آ

 • آزاد بخت (مترجم)، بهرام خصوصیات ژئومورفولوژیکى کوه ارجیس با استفاده از تکنولوژى‏ هاى RST,DTM [دوره 15، شماره 57، 1385، صفحه 16-18]

 • آزموده اردلان، علیرضا نیاز به سیستم تعیین موقعیت ملى مکمل سیستم ‏هاى تعیین موقعیت ماهواره ‏اى خارجى در زمان صلح و جایگزین آن ها در مواقع بحرانى [دوره 15، شماره 57، 1385، صفحه 34-41]

ا

 • اخباری، محمد بررسى روش هاى طبقه ‏بندى تصاویر ماهواره ‏اى [دوره 15، شماره 59، 1385، صفحه 61-64]

 • ادریسیان، محمد نیاز به سیستم تعیین موقعیت ملى مکمل سیستم ‏هاى تعیین موقعیت ماهواره ‏اى خارجى در زمان صلح و جایگزین آن ها در مواقع بحرانى [دوره 15، شماره 57، 1385، صفحه 34-41]

 • اسکندری نوده، محمد کاربرد روش هاى آمارى در پژوهش‏ هاى جغرافیاى شهرى [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 18-21]

 • افشار، مژگان بررسى و شناخت پدیده زمین لغزش با تکیه بر برخى از لغزش هاى مهم در استان تهران [دوره 15، شماره 59، 1385، صفحه 52-56]

 • اکبری، هادی بازیابى تغییرات کاربرى دهه‏ اى شهر تهران با فناورى سنجش از دورى [دوره 15، شماره 57، 1385، صفحه 30-33]

 • اکبریان رونیزی، سعید امکان سنجى ایجاد و توسعه سکونتگاه هاى الکترونیک [دوره 15، شماره 59، 1385، صفحه 57-60]

ب

 • براتیان، علی جایگاه علم اقلیم ‏شناسى دربرنامه ‏ریزى شهرى [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 46-53]

 • برهانی، رضا پایش و ارزیابى شاخص هاى یخبندان و پیش بینى تاریخ شروع یخبندان هاى پاییزه در ایران (مطالعه موردى ایستگاه همدان) [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 22-27]

 • بوذری، سیما تحولات کالبدى روستاى الوند (با توجه به ایجاد شهرصنعتى البرز) [دوره 15، شماره 59، 1385، صفحه 46-51]

 • بیاتی خطیبی، مریم اهمیت توجه به عامل زمان در مطالعات جغرافیاى طبیعى [دوره 15، شماره 59، 1385، صفحه 27-32]

 • بیک محمدی، حسن جغرافیاى تاریخى سیستان «قبل از اسلام» [دوره 15، شماره 60، 1385، صفحه 32-35]

 • بیک محمدی، مهسا ایران و رژیم حقوقى دریاى خزر «پس از فروپاشى شوروى سابق» [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 54-59]

پ

 • پور احمد، احمد کاربرد روش هاى آمارى در پژوهش‏ هاى جغرافیاى شهرى [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 18-21]

 • پوراحمد، احمد پژوهش کیفى درحمل و نقل درون شهرى: نگرشى دیگر «پر گونار رو» [دوره 15، شماره 57، 1385، صفحه 52-59]

ت

 • تقوایی، مسعود بررسى وضعیت معابر شهر اصفهان براساس معیارها و ضوابط موجود براى دسترسى معلولین و جانبازان [دوره 15، شماره 57، 1385، صفحه 9-15]

ج

 • جعفری، مرضیه سیستم کالیبراسیون دوربین هوایى Camera/GPS/IMU [دوره 15، شماره 59، 1385، صفحه 33-36]

 • جواهری، حسن امکان سنجى ایجاد و توسعه سکونتگاه هاى الکترونیک [دوره 15، شماره 59، 1385، صفحه 57-60]

ح

 • حاتمی نژاد، حسین تحلیلى بر نظریه مکان مرکزى کریستالر [دوره 15، شماره 60، 1385، صفحه 65-69]

 • حاتمی نژاد، حسین دیدگاه جغرافیاى فرهنگى و شهر [دوره 15، شماره 59، 1385، صفحه 10-14]

 • حاتمی نژاد، حسین جغرافیاى شهرى و پست مدرنیسم [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 31-34]

 • حسنلو، محمدرضا تعیین شدت فرسایش و رسوب زایى اراضى در حوزه آبخیز تهم ‏چاى با استفاده از مدل پسیاک و GIS [دوره 15، شماره 60، 1385، صفحه 40-43]

 • حسنوندی، علی نقش صنعت توریسم درتوسعه روستایى [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 35-37]

 • حسینی، مهرداد پایش و ارزیابى شاخص هاى یخبندان و پیش بینى تاریخ شروع یخبندان هاى پاییزه در ایران (مطالعه موردى ایستگاه همدان) [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 22-27]

 • حکیمی، هادی جغرافیاى شهرى و پست مدرنیسم [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 31-34]

خ

 • ختار، مریم پایش و ارزیابى شاخص هاى یخبندان و پیش بینى تاریخ شروع یخبندان هاى پاییزه در ایران (مطالعه موردى ایستگاه همدان) [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 22-27]

 • خوش اخلاق، فرامرز سنجش و ارزیابى چند نمونه نمایه خشکسالى در سه ایستگاه استان فارس [دوره 15، شماره 57، 1385، صفحه 42-46]

د

 • دارابخانی، رسول تحلیلى بر نظریه مکان مرکزى کریستالر [دوره 15، شماره 60، 1385، صفحه 65-69]

 • دهزاد، بهروز ساماندهى زیست محیطى منابع آب به هنگام وقوع خشکسالى (راهى به سوى توسعه پایدار) [دوره 15، شماره 57، 1385، صفحه 60-64]

 • دهقان (مترجم)، مهدی شهرهاى زلزله خیز و سیستم اطلاعات شهرى [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 44-45]

 • دیده ور اصل، علی ساماندهى زیست محیطى منابع آب به هنگام وقوع خشکسالى (راهى به سوى توسعه پایدار) [دوره 15، شماره 57، 1385، صفحه 60-64]

ر

 • رمضانی، نبی اله روش پیش ‏بینى بارندگى با استفاده از مدل سری هاى زمانى باکس - جنکینز (مطالعه موردى ایستگاه قائم شهر) [دوره 15، شماره 60، 1385، صفحه 60-64]

 • رنجبر، ابوالفضل بررسى روش هاى طبقه ‏بندى تصاویر ماهواره ‏اى [دوره 15، شماره 59، 1385، صفحه 61-64]

 • روشن، غلامرضا سنجش و ارزیابى چند نمونه نمایه خشکسالى در سه ایستگاه استان فارس [دوره 15، شماره 57، 1385، صفحه 42-46]

ز

 • زحمتکش ممتاز، جواد ساماندهى زیست محیطى منابع آب به هنگام وقوع خشکسالى (راهى به سوى توسعه پایدار) [دوره 15، شماره 57، 1385، صفحه 60-64]

س

ش

 • شاهکویی، اسماعیل نظریه پخش(1) جغرافیایى وسیره نبوى «به مناسبت سال پیامبر اعظم صلى‏اللّه‏ علیه و آله» [دوره 15، شماره 60، 1385، صفحه 44-47]

ص

ع

 • عبدی، پرویز تعیین شدت فرسایش و رسوب زایى اراضى در حوزه آبخیز تهم ‏چاى با استفاده از مدل پسیاک و GIS [دوره 15، شماره 60، 1385، صفحه 40-43]

 • عظیم زاده ایرانی (مترجم)، اشرف ارزیابی تشابهات مکانی در پایگاه اطلاعات جغرافیایی [دوره 15، شماره 59، 1385، صفحه 15-21]

 • علی محمدی، عباس بازیابى تغییرات کاربرى دهه‏ اى شهر تهران با فناورى سنجش از دورى [دوره 15، شماره 57، 1385، صفحه 30-33]

 • عماد علی (مترجم)، لطف اله GPS: موقعیت، زمان و فاصله [دوره 15، شماره 60، 1385، صفحه 80-80]

ف

ک

 • کارگر، بهمن محله گرایى و امنیت [دوره 15، شماره 57، 1385، صفحه 19-25]

 • کاظمی، حسینعلی ارزیابى کارکرد شهرهاى جدیدایران [دوره 15، شماره 60، 1385، صفحه 36-39]

 • کامرانی دلیر، حمید پایگاه هاى اطلاعات جغرافیایى جهانى مطالعه موردى Google Earth [دوره 15، شماره 60، 1385، صفحه 76-79]

 • کرمی، فریبا کاربرد سنجش از دور در ارزیابى مخاطرات ژئومورفولوژیک [دوره 15، شماره 59، 1385، صفحه 37-40]

 • کیامهر، رامین مناسب سازی و پالایش پایگاه اطلاعات گرانش ایران [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 60-64]

ل

 • لطیفی، غلامرضا فرایند مدیریت بحران در کاهش بلایاى طبیعى (زلزله) [دوره 15، شماره 59، 1385، صفحه 22-26]

م

 • مترجمی، مرضیه کاربرد مقدماتى سیستم اطلاعات جغرافیایى در طراحى شبکه حمل ونقل ریلى مطالعه موردى حوضه نیگنان [دوره 15، شماره 59، 1385، صفحه 41-45]

 • مجد آبادی، غلامعلی مقایسه دقت سرشکنى بلوک هاى فتوگرامترى در حالت استفاده از داده‏ هاى GPS با روش هاى مدل مستقل و باندل اجسمنت [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 10-17]

 • محمودی، ایراهیم شکل‏ گیرى مدنیت ازنا بر بستر دریاچه ‏اى کهن [دوره 15، شماره 57، 1385، صفحه 26-29]

 • محمودی، پیمان مه و تأثیر آن بر روى حمل و نقل جاده ‏اى (به همراه راهکارهایى درجهت کاهش اثرات آن) [دوره 15، شماره 60، 1385، صفحه 70-75]

 • مختاری (مترجم)، مجید FUEGO یک منظومه اختصاصى از ماهواره ‏هاى کوچک براى کشف و شناسایى آتش سوزى جنگل ها [دوره 15، شماره 57، 1385، صفحه 47-51]

 • مختاری ملک آبادی، رضا تحلیلى جغرافیایى بر وضعیت توریسم اصفهان [دوره 15، شماره 60، 1385، صفحه 48-51]

 • مددی، محسن جایگاه علم اقلیم ‏شناسى دربرنامه ‏ریزى شهرى [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 46-53]

 • مدیری، مهدی ره‏ آورد سپهر [دوره 15، شماره 60، 1385، صفحه 2-25]

 • مدیری، مهدی مقدمه ‏اى بر سامانه ‏هاى اطلاعات جغرافیایى (GIS) در سطح ملى [دوره 15، شماره 59، 1385، صفحه 2-5]

 • مدیری، مهدی دستیابى به انطباق اطلاعات جغرافیایى در فضاى الکترونیکى [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 2-5]

 • مدیری، مهدی انتقال عددى معکوس در سیستم ‏هاى تصویر نقشه [دوره 15، شماره 57، 1385، صفحه 2-8]

 • مرادی، گلشن بررسى وضعیت معابر شهر اصفهان براساس معیارها و ضوابط موجود براى دسترسى معلولین و جانبازان [دوره 15، شماره 57، 1385، صفحه 9-15]

 • معصومی، حمید دوربین رقومى هوایى ULTRACAM-D [دوره 15، شماره 60، 1385، صفحه 55-59]

 • معیری، مسعود شکل‏ گیرى مدنیت ازنا بر بستر دریاچه ‏اى کهن [دوره 15، شماره 57، 1385، صفحه 26-29]

 • میره، محمد پژوهش کیفى درحمل و نقل درون شهرى: نگرشى دیگر «پر گونار رو» [دوره 15، شماره 57، 1385، صفحه 52-59]

 • میلان لک، اصغر مقایسه دقت سرشکنى بلوک هاى فتوگرامترى در حالت استفاده از داده‏ هاى GPS با روش هاى مدل مستقل و باندل اجسمنت [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 10-17]

ن

 • نامی، محمد حسن قدرت هوا ـ فضا ضرورت وحدت فرماندهى و کنترل (قسمت اول) [دوره 15، شماره 60، 1385، صفحه 52-54]

 • نوذری، سمیرا دیدگاه جغرافیاى فرهنگى و شهر [دوره 15، شماره 59، 1385، صفحه 10-14]

و

 • وارثی، حمید رضا تحلیلى جغرافیایى بر وضعیت توریسم اصفهان [دوره 15، شماره 60، 1385، صفحه 48-51]

ه

 • همراه، مجید مقایسه دقت سرشکنى بلوک هاى فتوگرامترى در حالت استفاده از داده‏ هاى GPS با روش هاى مدل مستقل و باندل اجسمنت [دوره 15، شماره 58، 1385، صفحه 10-17]