماره 77، 1390، صفحه 55-58]
 • جاودان، جواد ارزیابی دقت روش شبکه های عصبی مصنوعی و زمین آمار در میان یابی سطح تراز آب های زیرزمینی؛ مطالعه موردی: دشت شبستر - صوفیان [دوره 28، شماره 110، 1398، صفحه 133-145]
 • جاودان، جواد توسعه الگوریتم خودکار برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر لندست 8 - مطالعه موردی: کلانشهر تبریز [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 187-198]
 • جبار رشیدی، علی شبیه سازی و تحلیل اثر زاویه فرود و شکل اهداف در تصاویر SAR [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 129-140]
 • جباری (مترجم)، ایرج زمین ریخت شناسی مهندسی [دوره 12، شماره 46، 1382، صفحه 62-64]
 • جباری نوقابی، مهدی استفاده از مدل حاصل ضربی برای تصحیح داده های ماهانه بارش سنجش از دور دراقلیم های مختلف ایران [دوره 29، شماره 115، 1399، صفحه 7-20]
 • جسارتی، علی تحلیل پراکنش تصادفات جاده ای منجر به فوت با رویکرد اقلیمی مطالعه موردی: استان اردبیل [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 83-97]
 • جعفرپور، زین العابدین پیش بینى خشکسالى در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بااستفاده از مدل هاى (SARIMA) [دوره 13، شماره 50، 1383، صفحه 57-61]
 • جعفرزاده، علی اصغر ارزیابی شوری خاک سطحی باروش پیکسل مبنا براساس داده های سنجنده TM [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 127-139]
 • جعفرزاده، کاوه مد ل سازی تغییرات ساختار شهری با رویکرد برنامه ریزی فضایی برای رسیدن به توسعه پایدار شهری - مطالعه موردی: شهرقائم شهر [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 209-222]
 • جعفری، ابراهیم بررسی تأثیر توپوگرافی بر دفاع سرزمینی - مطالعه موردی: محور استراتژیک قصرشیرین-کرمانشاه [دوره 28، شماره 109، 1398، صفحه 239-257]
 • جعفری، پیام تحلیل و پهنه بندی مخاطرات ژئومورفیک مناطق شمال کشور با استفاده از فرایند تحلیل شبکه مطالعه موردی: استان گیلان [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 193-208]
 • جعفری، تیمور روشهای سازهای مدیریت سیلاب با توجه به قابلیت های ژئومورفولوژیک در مناطق روستایی مطالعه موردی: روستای فرطان از توابع شهرستان اسفراین [دوره 21، شماره 82، 1391، صفحه 27-35]
 • جعفری، تیمور پهنه ‏بندى پتانسیل خطر زمین لغزش در حوضه قره ‏چاى با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبى (AHP)در محیط (GIS) [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 34-38]
 • جعفری، جواد معرفى سیستم لیدار LIDAR [دوره 16، شماره 61، 1386، صفحه 32-34]
 • جعفری، رضا استفاده از فناوری سنجش از دور در حفاظت از تنوع زیستی [دوره 20، شماره 80، 1390، صفحه 18-22]
 • جعفری، شاهین دو دهه پایش تالاب مهارلو با استفاده از داده های ماهواره ای در گوگل ارث انجین [دوره 30، شماره 118، 1400، صفحه 153-168]
 • جعفری، فرزانه واکاوی همدید بارش های سیل آسا و مخاطره آمیز غرب و جنوب غرب ایران در دهه اول فروردین 1398 [دوره 29، شماره 114، 1399، صفحه 165-184]
 • جعفری، فرهاد استفاده از رسوبات دریاچه ‏هاى مصنوعى (سدها) به عنوان شواهد زیست محیطى ورودى‏ هاى حوضه آبریز و آلاینده جوّى [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 67-79]
 • جعفری، فرهاد بررسى ویژگی ها و چگونگى تشکیل مخروط افکنه‏ ها (نمونه مورد مطالعه: مخروط هاى گودال مرند) [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 51-56]
 • جعفری، محسن تحلیل و بررسی رابط های کاربری برنامه نویسی متفاوت به منظور نمایش اطلاعات مکانی درتجهیزات همراه [دوره 23، شماره 90، 1393، صفحه 23-13]
 • جعفری، محسن ارائه نقشه پهنه بندی مراکز مستعد دفاعی در مناطق جنگلی با تکیه بر AHP و GIS مطالعه موردی: علی آباد کتول- استان گلستان [دوره 24، شماره 95، 1394، صفحه 81-92]
 • جعفری، محسن اهمیت جایگاه سیستم اطلاعات مکانی (GIS) در فرماندهی و کنترل (C4I) [دوره 22، شماره 86، 1392، صفحه 5-16]
 • جعفری، محسن طراحی و پیاده سازی سامانه تصمیم گیری مکانی جهت تعیین مناطق مطلوب کاربر از لحاظ زبری [دوره 27، شماره 106، 1397، صفحه 119-128]
 • جعفری، محمد ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری استان اردبیل با استفاده از شاخص TCI و تکنیکGIS [دوره 27، شماره 105، 1397، صفحه 159-170]
 • جعفری، مرضیه سیستم کالیبراسیون دوربین هوایى Camera/GPS/IMU [دوره 15، شماره 59، 1385، صفحه 33-36]
 • جعفری، مرضیه تخمین عمق موهو براساس وارون سازی داده های آنامولی جاذبه از منابع مختلف مطالعه موردی: منطقه خراسان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 119-128]
 • جعفری، هانیه توسعه یک سیستم اطلاعات مکانی تحت وب برای پیش بینی و پایش آب گرفتگی های شهری [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 43-56]
 • جعفری اقدم، مریم مدل سازی میزان تغذیه آب زیرزمینی آبخوان کارستی دالاهو با استفاده از مدل KARSTLOP [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 231-247]
 • جعفریان، محمد حسین رویکردهاى نقشه ‏سازى جرم در آینده [دوره 17، شماره 66، 1387، صفحه 52-55]
 • جعفریان، وحید بررسی کاربردهای سنجش از دور در ارزیابی و پایش تخریب سرزمین و بیابان زایی [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 115-128]
 • جعفریان دهکردی، زهره مطالعه و بررسى تأثیرات توسعه شهرى(1) بر محیط زیست [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 29-33]
 • جعفری بی بالان (مترجم)، لهراسب استفاده از جاروب کننده لیزری هوایی برای تهیه نقشه های ارتفاعی [دوره 6، شماره 21، 1376، صفحه 51-55]
 • جعفری پور، سیده سمیرا ارزیابی اثر مؤلفه ­های مکان و دما در بهبود برآورد مقدار محتوای الکترونی یونسفر در چند ایستگاه کشور [دوره 28، شماره 110، 1398، صفحه 119-131]
 • جلالی، محبوبه مطالعه پتانسیل های اقلیم گردشگری سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 103-115]
 • جلالی، محمود تأثیر تغییر زاویه میل زمین بر روى آب و هوا [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 23-26]
 • جلالی، محمود تاثیر عوامل کیهانی در انقراض موجودات زنده [دوره 11، شماره 44، 1381، صفحه 76-80]
 • جلالی، محمود تأثیر رشد و توسعه شهری در تغییرات اقلیمی [دوره 9، شماره 36، 1379، صفحه 49-50]
 • جلیلیان، حمیدرضا فناوری در مرز همزیستی ژئوپلیتیک و ژئو اکونومی [دوره 20، شماره 80، 1390، صفحه 88-96]
 • جمعه زاده، بهرام کاربرد تجزیه و تحلیل طیف مخلوط نرمال شده (NSMA) جهت استخراج مناطق ساخته شده شهری و استفاده از آن در شبکه عصبی مصنوعی (MLP) برای پیش بینی رشدآتی شهر [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 65-77]
 • جهانشاهلو، لعلا تخمین شاخص ضریب دید به آسمان (SVF)مقایسه ای تجربی از مدل های درون یابی [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 97-117]
 • جهانگیر، ابراهیم جهانى شدن و تحولات شهرها [دوره 16، شماره 63، 1386، صفحه 39-46]
 • جهانی چهره برق، فاطمه تخمین ضخامت نوری هواویزها بر روی منطقه ای از ایران با استفاده از تلفیق تصاویر سنجنده های MODIS سکوهای ماهواره ای TERRA و AQUA [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 71-81]
 • جهانی دولت آباد، رحمان جهانى شدن و تأثیر آن بر ساختار اجتماعى، اقتصادى و کالبدى شهرهاى اسلامى [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 22-28]
 • جهانی (مترجم)، علی آغاز فصل نوین در مسابقه فضایی [دوره 9، شماره 33، 1379، صفحه 57-60]
 • جهانی(مترجم)، علی تصاویر ماهواره ای در خدمت مهندسان عمران [دوره 8، شماره 30، 1378، صفحه 41-42]
 • جهانی (ویرایش فنی)، علی کارشناسان به پرسش های مطرح شده در مورد GIS پاسخ می دهند [دوره 8، شماره 29، 1378، صفحه 14-15]
 • جوادی، قاسم مکانیابی مناطق دارای پتانسیل زمین گرمایی به کمک روش های تصمیم گیری چندمعیاره [دوره 28، شماره 109، 1398، صفحه 93-105]
 • جواهران، هدی تحلیلی بر نقش پدافند غیرعامل در امنیت راهبردی کلانشهرها [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 87-92]
 • جواهری، احمد معرفى و ارزیابى کیفى داده ‏هاى لیدار [دوره 18، شماره 69، 1388، صفحه 24-27]
 • جواهری، احمد بررسى کیفیت پارامترهاى مشاهداتى IMU و تعیین مقدار دریفت آن [دوره 17، شماره 68، 1387، صفحه 41-44]
 • جواهری، احمد تلفیق داده‏ هاى لیدار و عکس رقومى‏ هوایى به منظور افزایش دقت طبقه ‏بندى [دوره 16، شماره 63، 1386، صفحه 22-25]
 • جواهری، حسن امکان سنجى ایجاد و توسعه سکونتگاه هاى الکترونیک [دوره 15، شماره 59، 1385، صفحه 57-60]
 • جوزقی، علی مکانیابی مخازن ذخیره آب با استفاده از GIS و روش تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS (مطالعه موردی: جنوب استان سیستان و بلوچستان) [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 5-15]
 • جوزی خمسلویی، علی تحلیلی بر نقش پدافند غیرعامل در امنیت راهبردی کلانشهرها [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 87-92]
 • جوزی خمسلویی، علی تأثیر کشاورزى بر اقلیم در دوره هولوسن (ترجمه) [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 20-25]
 • جوکار، محمد بررسی جریان های کشندی با استفاده ازمدل MIKE21 و اندازه گیری های میدانی ومدل جهانی FES در خلیج فارس [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 97-110]
 • جیر رودی، مهدی جایگاه گردشگرى در کاهش مسائل منطقه کلانشهرى تهران (مطالعه موردى -رودبار قصران) [دوره 19، شماره 74، 1389، صفحه 43-47]

چ

 • چابک، مهدی مسیریابی چند هدفه خطوط انتقال نیرو بر مبنای معیارهای زیست­ محیطی، دسترسی و اقتصادی مطالعه موردی: شهرستان ساری [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 183-196]
 • چوبین، بهرام گروه بندی حوضه آبخیز کرخه براساس شاخص های فیزیکی- مکانی با استفاده از رویکرد فازی [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 85-98]
 • چوخاچی زاده مقدم، محمدباقر هیدرولوژی و هیدروگرافی: نگاهی به جغرافیای طبیعی خلیج فارس قسمت دوم [دوره 3، شماره 10، 1373، صفحه 5-10]
 • چوخاچی زاده مقدم، محمدباقر ژئومورفولوژی: نگاهی به جغرافیای طبیعی خلیج فارس - قسمت اول [دوره 3، شماره 9، 1373، صفحه 5-11]

ح

 • حاتمی، ایرج تهیه نقشه اقلیمی استان کردستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 24-28]
 • حاتمی نژاد، حجت بررسی جغرافیایی پیرامون مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی: شهر فاروج) [دوره 23، 90-1، 1393، صفحه 106-112]
 • حاتمی نژاد، حجت کنکاشی پیرامون مسایل عمده ی تأثیر گذار بر مهاجرت های روستایی دهستان تکاب [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 55-84]
 • حاتمی نژاد، حسین ساماندهی محلات شهری بر مبنای الزامات پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: محلّات ناحیه ی شش منطقه دو شهر تهران) [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 91-112]
 • حاتمی نژاد، حسین آسیب شناسی شهرهای جدید در ایران [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 47-57]
 • حاتمی نژاد، حسین تبیین نقش فضاهای شهری در پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد امنیت [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 68-76]
 • حاتمی نژاد، حسین اصول راهنمای تدوین سند راهبردی در برنامه ریزی مجموعه های تجاری [دوره 22، 86-1، 1392، صفحه 105-112]
 • حاتمی نژاد، حسین مدیریت آلودگی هوای شهرها و جایگاه قانونی شهرداری ها [دوره 22، شماره 85، 1392، صفحه 59-78]
 • حاتمی نژاد، حسین کنکاشی پیرامون مسایل عمده ی تأثیر گذار بر مهاجرت های روستایی دهستان تکاب [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 55-84]
 • حاتمی نژاد، حسین نئولیبرالیسم و تأثیر آن بر فضای شهری (مطالعه موردی: شهرهای انگلستان) [دوره 22، 85-1، 1392، صفحه 18-24]
 • حاتمی نژاد، حسین رهیافتی به شکل پایدار شهری [دوره 21، 84-1، 1391، صفحه 2-7]
 • حاتمی نژاد، حسین تحلیلی بر ظرفیت سازی گردشگری اجتماع محور [دوره 21، شماره 82، 1391، صفحه 7-13]
 • حاتمی نژاد، حسین پراگماتیسم [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 25-30]
 • حاتمی نژاد، حسین تحلیلى بر تجربیات عملى راهبرد توسعه شهر (CDS) در جهان [دوره 20، شماره 77، 1390، صفحه 91-97]
 • حاتمی نژاد، حسین پست مدرنیسم در شهرسازى [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 61-66]
 • حاتمی نژاد، حسین کارکردگرایى و شهر [دوره 19، شماره 74، 1389، صفحه 48-54]
 • حاتمی نژاد، حسین جغرافیاى جنایى [دوره 18، شماره 69، 1388، صفحه 19-23]
 • حاتمی نژاد، حسین تحلیلی بر پارادوکس «الزامات پدافند غیرعامل» با «اصول توسعه پایدارشهری» در بهسازی بافت های تاریخی شهری مطالعه موردی: بافت تاریخی منطقه 12 شهر تهران [دوره 26، شماره 102، 1396، صفحه 35-52]
 • حاتمی نژاد، حسین جهانى شدن و تحولات شهرها [دوره 16، شماره 63، 1386، صفحه 39-46]
 • حاتمی نژاد، حسین آسیب پذیرى بافت تاریخى شهر یزد در برابر زلزله [دوره 16، شماره 61، 1386، صفحه 54-60]
 • حاتمی نژاد، حسین تحلیلى بر نظریه مکان مرکزى کریستالر [دوره 15، شماره 60، 1385، صفحه 65-69]
 • حاتمی نژاد، حسین دیدگاه جغرافیاى فرهنگى و شهر [دوره 15، شماره 59، 1385، صفحه 10-14]
 • حاتمی نژاد، حسین جغرافیاى شهرى و پست مدرنیسم [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 31-34]
 • حاتمی نژاد، حسین سیر تحولات کالبدى مشهد [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 26-33]
 • حاتمی نژاد، حسین نگاهى گذرا به اقتصاد شهر مشهد [دوره 12، شماره 47، 1382، صفحه 29-33]
 • حاتمی نژاد، حسین نگاهی به شاخص های جمعیتی ایران در آغاز قرن 21 میلادی [دوره 12، شماره 45، 1382، صفحه 45-46]
 • حاتمی نژاد، حسین کاربرد جغرافیا در عمران فیزیکی روستاها [دوره 3، شماره 9، 1373، صفحه 56-64]
 • حاتمی نژاد، حسین سنجش آسیب پذیری سازه ای بافت فرسوده شهری در برابر مخاطرات، با رویکرد پدافند غیر عامل (مطالعه ی موردی: بافت فرسوده مرکزی کلان شهر اهواز) [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 159-172]
 • حاتمی نژاد، حسین آینده پژوهی در بافت فرسوده شهری - مطالعه موردی: ناحیه یک، منطقه 9 شهر تهران [دوره 28، شماره 109، 1398، صفحه 37-55]
 • حاتمی نژاد (مترجم)، حسین شهر در آمریکای شمالی [دوره 8، شماره 30، 1378، صفحه 59-64]
 • حاتمی نژاد (مترجم)، حسین نظام های سیاسی و توسعه شهر در جوامع غربی رهیافتی تأویلی [دوره 7، شماره 28، 1377، صفحه 35-43]
 • حاتمی نژاد (مترجم)، حسین تهیه نقشه های سطح به ارزش [دوره 5، شماره 19، 1375، صفحه 8-18]
 • حاج آقا احمدی، علی تحلیلی بر خاستگاه گیاهان و جانوران در دریای مازندران [دوره 10، شماره 37، 1380، صفحه 35-42]
 • حاج آقامحمدی، علی تحلیلی بر ساختار اجتماعی- اقتصادی جامعه صیادی استان بوشهر [دوره 12، شماره 45، 1382، صفحه 49-53]
 • حاج آقامحمدی، علی تحلیلی بر شناخت گیاه اکالیپتوس در ایران و جهان [دوره 11، شماره 44، 1381، صفحه 25-32]
 • حاجت پور قلعه رودخانی، حسین گزارشى از: غار خون فوشه [دوره 20، شماره 78، 1390، صفحه 38-38]
 • حاج نبیان، صباح الخیر بررسی نقش فضاهای شهری در ایجاد هویت شهرهای جدید [دوره 22، 85-1، 1392، صفحه 51-56]
 • حاجی، خدیجه ارزیابی تغییرات مکانی شدت دوره های خشکسالی هواشناسی در مقیاس های زمانی متفاوت در استان کردستان [دوره 26، شماره 102، 1396، صفحه 151-162]
 • حاجی زاده، عبدالحسین بررسی شرایط محیطی دیرینه کلوت های تخم مرغی شکل دشت لوت با استفاده از دانه سنجی [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 51-64]
 • حاجی زاده، عبدالحسین سیستم‏ هاى تعیین موقعیت شناورهاى زیر دریایى [دوره 16، شماره 64، 1386، صفحه 49-53]
 • حاجی زاده وادقانی، بهاره مکانیابی توسعه ی شهری با منطق فازی و ترکیب خطی وزنی و تکنیک تصمیم گیری فرایند تحلیل شبکه ای - مطالعه ی موردی: شهرستان کاشان [دوره 27، شماره 105، 1397، صفحه 219-232]
 • حاجی محمدی، حسن بررسی نقش ناهمواری ها در شکل گیری نواحی و خرده نواحی آب و هوایی استان همدان [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 109-122]
 • حاجی نژاد، صادق آسیب شناسی شهرهای جدید در ایران [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 47-57]
 • حاصلی، مهدی، پایش و روندیابی تغییرات کاربری اراضی حوضه ابرکوه با استفاده از تصاویر ماهواره ای (2014-1976) [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 129-146]
 • حافظ نیا، محمد رضا تبیین ژئوپلیتیکی منازعات مرزی و سرزمینی کمربند صفر تا 15 درجه شمالی آفریقا از پایان جنگ سرد تا 2014 میلادی [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 167-185]
 • حبیب نژاد، محمود گروه بندی حوضه آبخیز کرخه براساس شاخص های فیزیکی- مکانی با استفاده از رویکرد فازی [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 85-98]
 • حبیب نژاد روشن، محمود ارزیابی شاخص NDSI در پایش خشکسالی به کمک تکنیک سنجش از دور ( مطالعه موردی: استان اصفهان) [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 35-44]
 • حبیبی کوتنائی، سپیده تحلیل و سطح بندی پتانسیل های توسعه یافتگی گردشگری و تأثیر آن در توسعه پایدار با استفاده از مدل چند متغیره TOPSIS (مطالعه موردی:استان مازندران) [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 62-68]
 • حجازی، سید اسدالله بررسی ویژگی های بافتی رسوبات تپه های ماسه ای شرق شهرستان جاسک [دوره 26، شماره 101، 1396، صفحه 119-129]
 • حجازی زاده، زهرا بررسى پدیده تسونامى و احتمال رخداد آن در ایران [دوره 17، شماره 66، 1387، صفحه 14-18]
 • حجازی زاده، زهرا تأثیر آب و هوا در پراکندگى نواحى جمعیتى (مطالعه موردى: استان فارس) [دوره 16، شماره 61، 1386، صفحه 47-49]
 • حجازی زاده، زهرا پیش بینى خشکسالى در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بااستفاده از مدل هاى (SARIMA) [دوره 13، شماره 50، 1383، صفحه 57-61]
 • حجام، سهراب بررسی تغییرات تابش کلّ دریافتی سطح زمین(TSR) در اقلیم نیمه خشک با استفاده از داده های اصلاح شده ی ایستگاه های زمینی - مطالعه موردی: ایستگاه های تابش سنجی تبریز و کرمانشاه [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 75-80]
 • حجتی، زهرا تحلیل سینوپتیکی- دینامیکی توفان های تندری درجنوب غرب کشور [دوره 21، شماره 82، 1391، صفحه 14-21]
 • حجتی، مجید استفاده از مدل زیر پیکسل جاذبه به منظور افزایش قدرت تفکیک مکانی مدل رقومی ارتفاع (DEM) [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 99-107]
 • حدادی، حسین تحلیل سینوپتیکی بارش سنگین 12 اردیبهشت 1389 ایلام [دوره 21، شماره 82، 1391، صفحه 99-103]
 • حسن پور بغده کندی، حسن وضعیت و جایگاه مشارکت و عوامل مؤثر بر آن در برنامه­ ریزی روستایی مطالعه موردی؛ جمعیت روستایی شهرستان بوکان [دوره 21، شماره 81، 1391، صفحه 80-85]
 • حسن زاده شاهراجی، محسن بررسی نحوه تولید و انتشاراطلاعات مکانی در کشورهای توسعه یافته [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 48-53]
 • حسن زاده شاهراجی، محسن سیستم لیدار موج-پیوسته و کاربردهای آن [دوره 20، شماره 80، 1390، صفحه 34-39]
 • حسنلو، محمدرضا تعیین شدت فرسایش و رسوب زایى اراضى در حوزه آبخیز تهم ‏چاى با استفاده از مدل پسیاک و GIS [دوره 15، شماره 60، 1385، صفحه 40-43]
 • حسنلو، مهدی به کارگیری روش های تخمین بعد ذاتی در استخراج ویژگی های بدست آمده از تصاویر راداری، ماهواره ای و لیدار به منظورشناسایی عوارض خاص شهری [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 155-175]
 • حسنلو، مهدی ارزیابی و مقایسه روش های طبقه بندی نظارت شده جهت تهیه نقشه درجات شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل-2 [دوره 28، شماره 110، 1398، صفحه 37-52]
 • حسنوندی، علی مسائل زیست محیطى در توسعه روستایى [دوره 21، شماره 82، 1391، صفحه 89-91]
 • حسنوندی، علی نقش صنعت توریسم درتوسعه روستایى [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 35-37]
 • حسنوی، رضا مدلسازی آسیب پذیری ساختمان های شهری با استفاده از روش های دلفی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS (مطالعه موردی: منطقه 6 شهر تهران) [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 5-20]
 • حسنوی، رضا ارزیابی زیرساخت اطلاعات مکانی ملی ایران بر اساس مدل آمادگیSDI [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 43-57]
 • حسنی، امیرحسام پیش بینی تغییرات کاربری اراضی و اثرات آن بر منابع آب با رویکرد محاسبه ضریب تعدیل - مطالعه موردی: دشت لنجانات [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 151-164]
 • حسنی، شهلا هارپ چیست؟(تکنولوژی سازنده یا مخرب؟) [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 14-23]
 • حسین زاده، محمد مهدی پهنه ‏بندى حرکات توده ‏اى در مسیر سنندج - دهگلان با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبى (AHP) [دوره 17، شماره 68، 1387، صفحه 25-32]
 • حسین زاده، محمدمهدی مفهوم آستانه ها در ژئومورفولوژی [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 77-80]
 • حسین زاده، محمدمهدی روش هاى مطالعه دیرینه سیلاب در ژئومورفولوژى رودخانه ‏اى [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 77-80]
 • حسین زاده، نعمت طراحی مدلی مکان محور برای ارزیابی مکانی- فضایی کاربری اراضی شهری با رویکرد مدیریت بحران - مورد پژوهش: منطقه 19 شهرداری تهران [دوره 29، شماره 115، 1399، صفحه 139-159]
 • حسین زاده دلیر، کریم برنامه ریزی شهرهای جدید: نگاهی به مکانیابی شهر جدید سهند [دوره 2، شماره 5، 1371، صفحه 34-37]
 • حسین زاده کرمانی، محمود پایش پویا از فرایندهای طوفان گرد و غباری با استفاده از داد ه های چند زمانه ای MODIS [دوره 22، 86-1، 1392، صفحه 92-95]
 • حسینعلی، فرهاد مدل سازی رشد شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای متوسط مقیاس و مبتنی بر روش خودکاره های سلولی (مطالعة موردی: شهر تهران) [دوره 24، شماره 94، 1394، صفحه 45-58]
 • حسینقلی زاده، علی بهبود طبقه بندی منطقه شهری با استفاده از تلفیق تصاویر اپتیک چندباندی و لایدار با قدرت تفکیک مکانی بالا [دوره 28، شماره 109، 1398، صفحه 55-75]
 • حسینی، اصغر تهیه مدل رقومی زمین مناطق جنگلی با استفاده از داده های لایدار هوایی - مطالعه موردی: درود، لرستان [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 159-167]
 • حسینی، سید احمد نظارت بر پویایی شهرنشینی در ایران معاصر با استفاده از تصاویر چند زمانه DMSP/OLS [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 21-37]
 • حسینی، سید احمد ارزیابی تأثیرات کاربری اراضی شهری در ایجاد حجم ترافیک جهت ساماندهی و بازتوزیع فضایی آنها - مطالعه موردی: بافت مرکزی کاشان [دوره 28، شماره 109، 1398، صفحه 147-166]
 • حسینی، سید احمد شناسایی نیمه خودکار لندفرم ها با استفاده از پردازش فازی شیءگرای تصاویر ماهواره ای - مطالعه موردی:شهرستان ماکو [دوره 30، شماره 118، 1400، صفحه 77-91]
 • حسینی، سید اکبر ناحیه بندی و پیش بینی پتانسیل انرژی باد در استان همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 186-196]
 • حسینی، سید مصطفی ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت های شهری با استفاده از ANP و GIS (مطالعه موردی: شهر سمیرم) [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 129-146]
 • حسینی، سیده سمیرا بهبود تخمین ارتفاع جنگل به کمک بهینه سازی ماتریس پراکنش به روش تغییر پایه پلاریزاسیون مطالعه موردی: جنگل های شمالی سوئد [دوره 26، شماره 101، 1396، صفحه 33-44]
 • حسینی، سیده سمیه طراحی مدل دسترسی به جاذبه های گردشگری جهت پایداری قطب های گردشگری با استفاده از GIS ، مطالعه موردی: استان اصفهان [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 93-102]
 • حسینی، سیده فاطمه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در نقش پذیری نهادهای محلی جهت مدیریت بحران زلزله مناطق روستایی ( شهرستان قیروکارزین ) [دوره 23، شماره 89، 1393، صفحه 46-53]
 • حسینی، مهرداد روند تغییر و تحولات اقلیم ‏شناسى دیرینه تا امروز [دوره 19، شماره 74، 1389، صفحه 86-90]
 • حسینی، مهرداد پیش ‏بینى سیل و روش هاى پیشگیرى از آن [دوره 17، شماره 65، 1387، صفحه 28-29]
 • حسینی، مهرداد مطالعه و بررسى مدیریت سیل و راهکارهاى کاهش خسارات ناشى از سیل [دوره 16، شماره 63، 1386، صفحه 35-38]
 • حسینی، مهرداد پایش و ارزیابى شاخص هاى یخبندان و پیش بینى تاریخ شروع یخبندان هاى پاییزه در ایران (مطالعه موردى ایستگاه همدان) [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 22-27]
 • حسینی، مهرداد تجزیه و تحلیل آمار بارندگى و احتمالات ریزش آن در شهر سمنان [دوره 14، شماره 54، 1384، صفحه 32-35]
 • حسینی، مهرداد ویژگی هاى مناطق خشک ایران و راهکارهاى مدیریتى مقابله با کمبود آب [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 15-17]
 • حسینی، مهرداد بررسی تغییر اقلیم در شهر سمنان بر اساس پارامترهای ماهیانه، حداقل، حداکثر و متوسط دمای ماهیانه [دوره 12، شماره 48، 1382، صفحه 58-61]
 • حسینی اصل، سیده شهلا تحلیلی بر مشکلات بافت فرسوده شهر کازرون [دوره 21، 84-1، 1391، صفحه 8-10]
 • حسینی زاده آرانی، سید فرزاد گوگل ارتس، سیستم اطلاعات جغرافیایی و زمین لغزش چهارتخته؛ روش ساده و جدید برای بررسی زمین لغزش [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 81-86]
 • حسینی سیاه گلی، مهناز تحلیل مکانی کاربری های شهر کرمانشاه با دیدگاه پدافند غیرعامل در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 29، شماره 114، 1399، صفحه 185-194]
 • حسینی نوه احمدآبادیان، علی بهبود دقت واقعیت افزوده با استفاده از تارگت ها - مطالعه موردی: بصری سازی زیرساخت های زیرزمینی [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 75-91]
 • حق بیان، سارا توصیف مکانی فضای درونی برای محیط های مردم گستر [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 109-121]
 • حق بیان، سارا بهبود دقت مدل سازی غلظت ذرات معلق (PM2.5) از طریق ادغام ایستگاه های ثابت و همراه سنجش آلودگی هوا [دوره 29، شماره 116، 1399، صفحه 45-58]
 • حقوقی فرد، احسان بهبود طبقه بندی منطقه شهری با استفاده از تلفیق تصاویر اپتیک چندباندی و لایدار با قدرت تفکیک مکانی بالا [دوره 28، شماره 109، 1398، صفحه 55-75]
 • حقیقت، اسداله توسعه یک سیستم شبیه ‏ساز براى دستیابى به شماى کلى شبه ماهواره ‏ها در محیط شهرى [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 50-53]
 • حکیم پور، فرشاد ارزیابی و مقایسه الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری در مکانیابی تسهیلات مطالعه موردی: بانک ها [دوره 26، شماره 101، 1396، صفحه 45-59]
 • حکیم دوست، سید یاسر مکانیابی بهینه محل دفن مواد زاید جامدشهری با استفاده از مدل (AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهرستان تنکابن) [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 81-88]
 • حکیم دوست، سید یاسر تحلیل مکانی بارش ­ رگباری استان مازندران در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 26، شماره 102، 1396، صفحه 191-203]
 • حکیم دوست، سیدیاسر تحلیل فضایی پهنه های خطر پذیر زیستی و فعالیتی سکونتگاه های روستایی مناطق مرزی، مطالعه موردی: سکونتگاه های روستایی شهرستان هیرمند [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 71-92]
 • حکیمی، حمید رضا بازنگرى در نقش و عملکرد فضاهاى سبز و باز در مدیریت بحران شهر بروجن (نارسائى ‏ها و مشکلات) [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 42-49]
 • حکیمی، علی مدل توپوگرافی متوسط دینامیکی منطقه شمال اقیانوس هند با استفاده از داده های سنجش از دور [دوره 27، شماره 105، 1397، صفحه 75-84]
 • حکیمی، هادی جغرافیاى شهرى و پست مدرنیسم [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 31-34]
 • حلیمی، منصور بررسی نوسان بارش ماهانه و سالانه ایران در طیف های مختلف [دوره 27، شماره 105، 1397، صفحه 199-217]
 • حمزه، سعید بررسی روند تغییرات بارش و رواناب بااستفاده از مدل جهانی سطح زمین (GLDAS) در حوضه ی سد دوستی [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 43-56]
 • حمزه، سعید تحلیل ناهنجاری های حرارتی گسل ها و ارتباط آن با منابع زمین گرمایی بااستفاده از داده های حرارتی لندست 8 - مطالعه موردی:گسل های شهداد و نایبند [دوره 27، شماره 106، 1397، صفحه 5-20]
 • حمزه، سعید پهنه بندی خطر رانش زمین با استفاده از روش های همپوشانی وزنی و تحلیل شبکه - مطالعه موردی: منطقه نصرآباداستان گلستان [دوره 29، شماره 114، 1399، صفحه 117-132]
 • حمزه، سعید دو دهه پایش تالاب مهارلو با استفاده از داده های ماهواره ای در گوگل ارث انجین [دوره 30، شماره 118، 1400، صفحه 153-168]
 • حمصی، امیرهومن ارایه روشی نوین جهت انتخاب بهینه شاخص های مرتبط با پوشش زمین به منظور شناسایی جزایر حرارتی شهری، با بکارگیری داده های سنجش از دور [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 57-72]
 • حنفی، علی بررسی نقش اقلیم روی فرآیندهای هوازدگی سنگ ها براساس مدل های پلتیر در ایران [دوره 23، شماره 89، 1393، صفحه 67-71]
 • حنفی، علی تهیه نقشه اقلیمی استان کردستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 24-28]
 • حنفی، علی شناسایی سامانه های همدیدی مؤثر در رخداد یخبندان های متوسط و شدید در تهران [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 7-20]
 • حنفی، علی تحلیل و پیش بینى خشکسالى‏ هاى هواشناسى ایستگاه سینوپتیک خوى [دوره 19، شماره 74، 1389، صفحه 24-29]
 • حنیفی، روزینا امکان سنجی منابع آب زیرزمینی استان آذربایجان غربی برای پرورش ماهی قزل آلا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)(مطالعه موردی: شهرستان سردشت) [دوره 23، شماره 90، 1393، صفحه 101-91]
 • حورعلی، مریم توسعه یک هستان شناسی جغرافیایی برای استفاده در کاربردهای نظامی [دوره 26، شماره 102، 1396، صفحه 5-17]
 • حیدری، حسن تحلیل سینوپتیکی بارش سنگین 12 اردیبهشت 1389 ایلام [دوره 21، شماره 82، 1391، صفحه 99-103]
 • حیدری، ریحانه ارزیابی تأثیر تغییرات روزانه آب و هوا بر گردشگری استان کردستان با استفاده از روش PET [دوره 23، 90-1، 1393، صفحه 32-40]
 • حیدری، زکیه آب‏ هاى جوان [دوره 19، شماره 73، 1389، صفحه 42-44]
 • حیدری، سیدعبدالسلام نقشه مورفولوژیکی خط هوشمند ساحلی و لزوم تهیه آن برای کرانه های شمالی و جنوبی ایران [دوره 22، شماره 86، 1392، صفحه 29-41]
 • حیدریان، مهدی رادیکالیسم در جغرافیا [دوره 20، شماره 80، 1390، صفحه 84-87]
 • حیدری بخش، مرضیه بررسی نقش و جایگاه پارک ها و فضای سبز شهر اصفهان در اختصاص اوقات فراغت شهروندان (مطالعه ی موردی: فضای سبز حاشیه ی زاینده رود) [دوره 22، 85-1، 1392، صفحه 87-97]
 • حیدری شریف آبادی، حسن مقایسه نتایج به دست آمده از عکس های هوایی و جفت تصاویر برجسته ماهواره ای [دوره 13، شماره 50، 1383، صفحه 21-24]
 • حیدری علمدارلو، اسماعیل مطالعه تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت یزد- اردکان با استفاده از شاخص GQI [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 35-44]
 • حیدر ی فر، محمدرئوف جهانی شدن و تحول مفهوم جغرافیا [دوره 21، 84-1، 1391، صفحه 77-89]
 • حیدری فر، محمد رئوف فناوری در مرز همزیستی ژئوپلیتیک و ژئو اکونومی [دوره 20، شماره 80، 1390، صفحه 88-96]
 • حیدری فر، محمد رئوف تحلیل مکانی کاربری های شهر کرمانشاه با دیدگاه پدافند غیرعامل در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 29، شماره 114، 1399، صفحه 185-194]
 • حیدری فر، محمدرئوف نیازمندی ‌های امنیتی و مطالبات استان کرمانشاه در جهت بهبود کنترل مرز [دوره 23، شماره 89، 1393، صفحه 32-42]
 • حیدری (مترجم)، حسن استفاده از سیستم ‏هاى اطلاعات جغرافیایى در اقلیم ‏شناسى و هوا شناسى [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 22-29]
 • حیدری مستعلی، سحر بررسی الگوی توزیع مکانی پارک ها و فضای سبز شهر خمین با استفاده از رویکرد سیمای سرزمین و تصاویر ماهواره ای سنتینل2 [دوره 30، شماره 118، 1400، صفحه 203-216]
 • حیدری مظفر، مرتضی پهنه بندی دشت کبودرآهنگ به منظور احداث سد زیرزمینی به روش ترکیب نقشه های فازی [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 95-110]
 • حیدری منفرد، زهرا تحلیل ترمودینامیکی پدیده تگرگ در شمال غرب کشور (2009-1992)و ارائه مدل ناپایداری [دوره 26، شماره 101، 1396، صفحه 183-198]
 • حیدری نژاد، نسیم بررسی ساخت شهری اصفهان دردوره صفویه از دیدگاه مکتب آرمان گرائی اکولوژیک [دوره 21، 84-1، 1391، صفحه 17-21]

خ

 • خاکساری، علی شناسایی پتانسیل های گردشگری کوهرنگ و ارائه راهکارهای مناسب جهت توسعه گردشگری منطقه [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 106-114]
 • خالدی، شهریار تحلیل فراوانى وقوع حداقل دبى و حداکثر بارش 24 ساعته به وسیله روش گامبل و لوگ‏پیرسون تیپ 3 در رودخانه کمال چاى (دامنه جنوبى سبلان) [دوره 20، شماره 78، 1390، صفحه 70-74]
 • خالدی، شهریار نگرشی بر آب های فسیل کره زمین [دوره 6، شماره 22، 1376، صفحه 27-33]
 • خالدی، شهریار بررسی پدیده گرمبـاد در رشتـه کوه های البرز غربی و تأثیـر آن بر میـزان تنش های حرارتی ایجاد شده در پوشش های گیـاهان با استفاده از تصاویر لنـدست 8 [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 43-56]
 • خان احمدی، مرضیه مکانیابی ایستگاه ‌های آتش ‌نشانی با استفاده از تلفیق منطقFuzzy و AHP در محیط GIS (مطالعه موردی: ناحیه 1 منطقه 10 تهران) [دوره 23، شماره 89، 1393، صفحه 88-98]
 • خان محمدی، زهرا ویژگی‎های زیست محیطی خلیج فارس و جایگاه آن در کنوانسیون های کویت و حقوق بین الملل دریاها (1982) [دوره 23، شماره 89، 1393، صفحه 17-25]
 • خبازی، مصطفی ارزیابی دقت آزمایی مدل های رقومی ارتفاعی(DEM)ماهواره های ASTER و SRTM با مشاهدات دقیق زمینی(DGPS) مطالعه موردی: از سد آزاد به دشت قروه-دهگلان، سنندج [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 163-174]
 • ختار، مریم پایش و ارزیابى شاخص هاى یخبندان و پیش بینى تاریخ شروع یخبندان هاى پاییزه در ایران (مطالعه موردى ایستگاه همدان) [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 22-27]
 • خدائیان، سعید بررسى ژئومورفولوژى یخچال یخار با استفاده از فناورى سنجش از دور (قله دماوند) [دوره 19، شماره 74، 1389، صفحه 81-85]
 • خدابنده لو، بهروز استخراج نقشه کاربری اراضی با استفاده از مقایسه الگوریتم های مختلف طبقه بندی پیکسل پایه و شئ گرا؛ مطالعه موردی: شهر زنجان [دوره 28، شماره 110، 1398، صفحه 195-208]
 • خرازی، پوریا مکانیابی سد زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: حوضه آبخیز دشت کویر [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 177-185]
 • خزائل پور، پیام مکانیابی سد زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: حوضه آبخیز دشت کویر [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 177-185]
 • خزائی، مهدی واکاوی احتمال تواتر و تداوم روزهای بارانی شهر شیراز با استفاده از مدل زنجیره مارکوف [دوره 24، شماره 93، 1394، صفحه 77-90]
 • خزایی، صفا بهبود آشکارسازی تغییرات شئ گرا در تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا بر مبنای روش جنگل تصادفی در فضای ویژگی های بهینه [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 117-127]
 • خزایی، مهدی تحلیل سینوپتیکی بارش های سنگین استان سیستان و بلوچستان [دوره 23، 90-1، 1393، صفحه 70-79]
 • خزایی، مهدی برآورد میزان تبخیر و تعرق تابستانه گیاه نیشکر در استان خوزستان با استفاده از داده های اقلیمی [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 141-153]
 • خزایی، مهدی واکاوی همدیدی ترمودینامیک توفان های تندری شیراز [دوره 22، شماره 85، 1392، صفحه 27-42]
 • خسروی، ایمان مقایسه روش های ARIMA و شبکه عصبی در مدل سازی و پایش وضعیت خشکسالی با استفاده از داده های سری زمانی سنجش از دوری - مطالعه موردی: شهر اراک [دوره 28، شماره 109، 1398، صفحه 185-197]
 • خسروی، حسن بررسی تأثیر روند تغییرات کاربری اراضی/ پوشش زمین بر وضعیت منابع آب زیرزمینی، با استفاده از تصاویر ماهواره ای ( مطالعه موردی: دشت گیلانغرب) [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 89-97]
 • خسروی، حسن بررسی و تحلیل ارتباط زمانی و مکانی بین خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در استان تهران [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 113-120]
 • خسروی، حسن ارزیابی و پایش پوشش گیاهی مبتنی بر منطق فازی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: پارک ملی بمو - شیراز) [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 157-166]
 • خسروی، حسن مطالعه تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت یزد- اردکان با استفاده از شاخص GQI [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 35-44]
 • خسروی، حسن بررسی تأثیر شبکه­ های آبیاری سدکرخه بر تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویرماهواره ای - مطالعه موردی: منطقه نیمه خشک دشت عباس [دوره 27، شماره 106، 1397، صفحه 129-140]
 • خسروی، سمیه توانمندی های ژئوتوریسم در توسعة روستای ابیانه [دوره 21، 84-1، 1391، صفحه 43-47]
 • خسروی، سمیه پژوهشی در زمینه ی ژئومورفولوژی صحرایی دامنه ی شمال شرقی کوه کرکس [دوره 21، شماره 82، 1391، صفحه 79-84]
 • خسروی، عباس تهیه نقشه مخاطرات بهمن با داده های ماهواره ای و مدل ارتفاعی رقومی [دوره 23، شماره 89، 1393، صفحه 26-31]
 • خسروی، عباس بار ترافیک و فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه [دوره 9، شماره 33، 1379، صفحه 35-42]
 • خسروی، عباس تجزیه و تحلیل بادهای کاشان و بکارگیری نتایج آن در امر تثبیت ماسه های روان [دوره 7، شماره 27، 1377، صفحه 27-33]
 • خسروی، عباس مانگرو (Mangrove)، زینت بخش جزیره قشم [دوره 6، شماره 24، 1376، صفحه 28-33]
 • خسروی، عباس پژوهشی در زمینه ژئومورفولوژی صحرایی در دره ابیانه [دوره 6، شماره 23، 1376، صفحه 32-38]
 • خسروی، عباس گِل فشان لندفرمی (Landform) دیدنی در بخش ساحلی دریای عمان [دوره 6، شماره 21، 1376، صفحه 29-34]
 • خسروی، عباس یادداشتی بر ژئومورفولوژی چاله ساغند در استان یزد [دوره 5، شماره 20، 1375، صفحه 26-34]
 • خسروی، عباس مورفودینامیک بادی و شکل های ناشی از آن در منطقه کاشان [دوره 5، شماره 17، 1375، صفحه 27-41]
 • خسروی، محمود تحلیل دامنه عدم قطعیت تغییرات آینده دمای حداکثر روزانه بر روی ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 29-43]
 • خسروی، محمود بررسی اثرات اقلیم و تغییرات اقلیمی بر صنعت توریسم [دوره 9، شماره 34، 1379، صفحه 56-64]
 • خسروی، محمود ارزیابی توانمندی مدل های AOGCM در شبیه سازی طول دوره های خشک با رویکرد بررسی عدم قطعیت و تغییر اقلیم در گستره ایران [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 43-58]
 • خسروی، محمود تحلیل میانگین درازمدت تابش بلند زمینی ایران با داده های سنجش از دور [دوره 28، شماره 109، 1398، صفحه 199-209]
 • خسروی، محمود تحلیل شرایط همدید چرخندهای حاره ای ساگار و میکونو در دریای عرب - سال 2018 [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 93-112]
 • خسروی، ناهید تحلیل ‌و‌ سنجش‌آسیب پذیری ‌ساختما‌ن های ‌شهری در برابر ‌زمین لرزه با‌استفاده ‌از ‌تحلیل های ‌آماری مطالعه ‌موردی: ‌بافت ‌فرسوده ‌شهر ‌بروجرد [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 223-236]
 • خسروی، یونس مدلسازی روابط مکانی فشار بخار آب با استفاده از تکنیک آمار فضایی [دوره 26، شماره 102، 1396، صفحه 81-98]
 • خسرویان عرب، پرستو بررسی جهان هستی در ابعاد بالاتر [دوره 23، شماره 89، 1393، صفحه 99-101]
 • خسروی (مترجم)، عباس مبارزه با آلودگی آب های زیرزمینی با GIS [دوره 8، شماره 32، 1378، صفحه 36-38]
 • خسروی (مترجم)، عباس IRS- 1C ماهواره ای برای انواع کاربردها [دوره 8، شماره 29، 1378، صفحه 26-29]
 • خسروی (مترجم)، عباس بکارگیری GIS به منظور مطالعه پوشش های یخی قطب شمال [دوره 6، شماره 22، 1376، صفحه 23-27]
 • خسروی نژاد، محبوبه گردشگری خانه های دوّم و روابط متقابل شهر و روستا [دوره 21، 84-1، 1391، صفحه 66-69]
 • خصالی، الهه تولید مدل رقومی ارتفاعی زمین با استفاده از تصاویرسنتینل-1 و تکنیک تداخل سنجی راداری [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 109-121]
 • خصالی، الهه عمق یابی در سواحل با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل2 (بندر صلاله عمان) [دوره 28، شماره 109، 1398، صفحه 25-35]
 • خصالی، الهه پیش بینی مناطق در خطر سرمازدگی با استفاده از مدل NEAT [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 41-52]
 • خضری، سعید بازیابی حرارت سطح و استخراج چشمه های آب گرم و سرد با استفاده از باند 6 سنجنده ETM+, TM (منطقه مورد مطالعه کردستان و اردبیل) [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 61-65]
 • خضری، سعید پهنه ‏بندى حرکات توده ‏اى در مسیر سنندج - دهگلان با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبى (AHP) [دوره 17، شماره 68، 1387، صفحه 25-32]
 • خلیلیان، ویدا تحلیل سینوپتیکی پهنه بارش سامانه ادغامی سودانی – مدیترانه ای بر روی ایران [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 21-34]
 • خندان، اسحاق بررسی و مقایسه تاب آوری اجتماعات از پیش ایجاد شده و اجتماعات برنامه ریزی شده به منظور کاهش اثرات سوانح طبیعی (زلزله)؛ مطالعه موردی: شهر نورآباد و مسکن مهر شهر نورآباد [دوره 28، شماره 110، 1398، صفحه 147-161]
 • خواجه (مترجم)، خسرو کاربرد بانک اطلاعات GIS در ارزیابى کاربرى اراضى [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 40-47]
 • خواجه (مترجم)، خسرو راهنمایى مختصر و عملى براى نقشه‏ برداران استانداردهاى نقشه ‏بردارى ارتفاعى (GPS) [دوره 14، شماره 54، 1384، صفحه 29-31]
 • خواجه (مترجم)، خسرو ژئوئید جدیدى براى استرالیا، امکان نقشه‏ بردارى بسیار دقیق با (GPS) از طریق بهبود ژئوئید استرالیا(AUSGEOID 93) [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 35-38]
 • خواجه (مترجم)، خسرو تبدیل عکس به نقشه داده‏ هاى IRS-1C PAN (ماهواره تصویربردارى هند) با استفاده از مدل ارتفاع مدارى و حداقل یک نقطه کنترل زمینى [دوره 13، شماره 52، 1383، صفحه 30-36]
 • خواجه (مترجم)، خسرو ارتفاع ‏یابى GPS محدودیت‏ ها و امکانات [دوره 13، شماره 52، 1383، صفحه 56-58]
 • خواجه (مترجم)، خسرو خطوط کلى تولید DTM و مسائل درون یابى مدل هاى رقومى ‏زمین [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 31-35]
 • خواجه (مترجم)، خسرو عوامل تأثیرگذار در تهیه نقشه از تصاویر بزرگ مقیاس اطلاعات زمین GI از طریق فتوگرامتری [دوره 12، شماره 46، 1382، صفحه 30-34]
 • خواجه (مترجم)، خسرو فتوگرامتری از فاصله نزدیک در محیط های صنعتی [دوره 12، شماره 45، 1382، صفحه 25-27]
 • خواجه (مترجم)، خسرو به سوی کاربرد گسترده فناوری GIS : سیر پیشرفت GIS ، ایستگاه کاری مستقل به وب و راه حل های GIS سیار [دوره 11، شماره 43، 1381، صفحه 25-28]
 • خواجه (مترجم)، خسرو ساختار داده های توپولوژیکی معماری GIS سه بعدی 3D [دوره 11، شماره 42، 1381، صفحه 34-37]
 • خواجه (مترجم)، خسرو جنرالیزاسیون خودکار نقشه های ارتفاعی سیستمی مبتنی بر اصل طبیعی جنرالیزاسیون شیئی [دوره 11، شماره 41، 1381، صفحه 27-29]
 • خواجه (مترجم)، خسرو تهیه مدل های شیئی سه بعدی دقیق و ریز با استفاده از اشعه لیزر سیستم های تهیه نقشه تجسمی (سه بعدی) لیزری فواصل نزدیک [دوره 10، شماره 37، 1380، صفحه 43-46]
 • خواجه (مترجم)، خسرو نیاز فزاینده کاربران به اطلاعات ارتفاعی در شهرها [دوره 9، شماره 36، 1379، صفحه 23-25]
 • خواجه (مترجم)، خسرو رویه های صحرایی جهت ترازیابی دقیق و ترازیابی در محل های ساخت و ساز ساختمانی به روز درآوردن استانداردهای ISO برای دستگاه های ترازیابی [دوره 9، شماره 35، 1379، صفحه 34-37]
 • خواجه (مترجم)، خسرو کاربرد مؤثر دستگاه های توتال استیشن نوری با GPS [دوره 9، شماره 34، 1379، صفحه 53-55]
 • خواجه (مترجم)، خسرو ضبط و آشکارسازی بعد سوم با فتوگرامتری زمین [دوره 8، شماره 31، 1378، صفحه 6-8]
 • خواجه (مترجم)، خسرو بازنگری داده های جغرافیایی چارچوبی برای تولید داده های بهنگام جهت GIS [دوره 8، شماره 30، 1378، صفحه 44-47]
 • خواجه (مترجم)، خسرو تولید مدل دیجیتالی زمین (DTM) با استفاده از تصاویر ماهواره ای روسی [دوره 7، شماره 25، 1377، صفحه 19-22]
 • خواجه (مترجم)، خسرو نظریه اطلاعات فضایی به عنوان مبنایی جهت GIS - ساخت ابزارهای بهتر [دوره 6، شماره 22، 1376، صفحه 62-64]
 • خواجه (مترجم)، خسرو سیر تحول GIS (3) [دوره 3، شماره 11، 1373، صفحه 32-35]
 • خواجه (مترجم)، خسرو سیر تحول GIS(2): چهارچوبه نظری و عملی در برنامه ریزی چشم انداز [دوره 3، شماره 10، 1373، صفحه 28-34]
 • خواجه (مترجم)، خسرو سیر تحول GIS [دوره 3، شماره 9، 1373، صفحه 48-51]
 • خواجه(مترجم)، خسرو امکانات جدید برای هزاره جدید اینترنت و تحصیل از راه دور [دوره 10، شماره 39، 1380، صفحه 13-16]
 • خواجه نوری، فریدون نقشه برجسته [دوره 2، شماره 8، 1372، صفحه 28-30]
 • خواسته، سید حسین تحلیل مصرف آب شهری (خانگی) شهرستان بابل با استفاده از روش های داده کاوی [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 53-69]
 • خورشید دوست، علی محمد بررسی پراکنش فراوانی رعد و برق ها و ارتباط آن با ارتفاع درجنوب شرق ایران [دوره 27، شماره 106، 1397، صفحه 169-178]
 • خوش اخلاق، فرامرز برآورد میزان تبخیر و تعرق تابستانه گیاه نیشکر در استان خوزستان با استفاده از داده های اقلیمی [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 141-153]
 • خوش اخلاق، فرامرز شناسایی سامانه های همدیدی مؤثر در رخداد یخبندان های متوسط و شدید در تهران [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 7-20]
 • خوش اخلاق، فرامرز پهنه‏ بندى اقلیم کشاورزى کشت توت‏ فرنگى با استفاده از سامانه‏ ى اطلاعات جغرافیایى (مطالعه موردى:استان مازندران) [دوره 20، شماره 78، 1390، صفحه 32-38]
 • خوش اخلاق، فرامرز تحلیل و پیش بینى خشکسالى‏ هاى هواشناسى ایستگاه سینوپتیک خوى [دوره 19، شماره 74، 1389، صفحه 24-29]
 • خوش اخلاق، فرامرز نظریه، مفاهیم و روش ها در پژوهش آب و هوا - گردشگرى [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 26-30]
 • خوش اخلاق، فرامرز مکان‏ یابى نیروگاه خورشیدى با توجه به پارامترهاى اقلیمى [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 75-80]
 • خوش اخلاق، فرامرز مطالعه آمارى خشکسالى‏ ها و ترسالى‏ ها در غرب میانه ایران [دوره 16، شماره 61، 1386، صفحه 39-42]
 • خوش اخلاق، فرامرز سنجش و ارزیابى چند نمونه نمایه خشکسالى در سه ایستگاه استان فارس [دوره 15، شماره 57، 1385، صفحه 42-46]
 • خوش اخلاق، فرامرز واکاوی همدید اثر گرمایش جهانی بر روند دمای ترازهای جوّی در ایران [دوره 28، شماره 109، 1398، صفحه 211-222]
 • خوش الهام، کوروش سیستم لیدار موج-پیوسته و کاربردهای آن [دوره 20، شماره 80، 1390، صفحه 34-39]
 • خوش برش ماسوله، مهدی پیاد ه سازی کاداستر سه بعدی شهری بر مبنای تصاویر هوایی با قابلیت مدیریت املاک در کلان شهر تهران [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 25-40]
 • خوشحال، جواد شناسایى تیپ ‏هاى همدید هواى ایستگاه طبس در طول دوره آمارى (1383-1364) [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 21-24]
 • خوشحال، فرهاد کاربرد جغرافیا در مهندسی ارزش [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 51-52]
 • خوشروان، همایون تعیین آسیب پذیری و ریسک مخاطرات فرسایشی بندر آستارا [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 45-55]
 • خوشروان، همایون تغییرات مکانی و زمانی زیستگاه های ساحلی خلیج گرگان تحت تأثیر نوسانات دریای خزر [دوره 29، شماره 115، 1399، صفحه 127-138]
 • خوشگفتار، محمدمهدی مقایسه روش های ARIMA و شبکه عصبی در مدل سازی و پایش وضعیت خشکسالی با استفاده از داده های سری زمانی سنجش از دوری - مطالعه موردی: شهر اراک [دوره 28، شماره 109، 1398، صفحه 185-197]
 • خوش نیت، محمد بررسی مفهوم و ماهیت گردشگری الکترونیکی و توسعه پایدار [دوره 22، 85-1، 1392، صفحه 102-109]
 • خیام، مقصود کاربرد علمی و استفاده عملی نقشه های ژئومورفولوژی [دوره 1، شماره 2، 1369، صفحه 40-45]
 • خیراللهی، مصطفی تلفیق معیارهای کیفی و کمی با استفاده از مدل های مکان مبنا به منظور مسیریابی بهینه ی خودروهای اورژانس در محیط های شهری [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 45-59]
 • خیرخواه آرانی، رضا بررسى قابلیت هاى ژئوتوریستى ناحیه ‏ى مرنجاب [دوره 19، شماره 73، 1389، صفحه 53-59]
 • خیرخواه زرکش، میرمسعود پایش و تحلیل سینوپتیکی پدیده گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: گرد و غبار18 ژوئن 2012) [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 69-80]

د

 • داداشی رودباری، عباسعلی وردایی فصلی ابرهای مایع در گستره ایران مبتنی بر داده های سنجنده MODIS ماهواره TERRA [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 7-19]
 • دادخواه، لیلا بررسی روند تغییرات روزهای همراه با گرد و غبار در ایستگاه سینوپتیک بوشهر [دوره 22، 86-1، 1392، صفحه 89-91]
 • داد راست، محمد جواد معیارهای انتخاب یک نرم افزار GIS مناسب [دوره 9، شماره 35، 1379، صفحه 59-64]
 • دارابخانی، رسول تحلیلى بر نظریه مکان مرکزى کریستالر [دوره 15، شماره 60، 1385، صفحه 65-69]
 • دارابی، حمید بررسی جزایر حرارتی شهری و ارتباط آن با شرایط آلودگی هوا و شاخص های NDVI و NDBI در شهر اراک [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 249-264]
 • دارستانی فراهانی، منیر استفاده از الگوریتم شبکه عصبی به منظور تهیه نقشه شوری سطح آب از تصاویر ماهواره ای MODIS [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 5-18]
 • دانش، مجید مطالعه بافت و آهک خاک با استفاده از داده ‏هاى‏ سنجنده LISS-III ماهواره IRS-P6 (مطالعه موردى: جنوب غربى استان لرستان، منطقه پل دختر) [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 26-34]
 • دانشفر، محمدامین انتخاب مکان های مناسب دفن پسماند حفاری روغنی تولید شده میادین نفت و گاز شرکت نفت فلات قاره ایران در شرق خلیج فارس - مطالعه موردی: جزیره لاوان [دوره 30، شماره 118، 1400، صفحه 233-246]
 • دانشی، سید صمد مکانیابی بهینه ایستگاه های آتش نشانی در شبکه های ترافیکی درون شهری جهت امدادرسانی در زمان وقوع زلزله (مطالعه موردی: شهردهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 23، 90-1، 1393، صفحه 48-53]
 • دانشی مسکونی، عذری مکان یابی اکوتوریسم به روش سایتیشن ( مطالعه موردی: استان کرمان) [دوره 23، 90-1، 1393، صفحه 41-47]
 • دانه کار، افشین ویژگى‏ هاى زیست محیطى جزایر [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 14-20]
 • دانیالی، تهمینه طراحی مدلی مکان محور برای ارزیابی مکانی- فضایی کاربری اراضی شهری با رویکرد مدیریت بحران - مورد پژوهش: منطقه 19 شهرداری تهران [دوره 29، شماره 115، 1399، صفحه 139-159]
 • دانیالی (مترجم)، تهمینه افق های نوین فراروی علوم اجتماعی سیستم اطلاع رسانی جغرافیایی [دوره 13، شماره 49، 1383، صفحه 41-45]
 • داودی، محمود طبقه بندی اقلیمی استان مازندران بر اساس روش لیتین اسکی [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 100-105]
 • داودی راد، علی اکبر بررسی جزایر حرارتی شهری و ارتباط آن با شرایط آلودگی هوا و شاخص های NDVI و NDBI در شهر اراک [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 249-264]
 • داوری، رضا جهت مناسب ساختمان در استان آذربایجان غربی [دوره 13، شماره 49، 1383، صفحه 21-25]
 • داوودی، محمود جهان کوه دماوند مستندسازى و دیده ‏بانى فعالیت هاى انسانى با استفاده از داده‏ هاى سنجش از دور [دوره 16، شماره 61، 1386، صفحه 43-46]
 • دبیری، سیده ساره مکانیابی مناطق دارای پتانسیل زمین گرمایی به کمک روش های تصمیم گیری چندمعیاره [دوره 28، شماره 109، 1398، صفحه 93-105]
 • دربان آستانه، علیرضا شناسایی مطلوب ترین نقاط جهت احداث سایت گردشگری دریایی - مطالعه موردی: شهرستان تنکابن [دوره 27، شماره 106، 1397، صفحه 229-239]
 • درچئی، سید مجتبی تخمین عمق موهو براساس وارون سازی داده های آنامولی جاذبه از منابع مختلف مطالعه موردی: منطقه خراسان [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 119-128]
 • درگاهیان، فاطمه بررسی شرایط سینوپتیکی و بیوکلیماتولوژی شاخص گرما با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در ایستگاه های ساحلی و دریایی جنوب و اثرات آن بر روی سلامت انسان [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 43-54]
 • درویشی، شادمان تحلیل و پیش‌بینی روند رشد شهری و تأثیر آن بر کاربری اراضی با استفاده از سنجش‌ازدور و مدل CA-Markov ؛ مطالعه موردی: شهرهای مریوان، بانه و سقز [دوره 29، شماره 114، 1399، صفحه 147-163]
 • درویشی، مسلم بررسی الگوی کشت محصولات کشاورزی با استفاده از سنجش ازدور و سیستم اطلاعات مکانی با رویکرد قطعه مبنا [دوره 29، شماره 116، 1399، صفحه 59-75]
 • درویشی بلورانی، علی کاربرد تجزیه و تحلیل طیف مخلوط نرمال شده (NSMA) جهت استخراج مناطق ساخته شده شهری و استفاده از آن در شبکه عصبی مصنوعی (MLP) برای پیش بینی رشدآتی شهر [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 65-77]
 • درویشی بلورانی، علی ارتباط ویژگی های مورفومتری حوضه های آبخیز و فرسایش پذیری در سطوح مختلف ارتفاعی با استفاده از شاخص موقعیت توپوگرافی (TPI) [دوره 26، شماره 101، 1396، صفحه 131-142]
 • درویشی بلورانی، علی روندیابی شاخص نرمال شده سلامت زیست محیطی مبتنی برداده های ماهواره ای از سال 2001 تا 2013 و ارتباط آن با کانون های گردوغبارغرب آسیا [دوره 27، شماره 106، 1397، صفحه 87-99]
 • درویشی بلورانی، علی ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از سنجش از دور وGIS [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 113-132]
 • دسترنج، حمیدرضا بررسی تغییرات سطحی و حجمی آب دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای و ارتفاع سنجی ماهواره ای [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 149-163]
 • دسترنج، علی مدل سازی میزان تغذیه آب زیرزمینی آبخوان کارستی دالاهو با استفاده از مدل KARSTLOP [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 231-247]
 • دل افکاران، غلامرضا تازه های عکسبرداری هوایی [دوره 1، شماره 1، 1369، صفحه 26-31]
 • دلاور، محمد امیر جایگزینی مؤلفه های توافق و عدم توافق کمّی و مکانی به جای شاخص کاپا برای ارزیابی دقت نقشه های موضوعی مختلف [دوره 29، شماره 116، 1399، صفحه 77-87]
 • دلاور، محمودرضا مکانیابی بهینه حسگرهای مانیتورینگ ترافیکی با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس [دوره 23، شماره 90، 1393، صفحه 50-41]
 • دلاور، محمودرضا ارائه یک روش نوین جهت مدلسازی ارتباطات مکانی - زمانی، در یک سیستم راهیابی بافت آگاه [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 5-21]
 • دماوندی، علی اکبر پایش مکانی خشکسالی کشاورزی از طریق سری های زمانی شاخص های NDVI و LST داده های MODIS (مطالعه موردی: استان مرکزی) [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 115-126]
 • دماوندی، علی اکبر بررسی کاربردهای سنجش از دور در ارزیابی و پایش تخریب سرزمین و بیابان زایی [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 115-128]
 • دهزاد، بهروز ساماندهى زیست محیطى منابع آب به هنگام وقوع خشکسالى (راهى به سوى توسعه پایدار) [دوره 15، شماره 57، 1385، صفحه 60-64]
 • دهقان جزی، ابوالفضل ارزیابی تأثیرات کاربری اراضی شهری در ایجاد حجم ترافیک جهت ساماندهی و بازتوزیع فضایی آنها - مطالعه موردی: بافت مرکزی کاشان [دوره 28، شماره 109، 1398، صفحه 147-166]
 • دهقان (مترجم)، مهدی شهرهاى زلزله خیز و سیستم اطلاعات شهرى [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 44-45]
 • دهقان (مترجم)، مهدی جستجوی راهی بهتر برای مدیریت آب [دوره 13، شماره 52، 1383، صفحه 61-64]
 • دهقان نژاد، فاطمه نقش جغرافیا در پیدایش بازی های محلّی [دوره 21، شماره 81، 1391، صفحه 76-79]
 • دهقان نژاد، فاطمه میدان نقش جهان صنایع دستى و مدیریت [دوره 14، شماره 54، 1384، صفحه 55-59]
 • دهقانی، حمید ارزیابی روش های استخراج اطلاعات فیزیکی ساختمان های تخریب شده ناشی از زلزله و ارائه ی الگوریتمی بر پایه لایه های GIS و سنجش از دور [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 21-42]
 • دهقانی، حمید شبیه سازی و تحلیل اثر زاویه فرود و شکل اهداف در تصاویر SAR [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 129-140]
 • دهقانی، حمید بررسی اثر هندسه دید در تصاویر صعودی و نزولی و بازنگری مجدد SAR منطقه باغستان تهران [دوره 30، شماره 118، 1400، صفحه 43-57]
 • دهمرده قلعه نو، محمدرضا مدل سازی تناسب زمین برای توسعه شهری با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه و GIS مطالعه موردی: حوضه آبخیز زیارت استان گلستان [دوره 26، شماره 101، 1396، صفحه 169-181]
 • دوستی، معصوم تحلیلی از ویژگی های سازمان فضایی استان خراسان شمالی با تأکید بر مراکز شهری [دوره 22، 86-1، 1392، صفحه 2-6]
 • دولت آبادی (مترجم)، علیرضا فتوگرامتری و سنجش از دور در بیواستریومتری و تصویربرداری پزشکی [دوره 5، شماره 18، 1375، صفحه 38-40]
 • دیده بان، خلیل برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره لندست8 و الگوریتم پنجره مجزا(مطالعه موردی: حوضه آبریز مهاباد) [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 171-181]
 • دیده ور اصل، علی ساماندهى زیست محیطى منابع آب به هنگام وقوع خشکسالى (راهى به سوى توسعه پایدار) [دوره 15، شماره 57، 1385، صفحه 60-64]
 • دیراوی پور، مرضیه آشکارسازی پدیده گردوغبار جنوب غرب ایران با استفاده از شاخص های NDDI و BTD و شبکه عصبی [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 217-234]

ذ

 • ذبیحی، حسین تخمین شاخص ضریب دید به آسمان (SVF)مقایسه ای تجربی از مدل های درون یابی [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 97-117]
 • ذکی، یاشار جهان شهرها و نقشه های جدید ژئوپلیتیکی [دوره 24، شماره 95، 1394، صفحه 63-80]
 • ذهاب ناظوری، سمیه ژئواکولوژی آتشفشان بیدخوان، جنوب شرق بردسیر کرمان [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 105-120]
 • ذوالجودی، مجتبی مقایسه برآورد نرخ و حجم رسوبگذاری در کانال دسترسی بندرامام خمینی (ره) با استفاده از روش های هیدروگرافی،تئوری بایکر و مدل سازی توسط مایک21 [دوره 27، شماره 106، 1397، صفحه 141-152]

ر

 • رئیسی، توران بررسی رابطه بارش و رواناب در حوضه گوجان (سرشاخه کارون) [دوره 21، شماره 81، 1391، صفحه 38-40]
 • راد، پرویز چگونگی تبدیل روستاهای بزرگ به شهر نمونه مورد مطالعه (بین سرشماری 1375-1365) [دوره 10، شماره 39، 1380، صفحه 49-56]
 • راستی ویس، حیدر تلفیق تصویر ماهواره ای و داده لیدار به منظور تعیین ساختمان های تخریب شده ناشی از زلزله بر مبنای الگوریتم ماشین بردار پشتیبان در هایتی [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 7-24]
 • راشکی، علیرضا پایش زمانی و مکانی پدیده گرد و غبار با استفاده از داده های ماهواره ای در جنوب شرق ایران،با تأکید بر منطقه جازموریان [دوره 27، شماره 106، 1397، صفحه 153-168]
 • رامشت، م.ح نیم نگاهی از لابلای نیزار [دوره 1، شماره 4، 1371، صفحه 61-63]
 • رامشت، م.ح. تحلیل مجازی فرم و فرایند در نقشه های توپوگرافی 1:50000 [دوره 12، شماره 45، 1382، صفحه 12-21]
 • رامشت، م.ح. سفره های پاراگلیشیال و نقش آن در کیفیت منابع آبهای تحت الارض مناطق خشک (نمونه شیرکوه یزد) [دوره 11، شماره 41، 1381، صفحه 13-16]
 • رامشت، م.ح. اصول زیباسازی در نقشه نگاری (کارتوگرافی) [دوره 2، شماره 6، 1371، صفحه 31-35]
 • رامشت، محمد حسین ردیابی آثار یخچالی کواترنر در حوضه آبی رودخانه بوانات [دوره 21، شماره 82، 1391، صفحه 64-70]
 • رامشت، محمد حسین توزیع فضایى منابع و معادن در سطوح ارضى گلپایگان [دوره 20، شماره 78، 1390، صفحه 89-93]
 • رامشت، محمدحسین مکان یابی اکوتوریسم به روش سایتیشن ( مطالعه موردی: استان کرمان) [دوره 23، 90-1، 1393، صفحه 41-47]
 • رایگانی، بهزاد ارزیابی و پایش پوشش گیاهی مبتنی بر منطق فازی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: پارک ملی بمو - شیراز) [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 157-166]
 • رایگانی، بهزاد استخراج خودکار مناطق همگن کاذب( PIFs) به منظور تعیین تغییرات سنجش از دوری [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 151-166]
 • ربانی، رسول تحلیلی بر ضرورت امنیت در منطقه خلیج فارس و مدیریت بحران [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 88-93]
 • ربیعی، اکرم اختصارات جغرافیا [دوره 7، شماره 27، 1377، صفحه 58-64]
 • رجایی، سعید برآورد تغییرات جنگل براساس عوامل اقلیمی با استفاده ازتصاویر ماهواره ای [دوره 26، شماره 102، 1396، صفحه 127-137]
 • رجایی، سید عباس کارکردگرایى و شهر [دوره 19، شماره 74، 1389، صفحه 48-54]
 • رجایی، سیدعباس پهنه بندی و تعیین قابلیت اراضی جهت دفن پسماندهای شهری با استفاده از روش AHP-Fuzzy در محیط GIS - مطالعه موردی: شهر قلعه گنج [دوره 28، شماره 109، 1398، صفحه 107-121]
 • رجایی، عبدالحمید کاربرد نقشه های ژئومورفولوژی در عمران و توسعه [دوره 1، شماره 3، 1370، صفحه 46-49]
 • رجایی ریزی، محمد علی ارزیابی اجتماعی حلقه مفقوده طرح های توسعه کشور با تأکید بر طرح های توسعه جامعه شهری، روستایی و عشایری [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 91-93]
 • رجب پور کاری، حسن روند شکل‏ گیرى و توسعه فضایى شهر بابلسر [دوره 17، شماره 66، 1387، صفحه 62-64]
 • رجب پور کاری، حسن بررسی اجمالی از فضای جغرافیایی بابلسر [دوره 11، شماره 42، 1381، صفحه 47-50]
 • رجب دوست، مسعود نحوه اقدام در بافت‏ هاى قدیمى ایران لزوم تغییر در نگرش ‏ها [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 58-62]
 • رجبی، آزیتا اهمیت ژئوپلیتیکی جزایرایران درخلیج فارس (مطالعه موردی: جزیره فارسی) [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 99-109]
 • رجبی، محمدعلی ارائه تحقیقات در مورد ایجاد شبکه های مبنایی برای بررسی تغییرات پوسته ای زمین با استفاده از GPS [دوره 2، شماره 8، 1372، صفحه 40-53]
 • رجبی، محمدعلی معرفی روش های مختلف بکارگیری سیستم تعیین موقعیت GPS در ژئودزی و نقشه برداری [دوره 2، شماره 7، 1372، صفحه 18-23]
 • رجبی، معصومه تجزیه و تحلیل لندفرم ‏ها براساس عکس هاى هوایى و نقشه ‏هاى توپوگرافى مثال هاى موردى از آذربایجان [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 62-68]
 • رجبی، معصومه ملاحظاتی در تجزیه و تحلیل توپوگرافی لندفرم ها [دوره 11، شماره 44، 1381، صفحه 50-52]
 • رجبی، معصومه نقشه کشی ژئومورفولوژی [دوره 10، شماره 40، 1380، صفحه 7-12]
 • رجبی (مترجم)، معصومه مقدمه ای بر سامانه های اطلاعات جغرافیایی [دوره 9، شماره 35، 1379، صفحه 11-19]
 • رحمانی، بیژن نقش صنایع کارگاهى «کوچک» در توسعه روستایى (مطالعه موردى: شهرستان شهرضا) [دوره 16، شماره 61، 1386، صفحه 20-27]
 • رحمانی اصل، محّمد پهنه بندی و تعیین قابلیت اراضی جهت دفن پسماندهای شهری با استفاده از روش AHP-Fuzzy در محیط GIS - مطالعه موردی: شهر قلعه گنج [دوره 28، شماره 109، 1398، صفحه 107-121]
 • رحمانی سریاست، مجید تأثیر گردشگری در انتشار گازهای گلخانه ای و معیارهای مقابله با آن [دوره 22، شماره 85، 1392، صفحه 127-145]
 • رحیم پور، فاطمه پهنه بندی آلودگی فلزات سنگین خاک با استفاده از روش های کریجینگ و توابع پایه شعاعی (مطالعة موردی: شهرستان هریس) [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 55-67]
 • رحیم‌زادگان، مجید محاسبه و ارزیابی تبخیر در دریاچه پشت سدها با استفاده از مدل تبخیر و تعرق SEBAL - مطالعه موردی: سدامیرکبیر [دوره 27، شماره 106، 1397، صفحه 57-69]
 • رحیم صفوی، سید یحیی وحدت جهان اسلام چشم انداز آینده جهان اسلام (قسمت پنجم) [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 9-19]
 • رحیم صفوی، سید یحیی جغرافیاى سیاسى جهان اسلام قسمت ششم عوامل توانمندساز براى دستیابى به وحدت بخش چهارم- ویژگی های جمعیتی جهان اسلام [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 11-13]
 • رحیمی، سعید طراحی سامانه واکنش اضطراری در مدیریت بحران های طبیعی (زلزله) با استفاده از تله ژئوانفورماتیک [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 15-28]
 • رحیمی، سعید تله ژئواینفورماتیک و سامانه اطلاعات جغرافیایی در راه اندازی سامانه های مدیریت بحران [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 36-41]
 • رحیمی، مارال تبیین نقش اسکان جمعیت در تحقق توسعة پایدار مناطق مرزی مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی [دوره 26، شماره 101، 1396، صفحه 5-23]
 • رحیمی، محمد پایش مکانی خشکسالی کشاورزی از طریق سری های زمانی شاخص های NDVI و LST داده های MODIS (مطالعه موردی: استان مرکزی) [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 115-126]
 • رحیمی، محمد بررسی کاربردهای سنجش از دور در ارزیابی و پایش تخریب سرزمین و بیابان زایی [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 115-128]
 • رحیمی، مسعود شناسایی نیمه خودکار لندفرم ها با استفاده از پردازش فازی شیءگرای تصاویر ماهواره ای - مطالعه موردی:شهرستان ماکو [دوره 30، شماره 118، 1400، صفحه 77-91]
 • رحیمی‌نسب، مجتبی پیش بینی بارش ماهانه در منطقه ایران با استفاده از ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی و فیلتر کالمن توسعه یافته [دوره 28، شماره 110، 1398، صفحه 77-90]
 • رحیمی هرآبادی، سعید مفهوم آستانه ها در ژئومورفولوژی [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 77-80]
 • رخساری طالمی، سمیه مکانیابی بهینه حسگرهای مانیتورینگ ترافیکی با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس [دوره 23، شماره 90، 1393، صفحه 50-41]
 • رخشانی نسب، حمید رضا ارتباط زیبایى بصرى و ایمنى در پارک هاى تفریحى شهرى [دوره 19، شماره 74، 1389، صفحه 91-95]
 • رستگارنسب، غلامحسین بررسی جهان هستی در ابعاد بالاتر [دوره 23، شماره 89، 1393، صفحه 99-101]
 • رستگارنسب، غلامحسین اندازه گیری فاصله زمین تا ماه با استفاده از مثلثات نااقلیدوسی [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 82-85]
 • رستم گورانی، ابراهیم تحلیلی از ویژگی های سازمان فضایی استان خراسان شمالی با تأکید بر مراکز شهری [دوره 22، 86-1، 1392، صفحه 2-6]
 • رستمی، سیدقاسم کاربرد مدل رگرسیون چندجمله ای برای برآورد بزرگی و زمان وقوع پس لرزه اصلی زلزله های بزرگ با استفاده از الگوی طبقه بندی پس لرزه ها [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 111-131]
 • رستمی، شاهبختی تحلیل فضایی پهنه های خطر پذیر زیستی و فعالیتی سکونتگاه های روستایی مناطق مرزی، مطالعه موردی: سکونتگاه های روستایی شهرستان هیرمند [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 71-92]
 • رستمی، میثم ارائه روشی دانش‏ پایه جهت وزن‏دهی درون لایه‏ ای به منظور تعیین مسیر بهینه با استفاده از سامانه‏ های اطلاعات مکانی (GIS) (مطالعه موردی: محور ایلام- حمیل) [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 5-19]
 • رستمی، هما انتشار نقشه بارش جهانى در کمترین فاصله زمانى بعد از وقوع با استفاده از ماهواره TRMM(1) و سایر ماهواره ‏ها [دوره 17، شماره 65، 1387، صفحه 42-45]
 • رسولی، علی اکبر مدل سازى مکانى پارامترهاى فیزیکى دما، شورى و چگالى خزر جنوبى با استفاده از تحلیل گر زمین آمارى نرم ‏افزار ArcGIS [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 57-61]
 • رسولی، علی اکبر کاربرد GIS به منظور تجزیه و تحلیل کیفیت هوا در شهر Taichungتایوان [دوره 17، شماره 65، 1387، صفحه 60-64]
 • رسولی، علی اکبر جهان کوه دماوند مستندسازى و دیده ‏بانى فعالیت هاى انسانى با استفاده از داده‏ هاى سنجش از دور [دوره 16، شماره 61، 1386، صفحه 43-46]
 • رسولی، علی اکبر پهنه ‏بندى عناصر اقلیمى آذربایجان با استفاده از GIS [دوره 13، شماره 52، 1383، صفحه 24-29]
 • رسولی، علی اکبر متخصصین صنعت GIS [دوره 9، شماره 33، 1379، صفحه 15-18]
 • رسولی، علی اکبر اصول طراحی تصاویر جغرافیایی در محیط GIS [دوره 8، شماره 29، 1378، صفحه 6-13]
 • رسولی، علی اکبر نگرشی بر کاربردهای متنوع سیستم های اطلاعات جغرافیایی [دوره 2، شماره 7، 1372، صفحه 42-51]
 • رسولی، علی اکبر سیستم های اطلاعاتی GIS [دوره 1، شماره 4، 1371، صفحه 9-11]
 • رسولی، علی اکبر سیستم های اطلاعاتی GIS [دوره 1، شماره 3، 1370، صفحه 50-55]
 • رسولی، علی اکبر بررسی پراکنش فراوانی رعد و برق ها و ارتباط آن با ارتفاع درجنوب شرق ایران [دوره 27، شماره 106، 1397، صفحه 169-178]
 • رسولی، علی اکبر مدل سازی تغییرات دینامیک کاربری اراضی با استفاده از پردازش شئ گرا تصاویر ماهواره ای و مدلCA-Markov مطالعه موردی: شهر شیراز [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 137-149]
 • رشیدی، بهمن کنترل حرکت تلماسه ها و جلوگیری از تأثیر مخرب آن ها بر شریان های حیاتی [دوره 10، شماره 38، 1380، صفحه 22-24]
 • رشیدی فرد، سیدنعمت الله مکانیابی بهینه ایستگاه های آتش نشانی در شبکه های ترافیکی درون شهری جهت امدادرسانی در زمان وقوع زلزله (مطالعه موردی: شهردهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 23، 90-1، 1393، صفحه 48-53]
 • رشیدی نژاد، احمد نسبت مناسبات هیدروپلیتیک با تغییر ساختار هیدروهژمون نمونه پژوهی سد رنسانس در اتیوپی [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 133-150]
 • رضائی، عبدالعلی خدمات مکان مبنا (LBS) در خدمت مدیریت بازاریابی گردشگری (مطالعه موردی: شهر بابلسر) [دوره 21، شماره 81، 1391، صفحه 22-29]
 • رضائی، مریم برنامه ریزی توسعه پایدار شهری ( مطالعه موردی: شهر بابلسر ) [دوره 22، 85-1، 1392، صفحه 13-17]
 • رضائی، مهران توسعه یک سیستم شبیه ‏ساز براى دستیابى به شماى کلى شبه ماهواره ‏ها در محیط شهرى [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 50-53]
 • رضائی، ناصر ارزیابی جایگاه گردشگری دراقتصادروستایی مطالعه موردی: دهستان مریدان، بخش کومله،شهرستان لنگرود [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 225-236]
 • رضائیان، هانی مکانیابی ایستگاه ‌های آتش ‌نشانی با استفاده از تلفیق منطقFuzzy و AHP در محیط GIS (مطالعه موردی: ناحیه 1 منطقه 10 تهران) [دوره 23، شماره 89، 1393، صفحه 88-98]
 • رضائیان، هانی بررسی استفاده از خوشه بندی جهت کاهش زمان پرس و جوهای تجمیع رستری داخل پایگاه داده مکانی مطالعه موردی: رسترهای بارش [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 5-16]
 • رضائیان، هانی بررسی تأثیر کاهش نویز مشاهدات مغناطیس سنج، ژیروسکوپ و شتاب سنج در بهبود تعیین موقعیت وسیله نقلیه با الگوریتم فیلتر کالمن [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 33-47]
 • رضائی مقدم، محمد حسین توسعه الگوریتم خودکار برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر لندست 8 - مطالعه موردی: کلانشهر تبریز [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 187-198]
 • رضاپور اندبیلی، نفیسه ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه حفاظت شده آق داغ برای کاربری جنگلداری [دوره 26، شماره 102، 1396، صفحه 205-216]
 • رضایی، حسن بررسی نقش ناهمواری ها در شکل گیری نواحی و خرده نواحی آب و هوایی استان همدان [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 109-122]
 • رضایی، غلامحسین بررسی شرایط سینوپتیکی و بیوکلیماتولوژی شاخص گرما با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در ایستگاه های ساحلی و دریایی جنوب و اثرات آن بر روی سلامت انسان [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 43-54]
 • رضایی، محمد تحلیل اثر نوسان اطلس شمالی بر تغییرپذیری پوشش گیاهی ایران [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 151-164]
 • رضایی، مرضیه ارزیابی الگوریتم های مختلف ادغام تصاویر در تهیه نقشه شاخص های گیاهی [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 199-217]
 • رضایی، مهران مفاهیم علم اطلاعات جغرافیایى در برنامه ریزى شهرى و منطقه اى [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 78-84]
 • رضایی، مهر انگیز انتشار نقشه بارش جهانى در کمترین فاصله زمانى بعد از وقوع با استفاده از ماهواره TRMM(1) و سایر ماهواره ‏ها [دوره 17، شماره 65، 1387، صفحه 42-45]
 • رضایی، ناصر نیازمندی ‌های امنیتی و مطالبات استان کرمانشاه در جهت بهبود کنترل مرز [دوره 23، شماره 89، 1393، صفحه 32-42]
 • رضایی عارفی، محسن تأثیر آبخیزداری بر کنترل سیلاب و تغذیه آب های زیرزمینی(مطالعه موردی:حوضه آبریز بند قراء رود خانه شش ترازکاشمر) [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 95-104]
 • رضایی مقدم، محمد حسین بررسی و مقایسه الگوریتم های شئ گرا در استخراج پهنه های آبی با تصاویر ماهواره سنتینل [دوره 29، شماره 115، 1399، صفحه 21-34]
 • رضایی مقدم، محمدحسین ارزیابی دقت روش شبکه های عصبی مصنوعی و زمین آمار در میان یابی سطح تراز آب های زیرزمینی؛ مطالعه موردی: دشت شبستر - صوفیان [دوره 28، شماره 110، 1398، صفحه 133-145]
 • رضوانی، محمد رضا بررسى روند تغییرات در تعداد جمعیت و آبادى ‏هاى بخش آرادان (شهرستان گرمسار) درطى سال‏هاى 1385-1345 [دوره 19، شماره 74، 1389، صفحه 61-68]
 • رضوی ترمه، سید وحید طراحی و پیاده سازی یک سیستم بافت آگاه واقعیت افزوده [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 77-90]
 • رضوی ضیابری، سحرالسادات معرفی و شناخت قابلیت های محیطی- گردشگری غار آویشو ماسال گیلان [دوره 22، شماره 85، 1392، صفحه 97-109]
 • رضیعی، فاطمه زمین [دوره 5، شماره 19، 1375، صفحه 25-29]
 • رضیعی، فاطمه کاربرد اطلاعات گرافیکی در مطالعات شهری (مورد مطالعه تهران)(3) [دوره 4، شماره 15، 1374، صفحه 32-41]
 • رضیعی، فاطمه کاربرد اطلاعات گرافیکی در مطالعات شهری (مورد مطالعه تهران)(2) [دوره 4، شماره 14، 1374، صفحه 37-47]
 • رضیعی، فاطمه کاربرد اطلاعات گرافیکی در مطالعات شهری (مورد مطالعه تهران)(1) [دوره 4، شماره 13، 1374، صفحه 24-34]
 • رضیعی (مترجم)، فاطمه ترکیب سنجش از دور، GIS و GPS پیدایش تکنولوژی نوین از ترکیب سه سیستم ( سنجش از دور GIS، GPS) [دوره 8، شماره 31، 1378، صفحه 62-64]
 • رضیعی (مترجم)، فاطمه گزارش علمی از ارزیابی داده های ERS-1 SAR در نقشه برداری توپوگرافی [دوره 8، شماره 29، 1378، صفحه 30-41]
 • رضیعی (مترجم)، فاطمه تصورات نجومی [دوره 7، شماره 28، 1377، صفحه 28-34]
 • رضیعی (مترجم)، فاطمه تحلیل شبکه بندی در طراحی کاربری اراضی [دوره 7، شماره 27، 1377، صفحه 24-26]
 • رضیعی (مترجم)، فاطمه تهیه نقشه از بزرگترین زمین لرزه دوران اخیر [دوره 7، شماره 25، 1377، صفحه 61-64]
 • رضیعی (مترجم)، فاطمه خورشید [دوره 6، شماره 24، 1376، صفحه 34-38]
 • رضیعی (مترجم)، فاطمه کاربرد GIS در برنامه ریزی چشم انداز [دوره 6، شماره 23، 1376، صفحه 42-45]
 • رضیعی (مترجم)، فاطمه مطالعه خاک و فرسایش آن در سطح جهان [دوره 6، شماره 21، 1376، صفحه 4-7]
 • رضیعی (مترجم)، فاطمه روش های تشکیل مدل دیجیتالی برای ترانسفر نقاط [دوره 5، شماره 20، 1375، صفحه 45-50]
 • رضیعی (مترجم)، فاطمه تولد یک ستاره این مقاله شروعی است بر داستان زندگی یک ستاره [دوره 5، شماره 17، 1375، صفحه 62-64]
 • رضیعی (مترجم)، فاطمه کاربردهای شهری GIS [دوره 4، شماره 16، 1374، صفحه 12-21]
 • رفیعی، مهران کاربرد GIS در CCIS (کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایى در سیستم فرماندهى و کنترل اطلاعات نظامى) [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 61-64]
 • رفیعیان، مجتبی نظارت بر پویایی شهرنشینی در ایران معاصر با استفاده از تصاویر چند زمانه DMSP/OLS [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 21-37]
 • رفیعیان، مجتبی تحلیل الگوی توزیع فضایی تولید پسماند شهری در مناطق 22 گانه تهران با استفاده از تکنیک رگرسیون موزون جغرافیایی و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 203-222]
 • رمضانی، ابوذر بررسی الگوی کشت محصولات کشاورزی با استفاده از سنجش ازدور و سیستم اطلاعات مکانی با رویکرد قطعه مبنا [دوره 29، شماره 116، 1399، صفحه 59-75]
 • رمضانی، امیر تعیین مناطق تحت پوشش بازالت با استفاده از شاخص استخراج بازالت (BEI) وطبقه بندی تصاویر ماهواره استر [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 123-135]
 • رمضانی، بهمن رویکرد به مدیریت یکپارچه محیطی در سازماندهی سواحل کشور (فرصت ها، چالش ها و راهکارها) [دوره 21، 84-1، 1391، صفحه 90-94]
 • رمضانی، بهمن بررسی بارش – رواناب در حوضه آبریز شهرک ماسوله [دوره 11، شماره 41، 1381، صفحه 46-50]
 • رمضانی، بهمن بررسی روند تغییرات دما- بارش در غرب گیلان با تکیه بر خشکسالی [دوره 8، شماره 32، 1378، صفحه 11-16]
 • رمضانی، بهمن مطالعات جغرافیای طبیعی، بستر سازنده طرح های توسعه روستایی [دوره 7، شماره 28، 1377، صفحه 24-27]
 • رمضانی، بهمن غار بوزخانه ماسوله (گیلان): صعود و تحقیق مشترک کمیته غارشناسی ایران و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت [دوره 4، شماره 14، 1374، صفحه 25-30]
 • رمضانی، محمد تحولات جمعیتى جزیره بوموسى و نقش دولت [دوره 19، شماره 74، 1389، صفحه 55-60]
 • رمضانی، مهدی ارایه روشی نوین جهت انتخاب بهینه شاخص های مرتبط با پوشش زمین به منظور شناسایی جزایر حرارتی شهری، با بکارگیری داده های سنجش از دور [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 57-72]
 • رمضانی، نبی اله روش پیش ‏بینى بارندگى با استفاده از مدل سری هاى زمانى باکس - جنکینز (مطالعه موردى ایستگاه قائم شهر) [دوره 15، شماره 60، 1385، صفحه 60-64]
 • رمضانی گورابی، بهمن معرفی و شناخت قابلیت های محیطی- گردشگری غار آویشو ماسال گیلان [دوره 22، شماره 85، 1392، صفحه 97-109]
 • رمضانی گورابی، بهمن جنگل حرا سازنده شرایط مطلوب بیوکلیماتیک انسانى نواحى شمالى خلیج فارس [دوره 20، شماره 78، 1390، صفحه 59-65]
 • رمضانی گورابی، بهمن بررسى گسترش جغرافیایى آنفلوانزاى مرغى در جهان (از ژانویه تا ژولاى 2006) [دوره 17، شماره 66، 1387، صفحه 56-61]
 • رنجبر، ابوالفضل پایش و روندیابی تغییرات کاربری اراضی حوضه ابرکوه با استفاده از تصاویر ماهواره ای (2014-1976) [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 129-146]
 • رنجبر، ابوالفضل ارزیابی و مقایسه الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری در مکانیابی تسهیلات مطالعه موردی: بانک ها [دوره 26، شماره 101، 1396، صفحه 45-59]
 • رنجبر، ابوالفضل بررسى روش هاى طبقه ‏بندى تصاویر ماهواره ‏اى [دوره 15، شماره 59، 1385، صفحه 61-64]
 • رنجبر، ابوالفضل بررسی وضوح فضایی نقشه های تبخیر و تعرق واقعی در حوضه زاینده رود [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 129-140]
 • رنجبر، حمیدرضا ارزیابی روش های استخراج اطلاعات فیزیکی ساختمان های تخریب شده ناشی از زلزله و ارائه ی الگوریتمی بر پایه لایه های GIS و سنجش از دور [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 21-42]
 • رنجبر، مهدیه بررسى روند تغییرات در تعداد جمعیت و آبادى ‏هاى بخش آرادان (شهرستان گرمسار) درطى سال‏هاى 1385-1345 [دوره 19، شماره 74، 1389، صفحه 61-68]
 • رنجبر فردوئی، ابوالفضل تحلیل پتانسیل تابشی خورشید در مناطق خشک و نیمه خشک ایران مرکزی با استفاده از داده های دورسنجی [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 41-48]
 • رنجبریان، امیرحسین تحلیل نقش جزر و مد در قلمروسازی دریایی و تأثیرات تغییر اقلیم بر آن [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 23-40]
 • رنگزن، کاظم ایجاد و توسعه پایگاه داده مکانی حیات وحش (مطالعه موردی: استان خوزستان) [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 19-27]
 • رنگزن، کاظم تخمین پتانسیل سقف های ساختمانی جهت استفاده ی سیستم های فتوولتائیک در مناطق شهری و توسعه ی آن در سیستم های اطلاعات جغرافیایی مبتنی بر وب - مطالعه موردی: منطقه 4 اهواز [دوره 27، شماره 105، 1397، صفحه 97-114]
 • رنگزن، کاظم روندیابی شاخص نرمال شده سلامت زیست محیطی مبتنی برداده های ماهواره ای از سال 2001 تا 2013 و ارتباط آن با کانون های گردوغبارغرب آسیا [دوره 27، شماره 106، 1397، صفحه 87-99]
 • رهنما، محمدرحیم شناسایی محورهای دارای قابلیت پیاده مداری در کلان شهر مشهد با استفاده از روش SDA و رهیافت نوشهرگرایی [دوره 29، شماره 116، 1399، صفحه 181-203]
 • رهنماء، محمدرحیم آشکارسازی تغییرات کاربری / پوشش اراضی شهر گنبد کاووس با استفاده از سنجش از دور [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 147-160]
 • رهنمایی، محمدتقی معرفی و شناخت قابلیت های محیطی- گردشگری غار آویشو ماسال گیلان [دوره 22، شماره 85، 1392، صفحه 97-109]
 • رهنمایی، محمدتقی اصطلاحات و واژه‏ شناسى مدیریت بحران حمل و نقل و طوفان ماسه(1) [دوره 17، شماره 68، 1387، صفحه 57-61]
 • روستایی، شهریور ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر شهری در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران مطالعه موردی: منطقه1 شهرتبریز [دوره 24، شماره 95، 1394، صفحه 37-50]
 • روستایی، فرامرز مطالعه جریان های بزرگ مقیاس درغرب خزر جنوبی با استفاده ازداده های میدانی وماهواره ای [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 81-94]
 • روشن، عبدالله مکان گزینی ایستگاه های آتشنشانی با رویکرد پدافند غیرعامل مطالعه موردی: شهر بهبهان [دوره 26، شماره 101، 1396، صفحه 81-92]
 • روشن، غلامرضا مکان‏ یابى نیروگاه خورشیدى با توجه به پارامترهاى اقلیمى [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 75-80]
 • روشن، غلامرضا تغییر اقلیم، کاترینا و امنیت ملى [دوره 16، شماره 61، 1386، صفحه 50-53]
 • روشن، غلامرضا سنجش و ارزیابى چند نمونه نمایه خشکسالى در سه ایستگاه استان فارس [دوره 15، شماره 57، 1385، صفحه 42-46]
 • روشن، غلامرضا بازنگری در تعیین دمای پایه آسایش حرارتی مناطق اقلیمی متفاوت ایران به منظور محاسبه شاخص درجه- روز مورد نیاز سرمایشی و گرمایشی [دوره 27، شماره 105، 1397، صفحه 127-143]
 • روشن، غلامرضا سنجش و پیش بینی تغییرات پوشش گیاهی حوزه استان مازندران طی بازه زمانی 2017-2005 با استفاده از زنجیره مارکوف و GIS [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 149-162]
 • روشنگر، ثریا کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در برنامه ریزی شهری [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 51-57]
 • ریوندی، هما تحلیل عوامل مؤثر بر فرونشست در دشت سبزوار [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 165-180]

ز

 • زائری امیرانی، آزاده تهیه نقشه سطوح نفوذناپذیر به عنوان یک شاخص زیست محیطی [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 65-69]
 • زابل عباسی، فاطمه تحلیل برخی از مشخصات آماری بارندگی و دما در شهرستان بندرلنگه [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 70-72]
 • زارع، غلامرضا به کارگیری داده های سنجش از دور در آشکارسازی تغییرات پیچان رودی دلتای مند - بوشهر [دوره 24، شماره 93، 1394، صفحه 27-40]
 • زارع، غلامرضا نقشه های ژئومورفولوژی ، تاریخچه ، ضرورت و کاربرد [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 37-45]
 • زارع احمد آباد، محسن بررسی ویژگی های ژئومورفولوژی گسل شمال تبریز و تعامل آن با توسعه فیزیکی این شهر [دوره 22، 85-1، 1392، صفحه 68-74]
 • زارعان، حسین تحلیلى بر مدیریت توزیع و مصرف منابع آب در شبکه آبیارى زاینده رود (سمت راست سد انحرافى نکو آباد در دهه 80-1370) [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 14-21]
 • زارعان، مرضیه ارزیابی تأثیر تغییرات روزانه آب و هوا بر گردشگری استان کردستان با استفاده از روش PET [دوره 23، 90-1، 1393، صفحه 32-40]
 • زارع خورمیزی، هادی بــررسی تغیـیـرات پـوشـش گیــاهـی ایــران با استـفاده از ســری های زمـانی NDVI سنـجنـده NOAA-AVHRR و تجـزیـه وتحـلیـل هـارمـونیـک ســری های زمـانی (HANTS) [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 141-158]
 • زارعی، امید پهنه ‏بندى زمین براى توسعه فیزیکى شهر شیراز با استفاده از GIS و AHP [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 32-39]
 • زارعی، عبدالرسول استفاده از مدل زیر پیکسل جاذبه به منظور افزایش قدرت تفکیک مکانی مدل رقومی ارتفاع (DEM) [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 99-107]
 • زارعی چقابلکی، زهرا بررسی نوسان بارش ماهانه و سالانه ایران در طیف های مختلف [دوره 27، شماره 105، 1397، صفحه 199-217]
 • زال، هدی گردشگرى زنان فرصت‏ ها و تنگناها از دیدگاه اسلام [دوره 20، شماره 78، 1390، صفحه 64-70]
 • زاهدی، مجید پهنه ‏بندى عناصر اقلیمى آذربایجان با استفاده از GIS [دوره 13، شماره 52، 1383، صفحه 24-29]
 • زحمتکش ممتاز، جواد ساماندهى زیست محیطى منابع آب به هنگام وقوع خشکسالى (راهى به سوى توسعه پایدار) [دوره 15، شماره 57، 1385، صفحه 60-64]
 • زراعتی، مرتضی بررسى و مدیریت ریسک سیلاب در منطقه کاشان با استفاده از تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایى (GIS) [دوره 17، شماره 66، 1387، صفحه 24-31]
 • زراعتی، مرتضی تأثیر عوامل طبیعى بر جایگاه اقتصادى و اجتماعى شهر لار در سلسله مراتب شهرى استان فارس [دوره 16، شماره 64، 1386، صفحه 19-24]
 • زرافشار، مهرداد ارائه نقشه پهنه بندی مراکز مستعد دفاعی در مناطق جنگلی با تکیه بر AHP و GIS مطالعه موردی: علی آباد کتول- استان گلستان [دوره 24، شماره 95، 1394، صفحه 81-92]
 • زرندی، اعظم بررسی فرایند توسعه در منطقه پارک ملی گرمسار با تأکید بر گردشگری [دوره 22، 85-1، 1392، صفحه 25-32]
 • زمان زاده، سید محمد بازسازی حدود گسترش پلایای میقان در کواترنری پسین براساس شواهد رسوبی و ژئومورفیک [دوره 29، شماره 116، 1399، صفحه 89-102]
 • زمانزاده، سید محمد بررسی پارامترهای گرانولومتریک در محیط بادی - مطالعه موردی: بند ریگ کاشان [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 93-98]
 • زمانی، زهرا آسیب شناسی شهرهای جدید در ایران [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 47-57]
 • زمانی، سعیده محاسبه و ارزیابی تبخیر در دریاچه پشت سدها با استفاده از مدل تبخیر و تعرق SEBAL - مطالعه موردی: سدامیرکبیر [دوره 27، شماره 106، 1397، صفحه 57-69]
 • زمردیان، سید بهمن کاربرد تصاویر ماهواره‏ اى در شبیه سازهاى پروازى [دوره 12، شماره 48، 1382، صفحه 39-41]
 • زمردیان، محمدجعفر ژئومورفولوژی زیرزمینی و لزوم تهیه نقشه های مربوطه [دوره 2، شماره 7، 1372، صفحه 52-64]
 • زندکریمی، آرش ارزیابی استفاده از الگوریتم های فازی در افزایش دقت نقشه های کاربری اراضی استخراج شده با روش های پردازش شیءگرا [دوره 24، شماره 94، 1394، صفحه 107-117]
 • زندکریمی، آرش تحلیل فضایی و بهینه سازی شبکه ی ایستگاه های باران سنجی استان کردستان با استفاده از واریانس خطای کریجینگ [دوره 27، شماره 105، 1397، صفحه 115-126]
 • زندکریمی، شیدا تحلیل فضایی و بهینه سازی شبکه ی ایستگاه های باران سنجی استان کردستان با استفاده از واریانس خطای کریجینگ [دوره 27، شماره 105، 1397، صفحه 115-126]
 • زند مقدم، محمدرضا کنترل فرسایشى خندقى در جلگه ‏هاى لُسى چین با استفاده از سیستم مکان ‏یابى جهانى [دوره 20، شماره 78، 1390، صفحه 102-108]
 • زند مقدم، محمدرضا اندیشه‏ هاى نو در جغرافیاى ایران [دوره 13، شماره 52، 1383، صفحه 59-60]
 • زندمقدم، محمدرضا تحلیل و سطح بندی پتانسیل های توسعه یافتگی گردشگری و تأثیر آن در توسعه پایدار با استفاده از مدل چند متغیره TOPSIS (مطالعه موردی:استان مازندران) [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 62-68]
 • زندوی، سید مجدالدین گذار از حومه ‏نشینى به ایجاد شهرهاى جدید [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 47-55]
 • زندیه، سپیده بررسى روش هاى طبقه ‏بندى داده ‏ها در نقشه ‏هاى کروپلت (مطالعه موردى: تهیه نقشه تراکم جمعیت ایران) [دوره 16، شماره 61، 1386، صفحه 35-38]
 • زنگنه، محمد ارزیابی و تحلیل مخاطرات و راهکارهای پدافند غیرعامل در شبکه راه های استان البرز با استفاده از روش های IHWP و SWOT [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 113-128]
 • زنگنه تبار، زهرا ارزیابی تأثیر افت آب­ های زیرزمینی بر میزان فرونشست با استفاده از تصاویر راداری سنتینل-­1 ؛ محدوده مورد مطالعه: دشت قروه [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 219-229]
 • زنگی آبادی، علی کاربرد GIS و RS در برنامه ریزی آمایش سرزمین با تأکید بر زیربخش کشاورزی (مطالعه موردی: استان اصفهان) [دوره 22، شماره 86، 1392، صفحه 63-73]
 • زنگی آبادی، علی سطح بندى میزان توسعه شهرى استان چهارمحال و بختیارى با استفاده از تکنیک هاى پیشرفته تحلیل عاملى و تحلیل خوشه ‏اى [دوره 16، شماره 62، 1386، صفحه 17-25]
 • زهتابیان، غلامرضا بررسی و تحلیل ارتباط زمانی و مکانی بین خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در استان تهران [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 113-120]
 • زهتابیان، غلامرضا ارزیابی و پایش پوشش گیاهی مبتنی بر منطق فازی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: پارک ملی بمو - شیراز) [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 157-166]
 • زهتابیان، غلامرضا بررسی تأثیر شبکه­ های آبیاری سدکرخه بر تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویرماهواره ای - مطالعه موردی: منطقه نیمه خشک دشت عباس [دوره 27، شماره 106، 1397، صفحه 129-140]
 • زهرائی، بنفشه پیش بینی تغییرات کاربری اراضی و اثرات آن بر منابع آب با رویکرد محاسبه ضریب تعدیل - مطالعه موردی: دشت لنجانات [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 151-164]
 • زیاری، کرامت الله اصول و معیارهای شهر سالم [دوره 21، شماره 82، 1391، صفحه 50-56]
 • زیاری، کرامت الله استراتژی های توسعه مناطق مرزی با رویکرد آمایش سرزمین (ناحیه مطالعاتی: ارومیه - سلماس) [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 173-184]
 • زینالی، محمد ارزیابی شوری خاک سطحی باروش پیکسل مبنا براساس داده های سنجنده TM [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 127-139]

س

 • سادات طباطبایی، شیما بررسی مدیریت شهری-زیست محیطی تهران در طی سه دوره تاریخی قاجار، پهلوی، انقلاب اسلامی [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 69-74]
 • سارلی، رضا سنجش و پیش بینی تغییرات پوشش گیاهی حوزه استان مازندران طی بازه زمانی 2017-2005 با استفاده از زنجیره مارکوف و GIS [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 149-162]
 • ساسانپور، فرزانه تحلیلی بر وضعیت فقر شهری (مطالعه موردی: شهر مهاباد) [دوره 23، 90-1، 1393، صفحه 60-69]
 • سالاری، مصطفی کاربرد حقوقی سامانه های داده های مکانی (GIS) و مدیریت زمین (LIS) در تملک اراضی توسط دولت [دوره 21، شماره 81، 1391، صفحه 52-57]
 • سالاری، ممند بررسى فرآیند زمین لغزش با تأکید بر زمین لغزش هاى بخشى از استان کردستان (محدوده شهرستان بانه) [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 58-60]
 • سالاری، ممند کاربرد منحنى‏ هاى هیپسومترى بى بعد در ارزیابى مساحت‏ هاى در حال فرسایش و رسوب‏گذارى در حوضه آبخیز بانه [دوره 18، شماره 69، 1388، صفحه 49-51]
 • سامانی، علیرضا ضرورت‏ ها و چالش ‏هاى تغییر پایتخت در ایران (قسمت اوّل) [دوره 18، شماره 69، 1388، صفحه 41-44]
 • سبحانی، بهروز شناسایی آب های گرم استان اردبیل و جایگاه آن در توسعه صنعت توریسم [دوره 9، شماره 35، 1379، صفحه 38-44]
 • سبزقبایی، غلامرضا مد ل سازی تغییرات ساختار شهری با رویکرد برنامه ریزی فضایی برای رسیدن به توسعه پایدار شهری - مطالعه موردی: شهرقائم شهر [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 209-222]
 • سبزه ای، فریده مدل سازی محلی پروفیل چگالی الکترون یون سپهری ماهواره ی FORMOSAT-3/COSMIC با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 26، شماره 101، 1396، صفحه 73-79]
 • سبزی پرور، علی اکبر بررسى توزیع مکانى و زمانى خشکسالى ‏هاى رخ داده در استان همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایى (GIS) [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 48-52]
 • سبزی پرور، علی اکبر برآورد تابش فرابنفش تجمعی روزانه UVA و سازگاری آن با برخی عوامل مؤثر - مطالعه موردی: مناطق مرکزی ایران [دوره 30، شماره 118، 1400، صفحه 169-184]
 • سپاسی، یگانه ویژگى‏ هاى زیست محیطى جزایر [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 14-20]
 • سپاهی گرو (ترجمه و تلخیص)، علی اصغر کیمبرلیت ها و لامپروئیت ها: منابع اولیه الماس [دوره 3، شماره 9، 1373، صفحه 20-23]
 • سپندار، نساء تحلیل سینوپتیک و ترمودینامیک بارش سنگین و سیلابی روزهای 5 تا 8 آبان 1394 دراستان کرمانشاه [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 237-252]
 • سپهوند، خدایار بررسی رسوب­ گذاری و جهت جریان آن با مدل سازی نرم ­افزاری جریان در سواحل کوه مبارک [دوره 23، شماره 89، 1393، صفحه 61-66]
 • سپهوند، محمدرضا بررسی پیش نشانگرهای ابر زلزله و تغییرات دمایی در شناسایی گسل های مسبب زمین لرزه مطالعه موردی: زلزله محمدآباد ریگان (7 بهمن 1389) [دوره 26، شماره 101، 1396، صفحه 25-32]
 • ستاری وفایی، محمد نقشه در مهندسی رزمی [دوره 1، شماره 4، 1371، صفحه 6-8]
 • سجادی، سیده آمنه مدل های ذوب برف [دوره 21، شماره 82، 1391، صفحه 71-78]
 • سجادی، سیده آمنه پیامد مشکلات دریاى خزر [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 38-43]
 • سجادی، سیده آمنه علل آلودگى دریا [دوره 14، شماره 54، 1384، صفحه 26-28]
 • سجادیان، مهیار بهره‏ گیرى از سیستم خبره و GIS دینامیک در هدایت آنى ترافیک تهران با توجه به وضعیت آلودگى هوا [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 78-83]
 • سجادیان، ناهید ارزیابی نقش طایفه گرایی در احساس امنیت اجتماعی(مطالعه موردی: شهر ایذه) [دوره 24، شماره 94، 1394، صفحه 59-76]
 • سجادیان، ناهید پیش بینی آلودگی هوای ناشی از حمل ونقل شهری کلانشهر تهران با بهره گیری از تلفیق GIS با مدلLUR وشبکه عصبی مصنوعی [دوره 24، شماره 95، 1394، صفحه 108-120]
 • سجادیان، ناهید تحلیل فازی استقرار بهینه مکانی فضای سبز شهری در شهر ماهشهر [دوره 26، شماره 101، 1396، صفحه 155-167]
 • سجادیان، ناهید بهره‏ گیرى از سیستم خبره و GIS دینامیک در هدایت آنى ترافیک تهران با توجه به وضعیت آلودگى هوا [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 78-83]
 • سجادیان جاغرق، بی بی مریم طراحی یک سیستم توصیه گر بافت آگاه در شرایط آلودگی هوا [دوره 26، شماره 101، 1396، صفحه 61-71]
 • سدیدی، جواد بررسی استفاده از خوشه بندی جهت کاهش زمان پرس و جوهای تجمیع رستری داخل پایگاه داده مکانی مطالعه موردی: رسترهای بارش [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 5-16]
 • سدیدی، جواد بررسی تأثیر کاهش نویز مشاهدات مغناطیس سنج، ژیروسکوپ و شتاب سنج در بهبود تعیین موقعیت وسیله نقلیه با الگوریتم فیلتر کالمن [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 33-47]
 • سراجیان، محمدرضا ارزیابی روش های استخراج اطلاعات فیزیکی ساختمان های تخریب شده ناشی از زلزله و ارائه ی الگوریتمی بر پایه لایه های GIS و سنجش از دور [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 21-42]
 • سراقی، عیسی برآورد ارزش گذاری اقتصادی-تفرجگاهی جنگل و سراب گیان نهاوند و بررسی تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان(CVM) [دوره 21، 84-1، 1391، صفحه 22-27]
 • سرایی، محمد حسین بررسى نظام سکونتگاهى استان یزد- نظام شهرنشینى [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 40-45]
 • سرخوش (مترجم)، احمد کاربرد GIS در منابع آب [دوره 10، شماره 37، 1380، صفحه 21-23]
 • سرگران قوی، محمد جغرافیاى اجتماعى و آسیب‏ پذیرى از حوادث در توکیو [دوره 17، شماره 68، 1387، صفحه 62-64]
 • سرگزی، حسین پایش زمانی و مکانی پدیده گرد و غبار با استفاده از داده های ماهواره ای در جنوب شرق ایران،با تأکید بر منطقه جازموریان [دوره 27، شماره 106، 1397، صفحه 153-168]
 • سرمدی سیفی، علی اکبر بررسی علل وقوع زمین لغزش روستای قوزلو در شمال غرب زنجان [دوره 21، 84-1، 1391، صفحه 51-53]
 • سرور، جلیل الدین نگاهی به وضعیت جغرافیایی حوضه آبخیز سیاهرود- رودبار (گیلان) [دوره 10، شماره 38، 1380، صفحه 45-54]
 • سرور، رحیم مکانیابی بهینه پارکینگ های طبقاتی براساس مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و منطق بولین (Boolean) (مطالعه موردی: منطقه 15 شهرداری تهران) [دوره 23، 90-1، 1393، صفحه 80-88]
 • سرور، رحیم تحلیل راهبردی تحولات فضایی-کارکردی در پهنه حریم جنوبی کلانشهر تهران (مطالعه موردی: شهرستان های ری و اسلامشهر) [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 57-72]
 • سرور، رحیم برنامه راهبردی توسعه گردشگری در شهرستان شهریار با استفاده از مدلSWOT [دوره 22، 86-1، 1392، صفحه 61-66]
 • سرور، رحیم راهبردهای مدیریت اکوهتل [دوره 21، 84-1، 1391، صفحه 95-101]
 • سرور، رحیم مفاهیم علم اطلاعات جغرافیایى در برنامه ریزى شهرى و منطقه اى [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 78-84]
 • سرور، رحیم ارزیابى مکان ‏یابى جغرافیایى فرودگاه ‏هاى کشور براساس مؤلفه‏ هاى اقلیم و توپوگرافى [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 39-44]
 • سرور، رحیم توسعه یک سیستم شبیه ‏ساز براى دستیابى به شماى کلى شبه ماهواره ‏ها در محیط شهرى [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 50-53]
 • سرور، رحیم جایگاه گردشگرى در کاهش مسائل منطقه کلانشهرى تهران (مطالعه موردى -رودبار قصران) [دوره 19، شماره 74، 1389، صفحه 43-47]
 • سرور، رحیم ممیزی املاک شهری و پیاده سازی سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) مطالعه موردی: شهر نوش آباد [دوره 26، شماره 102، 1396، صفحه 99-110]
 • سرور، رحیم توانمندى‏ هاى جغرافیا در عرصه طرح ‏ریزى ناحیه ‏اى [دوره 16، شماره 62، 1386، صفحه 53-56]
 • سرور، رحیم تحقیقی راجع به توزیع فضایی، چگونگی استقرار و نظام سلسله مراتب شهری در سواحل جنوب ایران از سال 1335 تا سال 1370 ﻫ.ش [دوره 5، شماره 20، 1375، صفحه 4-15]
 • سرور، رحیم تحلیلی مقدماتی از کاربرد تصاویر ماهواره ای COSMOS (KFA-1000) در طرح های توسعه [دوره 4، شماره 16، 1374، صفحه 26-32]
 • سروری، رحیم راهبردهای بازاریابی و برندسازی توریسم حلال در کشورهای اسلامی [دوره 21، شماره 81، 1391، صفحه 86-90]
 • سروستان، رسول بررسی اثر فراسنج های آب و هوایی بر عملکرد دفاعی نیروهای نظامی؛ مطالعه موردی: استان خوزستان [دوره 28، شماره 110، 1398، صفحه 181-193]
 • سعادت، حسین مقایسه دقت و نحوه تولید نقشه ی لندفرم های ژئومورفولوژی، از طریق روش سنتی و فتوگرامتری تحلیلی (مطالعه ی موردی : حوضه ی آبخیز هرزندچای) [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 57-66]
 • سعیدپور، شراره مکان گزینی پناهگاه های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل-مطالعه موردی: شهر سقز [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 129-144]
 • سعیدی، علی ویژگی های اقلیمی ایران و کمبود منابع آب [دوره 11، شماره 41، 1381، صفحه 24-26]
 • سعیدی، مهدی تحلیل و پهنه‎بندی فضایی وضعیت استقرار نواحی روستایی مرزی با تأکید بر اصول پدافندغیرعامل؛ مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مریوان [دوره 28، شماره 110، 1398، صفحه 225-239]
 • سفیانیان، علیرضا تهیه نقشه سطوح نفوذناپذیر به عنوان یک شاخص زیست محیطی [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 65-69]
 • سفیانیان، علیرضا مروری بر برخی از روش های آشکارسازی تغییرات با استفاده از داده های سنجش از دور [دوره 21، شماره 82، 1391، صفحه 44-49]
 • سفیانیان، علیرضا آشکارسازى تغییرات پوشش و کاربرى اراضى با تکیه بر علوم دور سنجى [دوره 17، شماره 68، 1387، صفحه 13-18]
 • سقایی، محسن تحلیلى بر مکان‏ یابى فرودگاه‏ ها براساس شاخص‌هاى استاندارد [دوره 20، شماره 77، 1390، صفحه 25-27]
 • سقایی، محسن چالش هاى صنعت توریسم درایران [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 53-57]
 • سقایی، محسن اطلاعات، ارتباطات و شهرهای آینده [دوره 11، شماره 44، 1381، صفحه 17-18]
 • سقایی، محسن شهرهای جدید راه حل یا مسئله (نمونه: شهر اصفهان) [دوره 11، شماره 41، 1381، صفحه 17-20]
 • سقایی، محسن شناسایی و اولویت بندی بافت های فرسوده شهری در راستای کاهش آسیب پذیری ناشی از زلزله - مطالعه موردی: منطقه 5 اصفهان [دوره 27، شماره 105، 1397، صفحه 171-182]
 • سقایی، مهدی کنکاشی پیرامون مسایل عمده ی تأثیر گذار بر مهاجرت های روستایی دهستان تکاب [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 55-84]
 • سلامی، فائضه تعیین آسیب پذیری و ریسک مخاطرات فرسایشی بندر آستارا [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 45-55]
 • سلطان پور، محسن به کارگیری داده های سنجش از دور در آشکارسازی تغییرات پیچان رودی دلتای مند - بوشهر [دوره 24، شماره 93، 1394، صفحه 27-40]
 • سلطانپور، علی بررسی تغییرات سطحی و حجمی آب دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای و ارتفاع سنجی ماهواره ای [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 149-163]
 • سلطانی، زهرا کاربرد تکنولوژى RS و GIS در مدیریت آبیارى زمین‏ هاى کشاورزى [دوره 20، شماره 78، 1390، صفحه 26-32]
 • سلطانی، عادل پایش خشکسالی منطقه ای با استفاده از تصاویر لندست - منطقه مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه [دوره 28، شماره 109، 1398، صفحه 137-146]
 • سلطانی، علی بازار سنتى کازرون از گذشته تا امروز [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 57-59]
 • سلطانی، محسن پهنه‏ بندى اقلیم کشاورزى کشت توت‏ فرنگى با استفاده از سامانه‏ ى اطلاعات جغرافیایى (مطالعه موردى:استان مازندران) [دوره 20، شماره 78، 1390، صفحه 32-38]
 • سلطانی، میلاد پایش خشکسالی منطقه ای با استفاده از تصاویر لندست - منطقه مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه [دوره 28، شماره 109، 1398، صفحه 137-146]
 • سلطانی، ناصر ارزیابی نقش عامل جمعیت و فعالیت در بروز مسائل زیست محیطی دریاچه ارومیه [دوره 22، شماره 86، 1392، صفحه 17-27]
 • سلطانیان، ستار مد ل سازی تغییرات ساختار شهری با رویکرد برنامه ریزی فضایی برای رسیدن به توسعه پایدار شهری - مطالعه موردی: شهرقائم شهر [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 209-222]
 • سلطانی گردفرامرزی، مهدیه تحلیل اثرات خشکسالی های اقلیمی اخیر بر میزان شوری آب های زیرزمینی با استفاده از روش های زمین آماری و GIS در دشت یزد- اردکان [دوره 27، شماره 106، 1397، صفحه 179-199]
 • سلکی، لیلا جزیره گرمایى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 43-49]
 • سلمانی، سعید ارزیابی تکنیک های مختلف طبقه بندی شی گرا در استخراج کاربری اراضی از تصاویر ماهواره آیکونوس [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 205-215]
 • سلمانی مقدم، محمد ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری استان اردبیل با استفاده از شاخص TCI و تکنیکGIS [دوره 27، شماره 105، 1397، صفحه 159-170]
 • سلیقه، محمد تحلیل اکتشافی داده های فضایی تغییرات بارش ماهانه و فصلی حوضه های آبریز مند و حله [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 111-127]
 • سلیمان انوش، رضا فرایندهاى تخریب کننده لایه ازن و اثرات آن بر سلامتى زیست‏ کره [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 34-39]
 • سلیمانی، حسین مروری بر روش های پیش بینی و برآورد بارش از طریق داده های سنجش از دور [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 2-13]
 • سلیمانی، علیرضا ساختار فضایی سکونتگاه های روستایی در نواحی مرزی ایران و ترکیه با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 27، شماره 106، 1397، صفحه 213-227]
 • سلیمانی، فاطمه توزیع فصلى روزهاى بارشى در غرب ایران [دوره 20، شماره 78، 1390، صفحه 39-43]
 • سلیمانی، فرشاد پهنه بندی خشکسالی دراستان هرمزگان با استفاده از روش های آماری [دوره 22، 86-1، 1392، صفحه 23-29]
 • سلیمانی، فهیمه مدیریت بحران شهرها با تأکید بر سیل [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 66-73]
 • سلیمانی، کریم گروه بندی حوضه آبخیز کرخه براساس شاخص های فیزیکی- مکانی با استفاده از رویکرد فازی [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 85-98]
 • سلیمانی، کریم پایش خشکسالی منطقه ای با استفاده از تصاویر لندست - منطقه مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه [دوره 28، شماره 109، 1398، صفحه 137-146]
 • سلیمانی، کریم تحلیل و پیش‌بینی روند رشد شهری و تأثیر آن بر کاربری اراضی با استفاده از سنجش‌ازدور و مدل CA-Markov ؛ مطالعه موردی: شهرهای مریوان، بانه و سقز [دوره 29، شماره 114، 1399، صفحه 147-163]
 • سلیمانی، محمد کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در نقش پذیری نهادهای محلی جهت مدیریت بحران زلزله مناطق روستایی ( شهرستان قیروکارزین ) [دوره 23، شماره 89، 1393، صفحه 46-53]
 • سلیمانی راد، اسماعیل مقایسه کارآیی روش های پارامتریک و ناپارامتریک در طبقه بندی پوشش اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 (مطالعه موردی: بخشی از شهرستان دزفول) [دوره 24، شماره 93، 1394، صفحه 53-64]
 • سلیمانی راد، اسماعیل تحلیل مکانی کاربری های شهر کرمانشاه با دیدگاه پدافند غیرعامل در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 29، شماره 114، 1399، صفحه 185-194]
 • سلیمانی وسطی کلایی، فائزه تهیه نقشه گسیلندگی و دمای سطح زمین از تصاویر ابرطیفی حرارتی HyTES بااستفاده از الگوریتم های TES وARTEMISS [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 99-111]
 • سلیمی جزی، رحیم تحلیلى بر مدیریت منابع آب کشاورزى برخوار [دوره 13، شماره 50، 1383، صفحه 13-20]
 • سلیمی منش، جبار تحلیل و ارزیابى پتانسیل‏ ها و راهبردهاى توسعه اکوتوریسم در منطقه ریجاب (استان کرمانشاه) [دوره 20، شماره 78، 1390، صفحه 43-50]
 • سهامی، حبیب الله تحلیل ‌و‌ سنجش‌آسیب پذیری ‌ساختما‌ن های ‌شهری در برابر ‌زمین لرزه با‌استفاده ‌از ‌تحلیل های ‌آماری مطالعه ‌موردی: ‌بافت ‌فرسوده ‌شهر ‌بروجرد [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 223-236]
 • سهرابی، هرمز بررسی اثر تاج پوشش جنگل در دو حالت با برگ (leaf-on) و بدون برگ (leaf-off) بر داده های PALSAR-2 به منظور برآورد زیتوده در جنگل های هیرکانی [دوره 29، شماره 114، 1399، صفحه 51-65]
 • سواری، محمد تحلیل تصادفات جاده ‏اى با رویکرد اقلیمى (مطالعه موردى: جاده اهواز- سوسنگرد) [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 92-96]
 • سیدی، فروه السادات شبیه سازی تغییرات و پیش بینی سرعت باد در ایران با استفاده از داده های آماری پنجاه ساله (2010 - 1961) [دوره 24، شماره 94، 1394، صفحه 95-105]
 • سیدین، افشار بررسی آسیب پذیری شهر از منظر پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر اردبیل) [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 17-34]
 • سیف، عبدالله سنجنده لیدار و کاربردهای آن [دوره 23، شماره 89، 1393، صفحه 72-80]
 • سیف، عبدالله اصول سیستم هاى تصویربردارى رادارى [دوره 17، شماره 66، 1387، صفحه 35-42]
 • سیف، عبداله اثر فعالیت هاى خورشیدى برفعالیت ماهواره ‏هاى دورسنجى و مخابراتى [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 46-51]
 • سیف الدینی، فرانک سیر تحول نظریات و دیدگاه ها در برنامه‏ ریزى کاربرى زمین با تأکید بر توسعه پایدار [دوره 17، شماره 68، 1387، صفحه 19-24]
 • سیف زاده، علیرضا برآورد تابش فرابنفش تجمعی روزانه UVA و سازگاری آن با برخی عوامل مؤثر - مطالعه موردی: مناطق مرکزی ایران [دوره 30، شماره 118، 1400، صفحه 169-184]
 • سیفی، هوشنگ برآورد سطح پوشش برف از طریق تکنیک های شیءگرا با استفاده از تصاویر سنجنده های OLI و TIRS - مطالعه موردی: کوهستان سهند [دوره 28، شماره 109، 1398، صفحه 77-91]
 • سیه سرانی، امیر مدل سازى مکانى پارامترهاى فیزیکى دما، شورى و چگالى خزر جنوبى با استفاده از تحلیل گر زمین آمارى نرم ‏افزار ArcGIS [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 57-61]

ش

 • شاد، روزبه ارزیابی آلگوریتم های دایسترا و ژنتیک جهت یافتن کوتاه ترین مسیر در GIS [دوره 13، شماره 49، 1383، صفحه 46-50]
 • شادفر، صمد کاربرد منطق فازی در بررسی فرسایش خندقی با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: حوضه طرود) [دوره 23، شماره 92، 1393، صفحه 35-42]
 • شادمان، حسن واکاوی آماری تغییرات فراوانی و دمای روزهای گرم در ایران زمین [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 147-156]
 • شاطری، مفید داروینیسم اجتماعی و تأثیر آن بر جغرافیا [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 42-44]
 • شاطریان، محسن ارزیابی تأثیرات کاربری اراضی شهری در ایجاد حجم ترافیک جهت ساماندهی و بازتوزیع فضایی آنها - مطالعه موردی: بافت مرکزی کاشان [دوره 28، شماره 109، 1398، صفحه 147-166]
 • شاطریان، محسن کاربرد داده های سنجش از دوردر آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهری مطالعه موردی: شهرکرد [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 235-250]
 • شاه حسینی، رضا اندازه گیری شدت جزایرحرارتی سطحی شهری با استفاده از شاخص های پوشش گیاهی و شهری؛ مطالعه ی موردی: شهرهای رشت و لنگرود [دوره 28، شماره 110، 1398، صفحه 91-106]
 • شاه حسینی، رضا بررسی گسترش شهری و تأثیرآن بر دمای مناطق شهری با استفاده از آنالیز چندزمانه تصاویر ماهواره ای نوری - مطالعه موردی: شهرستان شهرکرد [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 55-73]
 • شاه حسینی، رضا ارائه شاخصی کارا مبتنی بر تلفیق داده های ثقل سنجی ماهواره ای و اطلاعات ایستگاه های زمینی برای پایش خشکسالی در کشور ایران [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 7-17]
 • شاهرخ امینی، امیر تسهیل بازسازی بصری و هندسی محیط بر مبنای دوربین استریو با استفاده از اطلاعات مرحله کالیبراسیون [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 45-55]
 • شاه زیدی، سمیه سادات تحلیل و پهنه بندی مخاطرات ژئومورفیک مناطق شمال کشور با استفاده از فرایند تحلیل شبکه مطالعه موردی: استان گیلان [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 193-208]
 • شاه زیدی، سمیه سادات بررسی تأثیر توپوگرافی بر دفاع سرزمینی - مطالعه موردی: محور استراتژیک قصرشیرین-کرمانشاه [دوره 28، شماره 109، 1398، صفحه 239-257]
 • شاهکوبی، اسماعیل بررسی نقش اقلیم در برنامه ریزی گردشگری استان گلستان [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 52-57]
 • شاهکویی، اسماعیل بررسى و تجزیه و تحلیل مکانیسم بارش در جلگه گلستان [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 89-94]
 • شاهکویی، اسماعیل نظریه پخش(1) جغرافیایى وسیره نبوى «به مناسبت سال پیامبر اعظم صلى‏اللّه‏ علیه و آله» [دوره 15، شماره 60، 1385، صفحه 44-47]
 • شاهکویی، اسماعیل بررسى و تجزیه و تحلیل وضعیت باد در جلگه گلستان [دوره 13، شماره 52، 1383، صفحه 53-55]
 • شاهکویی، اسماعیل بررسى آبهاى استان گلستان [دوره 12، شماره 48، 1382، صفحه 33-38]
 • شاهکویی، اسماعیل بررسی چگونگی سیل در شرق استان گلستان [دوره 11، شماره 42، 1381، صفحه 27-33]
 • شاهکویی، اسماعیل بررسی نقش درجه حرارت بهینه و مطلق در عملکرد سویا (جله گرگان) [دوره 11، شماره 41، 1381، صفحه 35-40]
 • شاهکویی، اسماعیل نگاهی به سیمای طبیعی استان گلستان [دوره 10، شماره 37، 1380، صفحه 24-30]
 • شاهکویی، اسماعیل بررسی تبخیر و ارزیابی میزان آن در شرق دریای خزر (جلگه گرگان) [دوره 8، شماره 31، 1378، صفحه 56-61]
 • شاهکویی، اسماعیل طبقه بندی اقلیمی شرق دریای خزر دشت گرگان [دوره 8، شماره 29، 1378، صفحه 58-64]
 • شاهکویی، اسمعیل بازنگری در تعیین دمای پایه آسایش حرارتی مناطق اقلیمی متفاوت ایران به منظور محاسبه شاخص درجه- روز مورد نیاز سرمایشی و گرمایشی [دوره 27، شماره 105، 1397، صفحه 127-143]
 • شاه محمدی، حمید رضا مطالعه پتانسیل های اقلیم گردشگری سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 103-115]
 • شاه محمدی، حمید رضا شناسایی مطلوب ترین نقاط جهت احداث سایت گردشگری دریایی - مطالعه موردی: شهرستان تنکابن [دوره 27، شماره 106، 1397، صفحه 229-239]
 • شاهوردیان، مرضیه برنامه‏ ریزى و طراحى فضاى سبز شهرى و تأثیرات متقابل آن بر انسان و طبیعت [دوره 12، شماره 47، 1382، صفحه 46-55]
 • شاهی میرزا، محمد عین بررسی عوامل و پدیده های مؤثر بر بروز جرائم و آسیب های اجتماعی در کلانشهرها (با تأکید بر مناطق حاشیه نشین) [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 45-50]
 • شایان، سیاوش به کارگیری داده های سنجش از دور در آشکارسازی تغییرات پیچان رودی دلتای مند - بوشهر [دوره 24، شماره 93، 1394، صفحه 27-40]
 • شایان، سیاوش نقشه های ژئومورفولوژی ، تاریخچه ، ضرورت و کاربرد [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 37-45]
 • شایان، سیاوش بررسى نقش اشکال و فرآیندهاى ژئومورفولوژیکى در تشکیل مصالح ساختمانى با تأکید بر سنگدانه ‏ها [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 55-60]
 • شبانی، شهناز رابطه بین بیماری ها با عناصر اقلیمی و آلاینده های جوّی در استان اصفهان [دوره 20، شماره 80، 1390، صفحه 47-56]
 • شجاع، فائزه تحلیل شرایط همدید چرخندهای حاره ای ساگار و میکونو در دریای عرب - سال 2018 [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 93-112]
 • شجاعی، کامیار سیستم اطلاعات هیدروگرافى [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 32-35]
 • شجاعیان، علی مقایسه کارآیی روش های پارامتریک و ناپارامتریک در طبقه بندی پوشش اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 (مطالعه موردی: بخشی از شهرستان دزفول) [دوره 24، شماره 93، 1394، صفحه 53-64]
 • شجاعیان، علی ارزیابی نقش طایفه گرایی در احساس امنیت اجتماعی(مطالعه موردی: شهر ایذه) [دوره 24، شماره 94، 1394، صفحه 59-76]
 • شجاعیان، علی تحلیل فازی استقرار بهینه مکانی فضای سبز شهری در شهر ماهشهر [دوره 26، شماره 101، 1396، صفحه 155-167]
 • شجاعیان، علی کاربرد تصاویر ماهواره ای در تشخیص تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل ماتریس ضرب کاربری ها (مطالعه موردی: منطقه دزفول) [دوره 22، شماره 86، 1392، صفحه 55-62]
 • شجاعیان، علی ارزیابی تغییر پذیری فضایی - زمانی جزایر حرارتی در ارتباط با کاربری های شهری - مطالعه موردی: شهر ارومیه [دوره 27، شماره 105، 1397، صفحه 183-197]
 • شرافتی، شهاب الدین استخراج خودکار دکل‌های انتقال برق به کمک تصاویر ماهواره‌ای سنجنده‌ی IRS P5 [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 145-156]
 • شرفی، شقایق ارزیابی عوامل مؤثر در ایمنی فضاهای تفریحی برای کودکان (مطالعه موردی: محله نیاوران تهران) [دوره 23، 90-1، 1393، صفحه 18-24]
 • شریف، محمد اندازه گیری زمینه - آگاه تشابه خطوط سیر مبتنی بر الگوریتم MOPSO و نظریه فازی [دوره 27، شماره 106، 1397، صفحه 21-35]
 • شریف زاده اقدم، ابراهیم تحلیل برنامه ریزی استراتژیک مرزی تمرچین و اثرات آن بر میزان توسعه یافتگی شهرپیرانشهر [دوره 29، شماره 116، 1399، صفحه 131-149]
 • شریفی، محمدعلی آنالیز سری زمانی موقعیت ایستگاه دائمی GPS با استفاده از اتورگرسیو میانگین متحرک [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 5-13]
 • شریفی، محمدعلی مدل سازی محلی پروفیل چگالی الکترون یون سپهری ماهواره ی FORMOSAT-3/COSMIC با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 26، شماره 101، 1396، صفحه 73-79]
 • شریفی، محمدعلی توسعه یک روش هندسی جدید به منظور برآورد نرخ لغزش گسل های زاگرس با استفاده از بردارهای سرعت شبکه ژئودینامیک [دوره 28، شماره 110، 1398، صفحه 7-21]
 • شریفی، محمدعلی ارزیابی رویکردهای ترکیبی برای تعریف دیتوم در پایش شبکه های ژئودتیکی کلاسیک [دوره 29، شماره 114، 1399، صفحه 21-35]
 • شریفی کیا، محمد به کارگیری داده های سنجش از دور در آشکارسازی تغییرات پیچان رودی دلتای مند - بوشهر [دوره 24، شماره 93، 1394، صفحه 27-40]
 • شریفی کیا، محمد ارزیابی توزیع زمانی توفان های ریزگرد و ارتباط عوامل مؤثر با فراوانی وقوع این پدیده در استان خوزستان طی سال های 2000 تا 2015 [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 191-203]
 • شریفی (مترجم)، محمد تغییر سطح دریا و تحول سواحل ‏در هولوسن‏ میانى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 50-53]
 • شعبانی، مرتضی تحلیل و پیش‌بینی روند رشد شهری و تأثیر آن بر کاربری اراضی با استفاده از سنجش‌ازدور و مدل CA-Markov ؛ مطالعه موردی: شهرهای مریوان، بانه و سقز [دوره 29، شماره 114، 1399، صفحه 147-163]
 • شعبانی عراقی، عارفه بازسازی حدود گسترش پلایای میقان در کواترنری پسین براساس شواهد رسوبی و ژئومورفیک [دوره 29، شماره 116، 1399، صفحه 89-102]
 • شفاعتی، آرزو برنامه ریزی شهری متناسب با پدافند غیرعامل با تأکید بر ارزیابی و برنامه ریزی بهینه کاربری اراضی شهری (نمونه موردی شهر سنندج) [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 97-107]
 • شفیعی، پروین بررسى و ارزیابى مسائل جمعیتى شهرستان اردستان [دوره 20، شماره 77، 1390، صفحه 44-48]
 • شفیعی، پروین جایگاه تمرکز زدایی در توسعه و برنامه ریزی روستایی [دوره 12، شماره 46، 1382، صفحه 44-50]
 • شفیعی، پروین رابطه متقابل شهر اردستان با مناطق روستایی با تاکید بر دهستان های هفتگانه آن [دوره 11، شماره 43، 1381، صفحه 10-20]
 • شفیعی، پروین صنایع روستایی و جایگاه آن در توسعه مناطق روستایی و اقتصاد کشور [دوره 10، شماره 40، 1380، صفحه 39-44]
 • شفیعی، شهاب ارزیابی و برآورد درجه روز و شاخص سازگاری دمایی جهت طراحی مسکن همساز با اقلیم (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مهرآباد تهران) [دوره 23، شماره 89، 1393، صفحه 81-87]
 • شفیعی، شهاب ارزیابی شرایط خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان طیّ (1410- 1391) با استفاده از ریز مقیاس نمایی داده های مدل گردش عمومی جو [دوره 24، شماره 93، 1394، صفحه 101-114]
 • شفیعی، شهاب تحلیل ترمودینامیکی پدیده تگرگ در شمال غرب کشور (2009-1992)و ارائه مدل ناپایداری [دوره 26، شماره 101، 1396، صفحه 183-198]
 • شفیعی، شهاب تحلیل اثرات خشکسالی های اقلیمی اخیر بر میزان شوری آب های زیرزمینی با استفاده از روش های زمین آماری و GIS در دشت یزد- اردکان [دوره 27، شماره 106، 1397، صفحه 179-199]
 • شفیعی، شهاب تحلیل سینوپتیک و ترمودینامیک بارش سنگین و سیلابی روزهای 5 تا 8 آبان 1394 دراستان کرمانشاه [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 237-252]
 • شفیعی، مریم ریاضی رنگین کمان [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 99-102]
 • شفیعی اردستانی، لیلا عوامل جغرافیایى و ایجاد سرمایش ایستا در مجتمع ‏هاى مسکونى [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 38-46]
 • شفیعی ثابت، ناصر آشکارسازی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل CA-Markov مطالعه موردی: محور کلان شهر تهران - دماوند [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 175-190]
 • شکری، امیر حسین پیاده سازی کاداستر سه بعدی بر مبنای روش فتوگرامتری مبتنی بر پهپاد بدون استفاده از نقاط کنترل زمینی [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 65-78]
 • شکری، رفعت تأثیر عوامل طبیعى بر جایگاه اقتصادى و اجتماعى شهر لار در سلسله مراتب شهرى استان فارس [دوره 16، شماره 64، 1386، صفحه 19-24]
 • شکری کمساری، حسین تهیه نقشه های عکسی (فتومپ) به وسیله عکس های ماهواره ای (کاسموس) (KFA-1000) [دوره 4، شماره 15، 1374، صفحه 60-64]
 • شکری کمساری (مترجم)، حسین بازنگری و تولید نقشه ها با استفاده از عکس های ماهواره ای به وسیله دوربین های KFA-1000,KATE-200,KATE-140,MKF-6 [دوره 3، شماره 12، 1373، صفحه 14-17]
 • شکور، علی تأثیر عوامل طبیعى بر جایگاه اقتصادى و اجتماعى شهر لار در سلسله مراتب شهرى استان فارس [دوره 16، شماره 64، 1386، صفحه 19-24]
 • شکور، علی تحلیلى بر سطوح توسعه یافتگى نواحى روستایى داراب با تأکید بر مدل موریس [دوره 16، شماره 63، 1386، صفحه 47-52]
 • شکوهی زادگان، سحرناز ارزیابی و پایش پوشش گیاهی مبتنی بر منطق فازی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: پارک ملی بمو - شیراز) [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 157-166]
 • شکیبا، علیرضا آشکارسازی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل CA-Markov مطالعه موردی: محور کلان شهر تهران - دماوند [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 175-190]
 • شماعی، علی راهبردهای توانمندسازی حاشیه نشینان شهری با استفاده از تکنیکQSPM (مطالعه موردی: شهرک شهدای سنقر) [دوره 23، شماره 90، 1393، صفحه 40-25]
 • شماعی، علی نقش مدیریت یکپارچه شهری در توسعه فرهنگ شهرنشینی شهر تهران [دوره 22، 86-1، 1392، صفحه 67-73]
 • شماعی، علی تحلیل فضایی آسیب پذیری کالبدی، اجتماعی و اقتصادی بافت فرسوده محله شهید دستغیب، منطقه 9 شهرداری تهران [دوره 22، شماره 85، 1392، صفحه 43-58]
 • شماعی، علی تحلیلی بر الگوی توسعه کالبدی- فضایی شهرکرد با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن طی سال های(1385-1335) [دوره 22، 85-1، 1392، صفحه 75-86]
 • شماعی، علی بررسی عوامل و پدیده های مؤثر بر بروز جرائم و آسیب های اجتماعی در کلانشهرها (با تأکید بر مناطق حاشیه نشین) [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 45-50]
 • شمس الهی، عباس پیش ‏بینى سیل و روش هاى پیشگیرى از آن [دوره 17، شماره 65، 1387، صفحه 28-29]
 • شمسایی، ابوالفضل مکانیابی مخازن ذخیره آب با استفاده از GIS و روش تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS (مطالعه موردی: جنوب استان سیستان و بلوچستان) [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 5-15]
 • شمس پویا، محمد کاظم تحلیلی بر برنامه­ های توسعه و سیاست­ های زمین شهری با تأکید بر رویکرد حکمروایی خوب زمین؛ موردپژوهی: کلانشهر تهران [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 57-76]
 • شمسی، حسن GPS در نقشه برداری (2) [دوره 2، شماره 5، 1371، صفحه 14-18]
 • شمسی، حسن GPS در نقشه برداری [دوره 1، شماره 4، 1371، صفحه 33-39]
 • شمسی، حسن ورود امواج الکترومغناطیسی و الکترونیک در نقشه برداری و ژئودزی - 4 [دوره 1، شماره 4، 1371، صفحه 52-55]
 • شمسی، حسن ورود امواج الکترومغناطیسی و الکترونیک و در نقشه برداری و ژئودزی (3) [دوره 1، شماره 3، 1370، صفحه 36-39]
 • شمسی، حسن ورود امواج الکترومغناطیسی و الکترونیک در نقشه برداری و ژئودزی - (2) [دوره 1، شماره 2، 1369، صفحه 56-59]
 • شمسی، حسن تاریخ نقشه برداری در ایران [دوره 1، شماره 1، 1369، صفحه 4-15]
 • شمسی، حسن تاریخ نقشه برداری در جهان [دوره 1، شماره 1، 1369، صفحه 4-16]
 • شمسی، حسن ورود امواج الکترومغناطیسی و الکترونیک در نقشه برداری - قسمت اول [دوره 1، شماره 1، 1369، صفحه 58-64]
 • شمسی، رقیه نقش عوامل محیطی در سازمان فضایی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: دهستان لواسان کوچک) [دوره 23، شماره 89، 1393، صفحه 106-112]
 • شمسی، رقیه بررسی جایگاه روستاهای شهری در طرح های توسعه شهری (مطالعه موردی: طرح جامع تهران، تفصیلی و الگوی توسعه منطقه یک) [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 103-112]
 • شمسی، رقیه مدیریت آلودگی هوای شهرها و جایگاه قانونی شهرداری ها [دوره 22، شماره 85، 1392، صفحه 59-78]
 • شمسی، رقیه بررسی کاربری اراضی شهر سعدآباد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 9-15]
 • شمسی پور، علی اکبر تحلیل شرایط همدید چرخندهای حاره ای ساگار و میکونو در دریای عرب - سال 2018 [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 93-112]
 • شمشیری، منیره تشخیص آنامولی های TEC قبل از وقوع زلزله های بزرگ با تلفیق شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی توده ذرات(PSO) [دوره 24، شماره 94، 1394، صفحه 5-18]
 • شنبه پور، فرشته تحلیل مکانی خطرپذیری زیرساخت حیاتی شهر یاسوج [دوره 29، شماره 116، 1399، صفحه 167-180]
 • شهاوند، مرتضی پهنه بندی دشت کبودرآهنگ به منظور احداث سد زیرزمینی به روش ترکیب نقشه های فازی [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 95-110]
 • شهبازی، آناهیتا بررسی عملکرد انواع مختلف توابع پایه ی شعاعی کروی در مدلسازی محلی میدان گرانی زمین [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 61-72]
 • شهبازی، فرزین ارزیابی شوری خاک سطحی باروش پیکسل مبنا براساس داده های سنجنده TM [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 127-139]
 • شهری، سمیه پیش ­بینی روند توسعه شهری به سمت مناطق مخاطره­ آمیز با استفاده از تصاویر چندزمانه؛ مطالعه موردی: شهر مریوان [دوره 28، شماره 110، 1398، صفحه 107-117]
 • شهریاری، حسن کمّی سازی عوامل محیطی و انسانی در وقوع آتش سوزی جنگل با روش های RS و GIS؛ مناطق حفاظت شده ارسباران [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 35-53]
 • شهسواری، وجیهه پهنه بندی خشکسالی دراستان هرمزگان با استفاده از روش های آماری [دوره 22، 86-1، 1392، صفحه 23-29]
 • شهیدی، سینا پهنه بندی آمایش دفاع شهری تهران بااستفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 67-83]
 • شیخ الاسلامی، علیرضا تحلیلی از ویژگی های سازمان فضایی استان خراسان شمالی با تأکید بر مراکز شهری [دوره 22، 86-1، 1392، صفحه 2-6]
 • شیخ الاسلامی، غلامحسین کاربرد گرافیک کامپیوتری سه بعدی برای استفاده بهتر از نقشه [دوره 2، شماره 5، 1371، صفحه 42-46]
 • شیخ الملوکی، یوسف بررسی سری زمانی دما به منظور آشکار سازی تغییرات روند آن در استان اصفهان با استفاده از رو ش هایMann-Kendall و NRMC [دوره 22، 86-1، 1392، صفحه 12-16]
 • شیخ زاده، فرزانه مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از روش تلفیقی AHP و GIS مطالعه موردی: منطقه 3 اصفهان [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 123-136]
 • شیخ فخرالدینی، سارا ژئواکولوژی آتشفشان بیدخوان، جنوب شرق بردسیر کرمان [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 105-120]
 • شیخی، عباس شبیه سازی و تحلیل اثر زاویه فرود و شکل اهداف در تصاویر SAR [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 129-140]
 • شیخی، فخرالدین کاربرد توابع وزن - شاهد در مدلسازی ارتباط میان متغیرهای محیطی و الگوی پراکنش محوطه های باستانی مطالعه موردی: شهرستان های بروجن و لردگان استان چهارمحال و بختیاری [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 187-199]
 • شیرزادی، هیوا بررسى فرآیند زمین لغزش با تأکید بر زمین لغزش هاى بخشى از استان کردستان (محدوده شهرستان بانه) [دوره 20، شماره 79، 1390، صفحه 58-60]
 • شیرمرد، حجت روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در سامانه اطلاعات مکانی به منظور تعیین نقاط بهینه حفاری در کانسار مس پرفیری نیسیان [دوره 24، شماره 93، 1394، صفحه 91-100]
 • شیعه، اسماعیل ارزیابی عوامل مؤثر در ایمنی فضاهای تفریحی برای کودکان (مطالعه موردی: محله نیاوران تهران) [دوره 23، 90-1، 1393، صفحه 18-24]

ص

 • صابر خوشه مهر، مهدی شناسائی و اولویت بندی چالش های اشتراک گذاری داده و اطلاعات مکانی [دوره 27، شماره 106، 1397، صفحه 37-55]
 • صابر ماهانی، سینا بررسی پیش نشانگرهای ابر زلزله و تغییرات دمایی در شناسایی گسل های مسبب زمین لرزه مطالعه موردی: زلزله محمدآباد ریگان (7 بهمن 1389) [دوره 26، شماره 101، 1396، صفحه 25-32]
 • صابری، حسین تحلیل فازی استقرار بهینه مکانی فضای سبز شهری در شهر ماهشهر [دوره 26، شماره 101، 1396، صفحه 155-167]
 • صابری، حمید ارزیابی و سنجش میزان اثرگذاری استفاده از فضای مجازی بر شاخص های معنای مکان در فضاهای شهری [دوره 29، شماره 116، 1399، صفحه 27-43]
 • صابری، عارف تأثیر پارامترهای اقلیمی بر روی هوازدگی سنگ ها با استفاده از مدل لویس پلتیر - مطالعه موردی: جنوب غرب استان آذربایجان غربی [دوره 30، شماره 118، 1400، صفحه 217-231]
 • صابری، عطیه سادات شهرهای مدرن، پست مدرن، الکترونیک و دیدگاه انتقادی جغرافیدان [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 94-96]
 • صابری، عطیه سادات گردشگرى در مناطق بیابانى ایران [دوره 14، شماره 54، 1384، صفحه 51-54]
 • صابریان، جواد ساده سازی بافت آگاه نقشه راه ها در محیط های اطلاعات همراه با استفاده از دوگان گراف [دوره 24، شماره 94، 1394، صفحه 19-29]
 • صابری فر، رستم تغییرات آب و هوایی و تأثیر آن بر فجایع طبیعی [دوره 21، شماره 81، 1391، صفحه 58-65]
 • صابری فر، رستم شهرنشینى بى رویه و پیامدهاى اجتماعى - فرهنگى آن [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 39-42]
 • صابری فر، رستم سیستم های اطلاعات جغرافیایی و برنامه ریزی روستایی [دوره 11، شماره 41، 1381، صفحه 51-64]
 • صابری فرد، رستم توسعه پایدار در سطوح حساس (نمونه مطالعاتى: شهرستان فردوس در حاشیه کویر) [دوره 20، شماره 77، 1390، صفحه 59-67]
 • صابری فر (مترجم)، رستم اصول اساسى توسعه پایدار [دوره 13، شماره 52، 1383، صفحه 41-46]
 • صابری فر (مترجم)، رستم کاربرد GIS و سنجش از دور در تعیین قابلیت پایداری و کاربری سطوح حساس از نظر محیطی EFAS [دوره 12، شماره 46، 1382، صفحه 39-43]
 • صاحبدل علیجهانی، محمد اهمیت بکارگیرى سیستم اطلاعات جغرافیایى براى پلیس [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 53-56]
 • صاحبی وایقان، سعیده بررسی استفاده از خوشه بندی جهت کاهش زمان پرس و جوهای تجمیع رستری داخل پایگاه داده مکانی مطالعه موردی: رسترهای بارش [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 5-16]
 • صادق بیگی، اکرم جایگزینی مؤلفه های توافق و عدم توافق کمّی و مکانی به جای شاخص کاپا برای ارزیابی دقت نقشه های موضوعی مختلف [دوره 29، شماره 116، 1399، صفحه 77-87]
 • صادقی، پریسا راهبردهای توانمندسازی حاشیه نشینان شهری با استفاده از تکنیکQSPM (مطالعه موردی: شهرک شهدای سنقر) [دوره 23، شماره 90، 1393، صفحه 40-25]
 • صادقی، حامد سیستم اندازه ‏گیرى فواصل خیلى بلند ایستگاه ‏هاى زمینى و تعیین موقعیت با استفاده از روش VLBI(1) [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 45-47]
 • صادقی، حمید سیستم اندازه ‏گیرى فواصل خیلى بلند ایستگاه ‏هاى زمینى و تعیین موقعیت با استفاده از روش VLBI(1) [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 45-47]
 • صادقی، فرزانه ویژگی‎های زیست محیطی خلیج فارس و جایگاه آن در کنوانسیون های کویت و حقوق بین الملل دریاها (1982) [دوره 23، شماره 89، 1393، صفحه 17-25]
 • صادقی، وحید بهبود شناسایی تغییرات در مناطق شهری با انتخاب ویژگی های طیفی و مکانی بهینه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک [دوره 24، شماره 96، 1394، صفحه 135-152]
 • صادقیان، سعید کربلا از نگاه تصاویر [دوره 13، شماره 49، 1383، صفحه 31-35]
 • صادقیان، سعید عکس های KFA-1000 مشخصات خطاهای سیستماتیک، دقت هندسی و کاربردها [دوره 7، شماره 27، 1377، صفحه 34-40]
 • صادقیان، سعید کاداستر؛ اجزا، انواع و روش ها [دوره 6، شماره 23، 1376، صفحه 54-61]
 • صادقیان، سعید سنجنده ها، عکس ها، تصاویر ماهواره ای و عوامل عدم استحکام آنها [دوره 6، شماره 22، 1376، صفحه 52-61]
 • صادقیان، سعید پیاد ه سازی کاداستر سه بعدی شهری بر مبنای تصاویر هوایی با قابلیت مدیریت املاک در کلان شهر تهران [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 25-40]
 • صادقیان، سعید تهیه مدل رقومی زمین مناطق جنگلی با استفاده از داده های لایدار هوایی - مطالعه موردی: درود، لرستان [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 159-167]
 • صادقیان، سعید مثلث بندی هوایی براساس تصاویررقومی،GPS/IMU و پارامترهای بهینه شده سلف کالیبراسیون توسط الگوریتم ژنتیک [دوره 29، شماره 115، 1399، صفحه 71-83]
 • صادقیان، سعید پیاده سازی کاداستر سه بعدی بر مبنای روش فتوگرامتری مبتنی بر پهپاد بدون استفاده از نقاط کنترل زمینی [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 65-78]
 • صادقی نیارکی، ابوالقاسم مکانیابی بهینه حسگرهای مانیتورینگ ترافیکی با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس [دوره 23، شماره 90، 1393، صفحه 50-41]
 • صادقی نیارکی، ابوالقاسم تلفیق مدل چند عامله و اتوماتای سلولی نامنظم برای شبیه سازی رشد شهری [دوره 27، شماره 108، 1397، صفحه 61-76]
 • صادقی نیارکی، ابوالقاسم بهبود دقت واقعیت افزوده با استفاده از تارگت ها - مطالعه موردی: بصری سازی زیرساخت های زیرزمینی [دوره 28، شماره 112، 1398، صفحه 75-91]
 • صارم پور، قاسم برآورد ارزش گذاری اقتصادی-تفرجگاهی جنگل و سراب گیان نهاوند و بررسی تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان(CVM) [دوره 21، 84-1، 1391، صفحه 22-27]
 • صارمی، حسین تقسیم بندی رودخانه چنار راهدار براساس اشکال فرسایشی [دوره 21، 84-1، 1391، صفحه 40-42]
 • صالح آبادی، عباسعلی سیستم اندازه ‏گیرى فواصل خیلى بلند ایستگاه ‏هاى زمینى و تعیین موقعیت با استفاده از روش VLBI(1) [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 45-47]
 • صالح آبادی، عباسعلی سیستم های ژئودزی (قسمت دوم) [دوره 11، شماره 41، 1381، صفحه 41-45]
 • صالح آبادی، عباسعلی سیستم های ژئودزی (قسمت اول) [دوره 10، شماره 40، 1380، صفحه 16-20]
 • صالح آبادی، عباسعلی تاریخچه ژئودزی [دوره 10، شماره 37، 1380، صفحه 53-58]
 • صالح آبادی، عباسعلی نوآوری های علمی تازه در نسل جدید گیرنده های GPS [دوره 8، شماره 32، 1378، صفحه 51-56]
 • صالح آبادی، عباسعلی روش تعیین موقعیت DGPS [دوره 7، شماره 26، 1377، صفحه 7-13]
 • صالح آبادی، عباسعلی اظهارنظر مجریان و استفاده کنندگان درباره S.A و GPS [دوره 4، شماره 16، 1374، صفحه 43-45]
 • صالح آبادی، عباسعلی سیستم تعیین موقعیت فضایی [دوره 3، شماره 11، 1373، صفحه 12-19]
 • صالح آبادی، عباسعلی بکارگیری سیستم GPS در طرح 1:25000 تهران [دوره 1، شماره 4، 1371، صفحه 44-51]
 • صالح آبادی، غباسعلی مثلث بندی هوایی با GPS در آسمان تهران (اشاره ای به اجرای طرح نوین مثلث بندی هوایی با تعداد محدودی از نقاط کنترل زمینی در فتوگرامتری) [دوره 9، شماره 34، 1379، صفحه 14-19]
 • صالح آبادی، غلامحسین استفاده بیش از حد از آب های زیرزمینی و تأثیر آن در نشست زمین های دشت جوین [دوره 22، 86-1، 1392، صفحه 30-34]
 • صالح آبادی (مترجم)، عباسعلی کاربرد سونارهاى پهلو نگر هیدروگرافى [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 28-30]
 • صالح آبادی (مترجم)، عباسعلی جزر و مد پدیده ای پیچیده [دوره 12، شماره 48، 1382، صفحه 25-27]
 • صالح آبادی (مترجم)، عباسعلی ژئودزی جاذبه [دوره 12، شماره 46، 1382، صفحه 18-23]
 • صالح آبادی (مترجم)، عباسعلی شکل زمین [دوره 10، شماره 39، 1380، صفحه 39-43]
 • صالح آبادی (مترجم)، عباسعلی بهره گیری از فناوری جدید در هیدروگرافی [دوره 10، شماره 38، 1380، صفحه 11-18]
 • صالح آبادی (مترجم)، عباسعلی روزی که GPS آسمان ها را تسخیر می کند [دوره 6، شماره 23، 1376، صفحه 62-64]
 • صالح آبادی (مترجم)، عباسعلی پیشرفت های اخیر نقشه برداری کنترلی ژئودتیک جهت احداث تونل های بزرگ [دوره 6، شماره 21، 1376، صفحه 45-50]
 • صالح آبادی (مترجم)، عباسعلی دستیابی به دقت یک متر در تعیین موقعیت مطلق یک متحرک پس از پردازش نهایی داده های GPS [دوره 5، شماره 20، 1375، صفحه 16-19]
 • صالح آبادی (مترجم)، عباسعلی GPS، نقشه ها و مهندسی نقشه برداری [دوره 5، شماره 19، 1375، صفحه 30-35]
 • صالح آبادی (مترجم)، عباسعلی تعیین موقعیت عوارض با GPS [دوره 5، شماره 18، 1375، صفحه 41-42]
 • صالح آبادی (مترجم)، عباسعلی کاربرد فتوگرامتری رقومی فواصل نزدیک در یک پروژه کشتی سازی [دوره 5، شماره 17، 1375، صفحه 6-10]
 • صالح آبادی (مترجم)، عباسعلی مزایای کاربرد سیستم GPS همراه با Glonass [دوره 5، شماره 17، 1375، صفحه 17-22]
 • صالح آبادی (مترجم)، عباسعلی به سوی کارآیی بیشتر در کاربرد داده های ارتفاع سنجی راداری [دوره 4، شماره 16، 1374، صفحه 33-42]
 • صالح آبادی (مترجم)، عباسعلی حلقه آتش Ring of Fire کسوف حلقوی، منظره‌ای از اعجاز و شگفتی را به نمایش گذاشت. [دوره 4، شماره 15، 1374، صفحه 7-9]
 • صالح آبادی (مترجم)، عباسعلی گزارش های انستیتو ژئودتیک فنلاند: مطالعه تغییر شکل پوسته زمین با پردازش اطلاعات GPS سال 71 در فنلاند [دوره 4، شماره 14، 1374، صفحه 53-64]
 • صالح آبادی (مترجم)، عباسعلی سیستم ارتفاعی دوگانه جهت سطح مبنای NAD-83 [دوره 4، شماره 13، 1374، صفحه 12-14]
 • صالح آبادی (مترجم)، عباسعلی نتایج جدید از پروازهای عکسبرداری به همراه سیستم GPS [دوره 4، شماره 13، 1374، صفحه 15-20]
 • صالح آبادی (مترجم)، عباسعلی کاربرد روش کینماتیک GPS جهت مثلث بندی در کشور فنلاند [دوره 3، شماره 12، 1373، صفحه 35-48]
 • صالحی، اسماعیل مطالعه و بررسى تأثیرات توسعه شهرى(1) بر محیط زیست [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 29-33]
 • صالحی، اسماعیل تحلیل امنیت بوم شناختی تغییرات کاربری اراضی حوضه لواسانات با استفاده از خدمات تولیدی اکوسیستم - مطالعه موردی: تولیدآب [دوره 30، شماره 118، 1400، صفحه 59-75]
 • صالحی، میلاد تبدیلات مختصات دقیق بین سیستم محلی و UTM با استفاده از درونیابی ارتفاعی حاصل از نقاط لیدار (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 67-79]
 • صالحیان فر، حسین مطالعه اثر متقابل دمای سطحی آب دریا برسرعت باد سطحی با استفاده از داده های میدانی وماهواره ای درخزرجنوبی (استان مازندران) [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 117-127]
 • صانعی، هوشنگ تهیه و انتشار نقشه های جغرافیا چگونه شروع شد [دوره 2، شماره 5، 1371، صفحه 48-53]
 • صبوئی، مریم تحلیل سینوپتیکی الگوهای حاکم بر طوفان گرد و غبار استان خوزستان [دوره 22، شماره 87، 1392، صفحه 32-38]
 • صحرائی جویباری، احمد برنامه ریزی کاربری اراضی و مکان گزینی بهینه در محلات شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: محله 47 شهر زاهدان) [دوره 24، شماره 94، 1394، صفحه 77-93]
 • صحنه، بهمن مکان یابى محل دفن زباله‏ هاى جامد شهرى به روش تحلیل فضایى معیارهاى چندمتغیره [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 35-46]
 • صداقت، مهدی پایش تغییرات رطوبت خاک در تالاب هورالعظیم و ارتباط آن با طوفان‌های گرد و غبار در جنوب غرب ایران [دوره 29، شماره 114، 1399، صفحه 133-145]
 • صدوق، حسن برآورد تراکم و تاج پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر هوایی پهباد و ارتباط آنها با ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در مخروط افکنه های جنوب غرب میامی [دوره 29، شماره 115، 1399، صفحه 49-69]
 • صدوق، محمد حسن پهنه ‏بندى پتانسیل خطر زمین لغزش در حوضه قره ‏چاى با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبى (AHP)در محیط (GIS) [دوره 19، شماره 76، 1389، صفحه 34-38]
 • صدوق ونینی، سید حسن پهنه ‏بندى زمین براى توسعه فیزیکى شهر شیراز با استفاده از GIS و AHP [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 32-39]
 • صدیقی، امیر ارزیابی و مقایسه کارایی الگوریتم های بهینه سازی ازدحام ذرات و جستجوی گرانشی برای تفکیک کاربری های اراضی مشابه - مطالعه موردی: اراضی فضای سبز و شالیزار شمال ایران [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 113-128]
 • صرافی، مظفر تحلیلی بر برنامه­ های توسعه و سیاست­ های زمین شهری با تأکید بر رویکرد حکمروایی خوب زمین؛ موردپژوهی: کلانشهر تهران [دوره 26، شماره 104، 1396، صفحه 57-76]
 • صرامی، حسین گردشگری خانه های دوّم و روابط متقابل شهر و روستا [دوره 21، 84-1، 1391، صفحه 66-69]
 • صرامی، حسین آب‏ هاى جوان [دوره 19، شماره 73، 1389، صفحه 42-44]
 • صرامی، حسین ارزیابى کارکرد شهرهاى جدیدایران [دوره 15، شماره 60، 1385، صفحه 36-39]
 • صرامی، حسین جزیره گرمایى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 43-49]
 • صرامی، حسین کلیات مسائل روستایی ایران [دوره 9، شماره 36، 1379، صفحه 60-64]
 • صرامی، حسین علیت محیطی، جغرافیا [دوره 8، شماره 30، 1378، صفحه 50-56]
 • صفاری، امیر تحلیل فعالیت زمین ساختی حوضه آبخیز فرحزاد از طریق شاخص های ژئومورفیک [دوره 24، شماره 95، 1394، صفحه 93-105]
 • صفدری نژاد، علیرضا روشی نوین به منظور طبقه بندی داده های چند بازگشتی لایدار با استفاده از اطلاعات هندسی مجاورتی و فضای پدیده [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 15-23]
 • صفری، رباب سنجش سطوح توسعه یافتگی بخش کشاورزی شهرستان های استان فارس [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 77-81]
 • صفری، عبدالرضا آنالیز سری زمانی موقعیت ایستگاه دائمی GPS با استفاده از اتورگرسیو میانگین متحرک [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 5-13]
 • صفری، عبدالرضا بهبود طبقه بندی طیفی-مکانی تصاویر ابرطیفی با به کارگیری اطلاعات مکانی در انتخاب نشانه ها [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 5-14]
 • صفری، عبدالرضا بررسی عملکرد انواع مختلف توابع پایه ی شعاعی کروی در مدلسازی محلی میدان گرانی زمین [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 61-72]
 • صفری اله خیلی، قاسم مکان یابی برای اسکان موقت پس از وقوع زمین لرزه تحت شرایط عدم قطعیت با استفاده از منطق فازی کلاسیک و منطق فازی شهودی - مطالعه موردی: منطقه دو شهرداری تهران [دوره 29، شماره 115، 1399، صفحه 115-125]
 • صفری شاد، مهتاب ارزیابی شاخص NDSI در پایش خشکسالی به کمک تکنیک سنجش از دور ( مطالعه موردی: استان اصفهان) [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 35-44]
 • صفوی، سید رحیم نقشه در اطلاعات و عملیات [دوره 1، شماره 2، 1369، صفحه 23-28]
 • صفوی، سید یحیی مجموعه کتاب های جهان اسلام - کتاب اوّل: کشورهای شمال آفریقا و غرب آسیا؛ «مراکش» [دوره 23، 90-1، 1393، صفحه 2-17]
 • صفوی، سید یحیی وحدت جهان اسلام عوامل مؤثر در ایجاد واگرایى، مقوم همگرایى و کانون‏ هاى همگرایى و واگرایى جهان اسلام (قسمت سوم) [دوره 20، شماره 77، 1390، صفحه 10-14]
 • صفوی، سید یحیی وحدت جهان اسلام آینده ‏هاى همگرایى جهان اسلام (قسمت چهارم) [دوره 20، شماره 78، 1390، صفحه 11-17]
 • صفوی، سید یحیی وحدت جهان اسلام عوامل مؤثر در ایجاد همگرایى (قسمت دوم) [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 9-15]
 • صفوی، سید یحیی چشم ‏انداز آینده (قسمت اول) [دوره 19، شماره 74، 1389، صفحه 9-19]
 • صفوی، سید یحیی جغرافیاى سیاسى جهان اسلام قسمت پنجم عوامل توانمندساز براى دستیابى به وحدت بخش سوم - موقعیت ژئوپلیتیکى و ژئواستراتژیکى جهان اسلام [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 10-14]
 • صفوی، سید یحیی جغرافیاى سیاسى جهان اسلام قسمت سوم عوامل توانمندساز براى دستیابى به وحدت بخش اول - جغرافیاى طبیعى [دوره 18، شماره 69، 1388، صفحه 13-18]
 • صفوی، سید یحیی جغرافیاى سیاسى جهان اسلام چشم ‏انداز آینده - قسمت دوم [دوره 17، شماره 68، 1387، صفحه 9-12]
 • صفوی، سید یحیی جغرافیاى سیاسى جهان اسلام چشم انداز آینده - قسمت اول [دوره 17، شماره 67، 1387، صفحه 13-17]
 • صفوی، سید یحیی خلیج فارس و جزایر ایران (قسمت سوم) [دوره 16، شماره 61، 1386، صفحه 10-14]
 • صفوی، سید یحیی خلیج فارس و جزایر ایران (قسمت دوم) [دوره 15، شماره 60، 1385، صفحه 26-31]
 • صفوی، سید یحیی خلیج فارس و جزایر ایران (قسمت اول) [دوره 15، شماره 59، 1385، صفحه 6-9]
 • صفوی، سید یحیی اشاره ‏اى به ملاحظات جغرافیایى کشورهاى همجوار [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 6-9]
 • صفوی، سید یحیی مقدمه ‏اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت بیست و دوم) [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 7-8]
 • صفوی، سید یحیی مقدمه‏ اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت بیست و یکم) [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 7-8]
 • صفوی، سید یحیی مقدمه ‏اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت بیستم) [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 11-13]
 • صفوی، سید یحیی مقدمه‏ اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت نوزدهم) [دوره 13، شماره 52، 1383، صفحه 12-14]
 • صفوی، سید یحیی مقدمه ‏اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت هجدهم) [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 5-8]
 • صفوی، سید یحیی مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت هفدهم) [دوره 13، شماره 49، 1383، صفحه 6-10]
 • صفوی، سید یحیی مقدمه‏ اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت شانزدهم) [دوره 12، شماره 48، 1382، صفحه 17-19]
 • صفوی، سید یحیی مقدمه‏ اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت پانزدهم) [دوره 12، شماره 47، 1382، صفحه 7-9]
 • صفوی، سید یحیی مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت چهاردهم) [دوره 12، شماره 46، 1382، صفحه 10-13]
 • صفوی، سید یحیی مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت سیزدهم) [دوره 12، شماره 45، 1382، صفحه 9-11]
 • صفوی، سید یحیی مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت دوازدهم) [دوره 11، شماره 44، 1381، صفحه 5-8]
 • صفوی، سید یحیی مقدمه ای بر جغرافیای نظامی [دوره 11، شماره 43، 1381، صفحه 7-9]
 • صفوی، سید یحیی جغرافیای نظامی – قسمت دهم [دوره 11، شماره 42، 1381، صفحه 8-12]
 • صفوی، سید یحیی مقدمه ای بر جغرافیای نظامی – قسمت نهم [دوره 11، شماره 41، 1381، صفحه 6-8]
 • صفوی، سید یحیی مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت هفتم) [دوره 10، شماره 39، 1380، صفحه 17-20]
 • صفوی، سید یحیی مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت ششم) [دوره 10، شماره 38، 1380، صفحه 8-10]
 • صفوی، سید یحیی مقدمه ای برجغرافیای نظامی قسمت پنجم [دوره 10، شماره 37، 1380، صفحه 17-20]
 • صفوی، سید یحیی نگاهی جغرافیایی به موقعیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 36، 1379، صفحه 26-29]
 • صفوی، سید یحیی مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت چهارم) [دوره 9، شماره 35، 1379، صفحه 4-6]
 • صفوی، سید یحیی جغرافیای نظامی (قسمت سوم) [دوره 9، شماره 34، 1379، صفحه 6-13]
 • صفوی، سید یحیی مقدمه ای بر جغرافیای نظامی تعاریف وکلیات (قسمت دوم) [دوره 9، شماره 33، 1379، صفحه 5-9]
 • صفوی، سید یحیی مقدمه ای بر جغرافیای نظامی تعاریف و کلیات (قسمت اول) [دوره 8، شماره 32، 1378، صفحه 4-7]
 • صفوی، سیدیحیی مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت هشتم) [دوره 10، شماره 40، 1380، صفحه 13-15]
 • صلاحی، برومند معرفى نرم افزار رسم گلباد (WRplot 3.50) به زبان ساده [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 22-25]
 • صلاحی، برومند امکان‏ سنجى استفاده ‏از انرژى باد در شهرستان پارس ‏آباد مغان گامى‏ بسوى توسعه پایدار [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 53-55]
 • صمدی، مهدی ارزیابی مقایسه ای صحت ارتفاعی مدل های رقومی ارتفاعی ASTER و SRTM [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 103-113]
 • صمدی، مهدی شناسایی نیمه خودکار لندفرم ها با استفاده از پردازش فازی شیءگرای تصاویر ماهواره ای - مطالعه موردی:شهرستان ماکو [دوره 30، شماره 118، 1400، صفحه 77-91]
 • صیّاد بیدهندی، لیلا ارزیابی سیاست‌ دولت در ساماندهی اسکان غیررسمی در شهر بندرعباس با روش تحلیل عاملی و امتیازدهی لیکرت [دوره 21، شماره 84، 1391، صفحه 35-54]
 • صیدائی، سید اسکندر گردشگری خانه های دوّم و روابط متقابل شهر و روستا [دوره 21، 84-1، 1391، صفحه 66-69]
 • صیدائی، سید اسکندر مکان یابى نوشهرها در ایران با تأکید بر بهارستان [دوره 19، شماره 73، 1389، صفحه 83-85]
 • صیدایی، سید اسکندر طراحی مدل دسترسی به جاذبه های گردشگری جهت پایداری قطب های گردشگری با استفاده از GIS ، مطالعه موردی: استان اصفهان [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 93-102]
 • صیدایی، سید اسکندر تحلیلى بر آسیب‏ پذیرى مساکن روستایى (مطالعه موردى: مساکن روستایى شهرستان بافت) [دوره 20، شماره 77، 1390، صفحه 68-73]
 • صیدی، زهرا مکانیابی بهینه محل دفن مواد زاید جامدشهری با استفاده از مدل (AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهرستان تنکابن) [دوره 23، شماره 91، 1393، صفحه 81-88]

ض

 • ضرابی، اصغر برنامه ریزی توسعه پایدار شهری ( مطالعه موردی: شهر بابلسر ) [دوره 22، 85-1، 1392، صفحه 13-17]
 • ضرابی، اصغر برنامه‏ ریزى اقتصادى - اجتماعى در روستاهاى ایران (مطالعه ‏ى موردى: بخش مرکزى شهرستان گناباد) [دوره 19، شماره 75، 1389، صفحه 84-91]
 • ضرغامی، امیر حمزه بررسی و ارزیابی پهنه­ ها و عناصر آسیب پذیر شهر از دیدگاه پدافند غیرعامل مطالعه موردی: شهر سنندج [دوره 26، شماره 102، 1396، صفحه 175-190]
 • ضرغامی، سعید الزامات مکانیابی تأسیسات شهری از دیدگاه پدافند غیرعامل [دوره 23، 90-1، 1393، صفحه 89-93]
 • ضرغامی، سعید بررسی و ارزیابی پهنه­ ها و عناصر آسیب پذیر شهر از دیدگاه پدافند غیرعامل مطالعه موردی: شهر سنندج [دوره 26، شماره 102، 1396، صفحه 175-190]
 • ضیائیان، پرویز بررسى ژئومورفولوژى یخچال یخار با استفاده از فناورى سنجش از دور (قله دماوند) [دوره 19، شماره 74، 1389، صفحه 81-85]
 • ضیائیان فیروزآبادی، پرویز استخراج قوانین فازى از داده ‏هاى GIS با استفاده از شبکه عصبى فازى جهت تشخیص بافت‏ هاى فرسوده مناطق 5 و 11 شهر تهران [دوره 19، شماره 73، 1389، صفحه 86-93]
 • ضیا نوشین، محمد مهدی توسعه پایدار کشاورزى (زراعت و باغدارى) با تأکید بر پایدارى منابع آب مطالعه موردى: دهستان کوهین [دوره 16، شماره 64، 1386، صفحه 35-39]

ط

 • طاحونی، پوران پلیت تکتونیک و تغییرات اقلیمى [دوره 13، شماره 50، 1383، صفحه 62-64]
 • طالبی، علی ارائه یک شاخص خشکسالی مبتنی بر رطوبت خاک حاصل از سیستم جهانی تلفیق اطلاعات زمینی (GLDAS-SMDI) درمحدوده ایران مرکزی [دوره 27، شماره 107، 1397، صفحه 179-191]
 • طالبی، محمد صادق بررسى و تحلیل خشکسالى آب و هواشناسى در استان یزد [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 62-64]
 • طالشی، مصطفی تحلیل آسیب پذیری ابعاد طبیعی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی کلان شهر کرمانشاه در برابر زلزله [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 223-249]
 • طالعی، محمد توسعه یک سامانه برنامه ریزی گردشگری بر پایه مدیریت زمانی و مکانی [دوره 24، شماره 93، 1394، صفحه 41-52]
 • طالعی، محمد مکانیابی مناطق دارای پتانسیل زمین گرمایی به کمک روش های تصمیم گیری چندمعیاره [دوره 28، شماره 109، 1398، صفحه 93-105]
 • طالعی، محمد مدل سازی سه بعدی و ارزیابی قابلیت دید رانندگان از تابلوهای راهنمای مسیر [دوره 28، شماره 111، 1398، صفحه 71-82]
 • طالقانی، محمد رویکرد به مدیریت یکپارچه محیطی در سازماندهی سواحل کشور (فرصت ها، چالش ها و راهکارها) [دوره 21، 84-1، 1391، صفحه 90-94]
 • طاوسی، تقی تحلیل دامنه عدم قطعیت تغییرات آینده دمای حداکثر روزانه بر روی ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 29-43]
 • طاوسی، تقی پایش پویا از فرایندهای طوفان گرد و غباری با استفاده از داد ه های چند زمانه ای MODIS [دوره 22، 86-1، 1392، صفحه 92-95]
 • طاوسی، تقی تحلیل آماری و پیش بینی یخبندان های زودرس شهرستان خاش طی دوره آماری 1387-1365 [دوره 21، 84-1، 1391، صفحه 28-30]
 • طاوسی، تقی ارزیابی توانمندی مدل های AOGCM در شبیه سازی طول دوره های خشک با رویکرد بررسی عدم قطعیت و تغییر اقلیم در گستره ایران [دوره 26، شماره 103، 1396، صفحه 43-58]
 • طاوسی، تقی روند تغییرات اقلیمی و جغرافیای سواحل [دوره 8، شماره 30، 1378، صفحه 18-25]
 • طاوسی، تقی بررسی روند تغییرات بارندگی و شاخص خشکی یونپ در پهنه های آب و هوایی غرب و شمال غرب ایران [دوره 27، شماره 105، 1397، صفحه 85-96]
 • طاوسی، تقی بررسی حساسیت دو شاخص پوشش گیاهی NDVI و EVI به خشکسالی ها و ترسالی