نمایه نویسندگان

ا

 • احدنژاد، محسن کاربرد(1)GIS در تحلیل شریان‏هاى حمل و نقل و بررسى کاربرد و اجراى مدل تحلیل شبکه(2) و تعیین الگوریتم ‏هاى کوتاه ترین مسیر در آن (نمونه مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقى - تبریز) [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 52-57]
 • اسدی، احمد نقش حاشیه ‏نشینى در بروز آسیب ‏هاى اجتماعى [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 31-37]
 • اسدی، مسلم ضرورت توجه به صنایع کوچک روستایى «مطالعه موردى: شهرستان فریدن» [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 15-19]
 • اسماعیلی، رضا روش هاى مطالعه دیرینه سیلاب در ژئومورفولوژى رودخانه ‏اى [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 77-80]
 • اشرفی، یوسف مکان یابى شهر جدید سهند (ارزیابى نقاط قوت و ضعف مکان انتخابى) [دوره 18، شماره 69، 1388، صفحه 28-36]
 • اصغری سراسکانرود، صالح بررسى مشکلات ژئومورفولوژیکى توسعه شهرى (مطالعه موردى شهرستان هشترود) [دوره 18، شماره 69، 1388، صفحه 37-40]
 • اصغری سراسکانرود، صیاد بررسى مشکلات ژئومورفولوژیکى توسعه شهرى (مطالعه موردى شهرستان هشترود) [دوره 18، شماره 69، 1388، صفحه 37-40]
 • افشار، مژگان بررسى و شناخت جزیره حرارتى شهر تهران [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 56-62]
 • امیدوار، کمال چگونه ساختار شهرى مى ‏تواند از نظر کیفیت هوا بر پایدارى شهر تأثیرگذار باشد (ترجمه) [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 72-76]

ب

 • باهک، بتول آلودگى صوتى در کلان شهر تهران و راه هاى مقابله با آن [دوره 18، شماره 69، 1388، صفحه 45-48]
 • بحیرایی، حمید نقش حاشیه ‏نشینى در بروز آسیب ‏هاى اجتماعى [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 31-37]
 • بیرانوند زاده، مریم چگونه ساختار شهرى مى ‏تواند از نظر کیفیت هوا بر پایدارى شهر تأثیرگذار باشد (ترجمه) [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 72-76]
 • بیک محمدی، حسن ضرورت توجه به صنایع کوچک روستایى «مطالعه موردى: شهرستان فریدن» [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 15-19]

پ

 • پور احمد، احمد گذار از حومه ‏نشینى به ایجاد شهرهاى جدید [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 47-55]

ت

 • توکلی، فرشته اثرات تکنولوژى و توسعه صنایع در محیط طبیعى [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 75-79]
 • توکلی نیا، جمیله پهنه ‏بندى زمین براى توسعه فیزیکى شهر شیراز با استفاده از GIS و AHP [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 32-39]

ج

 • جواهری، احمد معرفى و ارزیابى کیفى داده ‏هاى لیدار [دوره 18، شماره 69، 1388، صفحه 24-27]
 • جوزی خمسلویی، علی تأثیر کشاورزى بر اقلیم در دوره هولوسن (ترجمه) [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 20-25]

ح

خ

 • خوش اخلاق، فرامرز نظریه، مفاهیم و روش ها در پژوهش آب و هوا - گردشگرى [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 26-30]
 • خوشحال، جواد شناسایى تیپ ‏هاى همدید هواى ایستگاه طبس در طول دوره آمارى (1383-1364) [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 21-24]

د

ر

 • رجب دوست، مسعود نحوه اقدام در بافت‏ هاى قدیمى ایران لزوم تغییر در نگرش ‏ها [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 58-62]
 • رحیم صفوی، سید یحیی جغرافیاى سیاسى جهان اسلام قسمت ششم عوامل توانمندساز براى دستیابى به وحدت بخش چهارم- ویژگی های جمعیتی جهان اسلام [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 11-13]

ز

 • زارعی، امید پهنه ‏بندى زمین براى توسعه فیزیکى شهر شیراز با استفاده از GIS و AHP [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 32-39]
 • زندوی، سید مجدالدین گذار از حومه ‏نشینى به ایجاد شهرهاى جدید [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 47-55]

س

 • سالاری، ممند کاربرد منحنى‏ هاى هیپسومترى بى بعد در ارزیابى مساحت‏ هاى در حال فرسایش و رسوب‏گذارى در حوضه آبخیز بانه [دوره 18، شماره 69، 1388، صفحه 49-51]
 • سامانی، علیرضا ضرورت‏ ها و چالش ‏هاى تغییر پایتخت در ایران (قسمت اوّل) [دوره 18، شماره 69، 1388، صفحه 41-44]
 • سپاسی، یگانه ویژگى‏ هاى زیست محیطى جزایر [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 14-20]
 • سرایی، محمد حسین بررسى نظام سکونتگاهى استان یزد- نظام شهرنشینى [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 40-45]

ش

 • شفیعی اردستانی، لیلا عوامل جغرافیایى و ایجاد سرمایش ایستا در مجتمع ‏هاى مسکونى [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 38-46]

ص

 • صدوق ونینی، سید حسن پهنه ‏بندى زمین براى توسعه فیزیکى شهر شیراز با استفاده از GIS و AHP [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 32-39]
 • صفوی، سید یحیی جغرافیاى سیاسى جهان اسلام قسمت پنجم عوامل توانمندساز براى دستیابى به وحدت بخش سوم - موقعیت ژئوپلیتیکى و ژئواستراتژیکى جهان اسلام [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 10-14]
 • صفوی، سید یحیی جغرافیاى سیاسى جهان اسلام قسمت سوم عوامل توانمندساز براى دستیابى به وحدت بخش اول - جغرافیاى طبیعى [دوره 18، شماره 69، 1388، صفحه 13-18]

ط

 • طاووسی، تقی آب و هوا و رفتار در شهرهاى سردسیر مطالعه موردى: گوتنبرگ سوئد (اسکاندیناوى) [دوره 18، شماره 69، 1388، صفحه 52-64]

ع

 • عباسی، امیر پلهم موانع و محدودیت ‏هاى کاربرد سنجش از دور در برآورد پارامترهاى گیاهى مناطق خشک و نیمه خشک [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 28-31]
 • علمی زاده، هیوا کاربرد ژئومرفولوژى در توسعه و محدودیت شهر کرج [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 63-67]
 • علوی پناه، سید کاظم معرفى کتاب اصول سنجش از دور نوین و تفسیر تصاویر ماهواره ‏اى و عکس ‏هاى هوایى [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 80-80]

غ

 • غفاری، سید رامین تحلیلى بر نظام شبکه شهرى در شهرستان شهرکرد [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 25-27]

ف

 • فتحی، مجتبی تفکیک نواحى متفاوت رشد محصول در مقیاس مزرعه بااستفاده از فن آورى سنجش از دور (مطالعه موردى: منطقه برخوار اصفهان) [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 71-74]

ق

 • قربانیان، جبرائیل نگرشى بر ژئومورفولوژى ساحل عمان مطالعه موردى: دشتیارى چابهار و جلگه باهوکلات [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 46-51]
 • قرخلو، مهدی مکان یابى شهر جدید سهند (ارزیابى نقاط قوت و ضعف مکان انتخابى) [دوره 18، شماره 69، 1388، صفحه 28-36]
 • قنبری، حکیمه کاربرد(1)GIS در تحلیل شریان‏هاى حمل و نقل و بررسى کاربرد و اجراى مدل تحلیل شبکه(2) و تعیین الگوریتم ‏هاى کوتاه ترین مسیر در آن (نمونه مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقى - تبریز) [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 52-57]

ک

ل

 • لطیفی، غلامرضا ضرورت‏ ها و چالش ‏هاى تغییر پایتخت در ایران (قسمت اوّل) [دوره 18، شماره 69، 1388، صفحه 41-44]

م

 • مامن پوش، علیرضا تفکیک نواحى متفاوت رشد محصول در مقیاس مزرعه بااستفاده از فن آورى سنجش از دور (مطالعه موردى: منطقه برخوار اصفهان) [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 71-74]
 • محمد پور، علی معرفى و ارزیابى کیفى داده ‏هاى لیدار [دوره 18، شماره 69، 1388، صفحه 24-27]
 • محمدی، روح اله جغرافیاى جنایى [دوره 18، شماره 69، 1388، صفحه 19-23]
 • محمدی ده چشمه، پژمان تحلیلى بر نظام شبکه شهرى در شهرستان شهرکرد [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 25-27]
 • مدیری، مهدی اشاره: دورکاوى و کیفیت محیطى شهر [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 2-10]
 • مدیری، مهدی اشاره: تحدب خطوط تراز و طراحى هندسى قوس‏ها(1) (بخش اول) [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 1-80]
 • مدیری، مهدی چکیده و فرموله کردن مدل ژنرالیزاسیون [دوره 18، شماره 69، 1388، صفحه 2-12]
 • مرادی، امید کاربرد منحنى‏ هاى هیپسومترى بى بعد در ارزیابى مساحت‏ هاى در حال فرسایش و رسوب‏گذارى در حوضه آبخیز بانه [دوره 18، شماره 69، 1388، صفحه 49-51]
 • معصوم پور، جعفر نظریه، مفاهیم و روش ها در پژوهش آب و هوا - گردشگرى [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 26-30]
 • معیری، مسعود تأثیر کشاورزى بر اقلیم در دوره هولوسن (ترجمه) [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 20-25]
 • مفیدی شمیرانی، مجید عوامل جغرافیایى و ایجاد سرمایش ایستا در مجتمع ‏هاى مسکونى [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 38-46]
 • مهکویی، حجت مکان و توسعه شهرى پایدار [دوره 18، شماره 71، 1388، صفحه 68-71]

ن

 • نظری پور، حمید شناسایى تیپ ‏هاى همدید هواى ایستگاه طبس در طول دوره آمارى (1383-1364) [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 21-24]
 • نوذری، کمال نحوه اقدام در بافت‏ هاى قدیمى ایران لزوم تغییر در نگرش ‏ها [دوره 18، شماره 72، 1388، صفحه 58-62]