ا

ب

ت

 • تقوایی، مسعود گسترش صنعت توریسم و جایگاه آن در ایجاد اشتغال در شهر فیروزآباد [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 13-16]

ج

 • جعفری، فرهاد بررسى ویژگی ها و چگونگى تشکیل مخروط افکنه‏ ها (نمونه مورد مطالعه: مخروط هاى گودال مرند) [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 51-56]

ح

 • حاتمی نژاد، حسین سیر تحولات کالبدى مشهد [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 26-33]

 • حسینی، مهرداد تجزیه و تحلیل آمار بارندگى و احتمالات ریزش آن در شهر سمنان [دوره 14، شماره 54، 1384، صفحه 32-35]

 • حیدری (مترجم)، حسن استفاده از سیستم ‏هاى اطلاعات جغرافیایى در اقلیم ‏شناسى و هوا شناسى [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 22-29]

خ

 • خواجه (مترجم)، خسرو کاربرد بانک اطلاعات GIS در ارزیابى کاربرى اراضى [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 40-47]

 • خواجه (مترجم)، خسرو راهنمایى مختصر و عملى براى نقشه‏ برداران استانداردهاى نقشه ‏بردارى ارتفاعى (GPS) [دوره 14، شماره 54، 1384، صفحه 29-31]

 • خواجه (مترجم)، خسرو ژئوئید جدیدى براى استرالیا، امکان نقشه‏ بردارى بسیار دقیق با (GPS) از طریق بهبود ژئوئید استرالیا(AUSGEOID 93) [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 35-38]

د

ر

 • رفیعی، مهران کاربرد GIS در CCIS (کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایى در سیستم فرماندهى و کنترل اطلاعات نظامى) [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 61-64]

ز

 • زارعان، حسین تحلیلى بر مدیریت توزیع و مصرف منابع آب در شبکه آبیارى زاینده رود (سمت راست سد انحرافى نکو آباد در دهه 80-1370) [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 14-21]

س

 • سبزی پرور، علی اکبر بررسى توزیع مکانى و زمانى خشکسالى ‏هاى رخ داده در استان همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایى (GIS) [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 48-52]

 • سجادی، سیده آمنه علل آلودگى دریا [دوره 14، شماره 54، 1384، صفحه 26-28]

 • سلکی، لیلا جزیره گرمایى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 43-49]

 • سلیمان انوش، رضا فرایندهاى تخریب کننده لایه ازن و اثرات آن بر سلامتى زیست‏ کره [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 34-39]

ش

 • شریفی (مترجم)، محمد تغییر سطح دریا و تحول سواحل ‏در هولوسن‏ میانى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 50-53]

ص

 • صابری، عطیه سادات گردشگرى در مناطق بیابانى ایران [دوره 14، شماره 54، 1384، صفحه 51-54]

 • صابری فر، رستم شهرنشینى بى رویه و پیامدهاى اجتماعى - فرهنگى آن [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 39-42]

 • صرامی، حسین جزیره گرمایى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 43-49]

 • صفوی، سید یحیی مقدمه ‏اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت بیست و دوم) [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 7-8]

 • صفوی، سید یحیی مقدمه‏ اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت بیست و یکم) [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 7-8]

 • صفوی، سید یحیی مقدمه ‏اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت بیستم) [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 11-13]

 • صلاحی، برومند معرفى نرم افزار رسم گلباد (WRplot 3.50) به زبان ساده [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 22-25]

 • صلاحی، برومند امکان‏ سنجى استفاده ‏از انرژى باد در شهرستان پارس ‏آباد مغان گامى‏ بسوى توسعه پایدار [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 53-55]

ع

 • عباسی، حامد بررسى علل وقوع سیلاب در استان همدان [دوره 14، شماره 54، 1384، صفحه 47-50]

 • عبدی، پرویز تهیه نقشه آبرفت هاى کواترنرى استان زنجان با استفاده از GIS-RS [دوره 14، شماره 54، 1384، صفحه 36-41]

 • عبدی، پرویز بررسى تغییرات اقلیمى در حوزه آبخیز قزل اوزن در محدوده استان زنجان و تأثیر آن‏ بر منابع آب منطقه [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 39-47]

 • عبدی، علی کاربرد تصاویر ماهواره‏ اى در تهیه نقشه شورى خاک با استفاده از روش طیفى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 9-15]

 • عرب صاحبی، رضا بررسى حرکت قطبى با استفاده از توابع ریاضى پیوسته [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 60-64]

 • علوی، سید عارف تغییرات آب و هوایى و فرگشت جانداران [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 17-21]

غ

 • غازی، ایران نقش آموزش زنان در توسعه پایدار انسانى [دوره 14، شماره 54، 1384، صفحه 20-25]

 • غازی، ایران تحلیلى بر مدیریت توزیع و مصرف منابع آب در شبکه آبیارى زاینده رود (سمت راست سد انحرافى نکو آباد در دهه 80-1370) [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 14-21]

 • غلامعلی مجد آبادی، مهدی بررسى و ارزیابى مدل ریاضى Rational Function و DLT ترمیم یافته جهت تصحیح هندسى زوج تصاویر ماهواره ‏اى [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 9-12]

ف

ق

 • قائد رحمتی، صفر نقش پایگاه داده در سامانه اطلاعات جغرافیایى (GIS) [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 56-58]

 • قاضی عسکری نایینی، آرمان اصول و شیوه ‏هاى مدیریت مقابله با پیامدهاى ناشى از وقوع زلزله با تأکید بر ایران [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 54-60]

 • قبادی دارابخانی، غلامحسین مطالعه موردى مقایسه دو شهر تهران و شیراز [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 16-20]

 • قنبری، سیروس اصول و شیوه ‏هاى مدیریت مقابله با پیامدهاى ناشى از وقوع زلزله با تأکید بر ایران [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 54-60]

ک

 • کرمی، عباس بررسى توزیع مکانى و زمانى خشکسالى ‏هاى رخ داده در استان همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایى (GIS) [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 48-52]

 • کریمی، طاهره نقشه کشى با نور شهرها توسط داده ‏هاى شب هنگام سیستم عملیاتى اسکن کننده خطى (DMSP) [دوره 14، شماره 54، 1384، صفحه 12-19]

م

 • مامن پوش، علیرضا تحلیلى بر مدیریت توزیع و مصرف منابع آب در شبکه آبیارى زاینده رود (سمت راست سد انحرافى نکو آباد در دهه 80-1370) [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 14-21]

 • مترجمی، مرضیه بررسى ساختار ژئومورفولوژیکى سهند و تحولات آن در کواترنر [دوره 14، شماره 54، 1384، صفحه 60-64]

 • مختاری ملک آبادی، رضا نقش آموزش زنان در توسعه پایدار انسانى [دوره 14، شماره 54، 1384، صفحه 20-25]

 • مدیری، مهدی کارتوگرافى، سامانه ‏هاى اطلاعات جغرافیایى و شبکه جهانى وب [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 2-6]

 • مدیری، مهدی کارتوگرافى و اتوماسیون [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 2-6]

 • مدیری، مهدی کارتوگرافى و اینترنت قسمت پنجم [دوره 14، شماره 54، 1384، صفحه 2-11]

 • مدیری، مهدی کارتوگرافى و اینترنت (قسمت چهارم) [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 2-10]

 • مریانجی، زهره بررسى علل وقوع سیلاب در استان همدان [دوره 14، شماره 54، 1384، صفحه 47-50]

 • مریانجی، زهره بررسى توزیع مکانى و زمانى خشکسالى ‏هاى رخ داده در استان همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایى (GIS) [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 48-52]

 • معصومی (مترجم)، حمید کالیبراسیون هندسى دوربین رقومى ‏هوایى ULTRACAM D [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 48-50]

 • مغانی، بهنام گسترش صنعت توریسم و جایگاه آن در ایجاد اشتغال در شهر فیروزآباد [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 13-16]

 • مغفوری مقدم، ایرج تغییرات آب و هوایى و فرگشت جانداران [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 17-21]

 • میلان لک، اصغر بررسى و ارزیابى مدل ریاضى Rational Function و DLT ترمیم یافته جهت تصحیح هندسى زوج تصاویر ماهواره ‏اى [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 9-12]

و

 • وارثی، حمید رضا ویژگی هاى اصفهان و خواهر خوانده ‏هایش [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 59-62]

 • ولدان زوج، محمد جواد بررسى و ارزیابى مدل ریاضى Rational Function و DLT ترمیم یافته جهت تصحیح هندسى زوج تصاویر ماهواره ‏اى [دوره 14، شماره 55، 1384، صفحه 9-12]

ه

 • هادی (مترجم)، محسن تغییر سطح دریا و تحول سواحل ‏در هولوسن‏ میانى [دوره 14، شماره 56، 1384، صفحه 50-53]

ی

 • یمانی، مجتبی اطلاعات نقشه‏ هاى ژئومورفولوژى تفصیلى [دوره 14، شماره 53، 1384، صفحه 30-34]