آ

ا

 • ابرقوئی، حسین بررسى و تحلیل خشکسالى آب و هواشناسى در استان یزد [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 62-64]

 • اسدیان، فریده بررسى توان هاى محیطى منطقه شهرستانک در ارتباط با برنامه ریزى [دوره 13، شماره 50، 1383، صفحه 52-56]

 • امیدوار، کمال برنامه‏ هاى تابستانى بارورى ابرها در امریکاى مرکزى به منظور افزایش تولید برق آبى [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 30-31]

ب

پ

 • پروین، نادر پیش بینى خشکسالى در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بااستفاده از مدل هاى (SARIMA) [دوره 13، شماره 50، 1383، صفحه 57-61]

 • پناهی جلودارلو، قربان توسعه پایدار و عناصر تشکیل دهنده آن در برنامه ریزى شهرى [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 36-40]

ج

 • جعفرپور، زین العابدین پیش بینى خشکسالى در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بااستفاده از مدل هاى (SARIMA) [دوره 13، شماره 50، 1383، صفحه 57-61]

 • جلالی، محمود تأثیر تغییر زاویه میل زمین بر روى آب و هوا [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 23-26]

ح

 • حجازی زاده، زهرا پیش بینى خشکسالى در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بااستفاده از مدل هاى (SARIMA) [دوره 13، شماره 50، 1383، صفحه 57-61]

 • حسینی، مهرداد ویژگی هاى مناطق خشک ایران و راهکارهاى مدیریتى مقابله با کمبود آب [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 15-17]

 • حیدری شریف آبادی، حسن مقایسه نتایج به دست آمده از عکس های هوایی و جفت تصاویر برجسته ماهواره ای [دوره 13، شماره 50، 1383، صفحه 21-24]

خ

 • خواجه (مترجم)، خسرو تبدیل عکس به نقشه داده‏ هاى IRS-1C PAN (ماهواره تصویربردارى هند) با استفاده از مدل ارتفاع مدارى و حداقل یک نقطه کنترل زمینى [دوره 13، شماره 52، 1383، صفحه 30-36]

 • خواجه (مترجم)، خسرو ارتفاع ‏یابى GPS محدودیت‏ ها و امکانات [دوره 13، شماره 52، 1383، صفحه 56-58]

 • خواجه (مترجم)، خسرو خطوط کلى تولید DTM و مسائل درون یابى مدل هاى رقومى ‏زمین [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 31-35]

د

 • دانیالی (مترجم)، تهمینه افق های نوین فراروی علوم اجتماعی سیستم اطلاع رسانی جغرافیایی [دوره 13، شماره 49، 1383، صفحه 41-45]

 • داوری، رضا جهت مناسب ساختمان در استان آذربایجان غربی [دوره 13، شماره 49، 1383، صفحه 21-25]

 • دهقان (مترجم)، مهدی جستجوی راهی بهتر برای مدیریت آب [دوره 13، شماره 52، 1383، صفحه 61-64]

ر

 • رسولی، علی اکبر پهنه ‏بندى عناصر اقلیمى آذربایجان با استفاده از GIS [دوره 13، شماره 52، 1383، صفحه 24-29]

ز

 • زاهدی، مجید پهنه ‏بندى عناصر اقلیمى آذربایجان با استفاده از GIS [دوره 13، شماره 52، 1383، صفحه 24-29]

 • زند مقدم، محمدرضا اندیشه‏ هاى نو در جغرافیاى ایران [دوره 13، شماره 52، 1383، صفحه 59-60]

س

 • سقایی، محسن چالش هاى صنعت توریسم درایران [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 53-57]

 • سلیمی جزی، رحیم تحلیلى بر مدیریت منابع آب کشاورزى برخوار [دوره 13، شماره 50، 1383، صفحه 13-20]

 • سیف، عبداله اثر فعالیت هاى خورشیدى برفعالیت ماهواره ‏هاى دورسنجى و مخابراتى [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 46-51]

ش

 • شاد، روزبه ارزیابی آلگوریتم های دایسترا و ژنتیک جهت یافتن کوتاه ترین مسیر در GIS [دوره 13، شماره 49، 1383، صفحه 46-50]

 • شاهکویی، اسماعیل بررسى و تجزیه و تحلیل وضعیت باد در جلگه گلستان [دوره 13، شماره 52، 1383، صفحه 53-55]

 • شجاعی، کامیار سیستم اطلاعات هیدروگرافى [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 32-35]

ص

ط

 • طاحونی، پوران پلیت تکتونیک و تغییرات اقلیمى [دوره 13، شماره 50، 1383، صفحه 62-64]

 • طالبی، محمد صادق بررسى و تحلیل خشکسالى آب و هواشناسى در استان یزد [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 62-64]

 • طبری فرد، نیما استفاده از توزیع‏ هاى آمارى در پیش ‏بینى زمان وقوع سیل (حوزه آبخیز محمدآباد گرگان) [دوره 13، شماره 52، 1383، صفحه 19-23]

ع

 • عاشوری، فاطمه بررسى صنایع دستى استان گیلان و نقش آن در وضعیت اقتصادى مردم [دوره 13، شماره 50، 1383، صفحه 25-31]

 • عبادی، حمید ارزیابی آلگوریتم های دایسترا و ژنتیک جهت یافتن کوتاه ترین مسیر در GIS [دوره 13، شماره 49، 1383، صفحه 46-50]

 • عزیزی، علی اکبر آنالیز شبکه جهت ترافیک شهری در یک محیط GIS [دوره 13، شماره 49، 1383، صفحه 36-40]

 • عساکره، حسن نگرشی بر ویژگی های طبیعی تالاب شادگان [دوره 13، شماره 49، 1383، صفحه 11-15]

 • عظیم زاده ایرانی، اشرف تحول در پایگاه ‏هاى اطلاعاتى [دوره 13، شماره 50، 1383، صفحه 34-36]

غ

 • غازی، ایران تحلیلى بر مدیریت منابع آب کشاورزى برخوار [دوره 13، شماره 50، 1383، صفحه 13-20]

ف

 • فرجی، عبداله پهنه ‏بندى عناصر اقلیمى آذربایجان با استفاده از GIS [دوره 13، شماره 52، 1383، صفحه 24-29]

ک

 • کاظمی، حسینعلی ارزیابى کارکرد شهرهاى جدید منطقه اصفهان با تأکید بر بهارستان [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 9-14]

 • کرمی، فریبا ریزش سنگ ها و مخاطرات ناشى از آنها در مناطق کوهستانى [دوره 13، شماره 52، 1383، صفحه 37-40]

گ

ل

 • لشکری، حسن جهت مناسب ساختمان در استان آذربایجان غربی [دوره 13، شماره 49، 1383، صفحه 21-25]

م

 • مالمیریان (مترجم)، حمید تعبیر و تفسیر تصاویر هوایى و ماهواره‏ اى (قسمت هفدهم) [دوره 13، شماره 52، 1383، صفحه 47-49]

 • مالمیریان (مترجم)، حمید تعبیر و تفسیر تصاویر هوایى و ماهواره ‏اى (قسمت شانزدهم) [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 18-22]

 • مالمیریان (مترجم)، حمید تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای (قسمت پانزدهم) [دوره 13، شماره 49، 1383، صفحه 26-30]

 • مختارانی، مجید آشنایى با VLBI و کاربرد آن [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 41-45]

 • مختارانی، مجید VLBI وسیله ای برای اندازه گیری جابه جایی پوسته سطح کره زمین [دوره 13، شماره 49، 1383، صفحه 16-20]

 • مدیری، مهدی مستندسازى منابع کارتوگرافى قسمت دوم [دوره 13، شماره 52، 1383، صفحه 2-11]

 • مدیری، مهدی دورکاوى و سامانه ‏هاى اطلاعات جغرافیایى (RS & GIS) (قسمت چهارم) [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 2-4]

 • مدیری، مهدی دورکاوى و سامانه‏ هاى اطلاعات جغرافیایى (RS & GIS) قسمت سوم [دوره 13، شماره 50، 1383، صفحه 2-7]

 • مدیری، مهدی مهندسی ژئوماتیک و علوم جغرافیایی [دوره 13، شماره 49، 1383، صفحه 1-5]

 • معیری، مسعود با استفاده از مدل SLEMSA [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 58-61]

 • مغفوری مقدم، ایرج تأثیر تغییر زاویه میل زمین بر روى آب و هوا [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 23-26]

 • مهدی نژاد، محمود چالش هاى صنعت توریسم درایران [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 53-57]

 • موحد (مترجم)، علی استفاده ازGIS روشى براى تحلیل ایمنى شهرى و طراحى محیطى [دوره 13، شماره 52، 1383، صفحه 50-52]

ن

 • ناجی، مجید اثر فعالیت هاى خورشیدى برفعالیت ماهواره ‏هاى دورسنجى و مخابراتى [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 46-51]

و

 • وارثی، حمید رضا ارزیابى کارکرد شهرهاى جدید منطقه اصفهان با تأکید بر بهارستان [دوره 13، شماره 51، 1383، صفحه 9-14]

ه

 • هاشمی فراهانی، حسن مدل سازى وضعیت جزر و مدى به صورت جهانى براساس توابع متعامد و یکه در منطقه مطالعاتى با استفاده از مشاهدات 11 ساله ماهواره ارتفاع سنجى (TOPE×/POSEIDON) [دوره 13، شماره 50، 1383، صفحه 41-51]