نمایه نویسندگان

آ

 • آزاد بخت، بهرام زمین لغزش روستای بیانلو شهرستان بیجار [دوره 12، شماره 45، 1382، صفحه 47-48]

ا

 • امیدوار، کمال مبانى نظرى بارور سازى ابرها [دوره 12، شماره 47، 1382، صفحه 24-28]
 • انتشاری، - تحلیل مجازی فرم و فرایند در نقشه های توپوگرافی 1:50000 [دوره 12، شماره 45، 1382، صفحه 12-21]

ب

 • باقری (مترجم)، زلیخا زمین بى ‏قرار [دوره 12، شماره 48، 1382، صفحه 28-33]
 • برهانی، رضا بررسی روند تغییرات دما در همدان (ایستگاه نوژه) [دوره 12، شماره 47، 1382، صفحه 61-64]
 • بیک محمدی، حسن تحلیلی جغرافیایی بر احداث نوشهرهای ایران مورد، منطقه اصفهان [دوره 12، شماره 48، 1382، صفحه 51-57]
 • بیک محمدی، حسن جذابیت های توریسم طبیعی سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 12، شماره 46، 1382، صفحه 51-54]

ت

 • تقوایی، مسعود برنامه‏ ریزى و طراحى فضاى سبز شهرى و تأثیرات متقابل آن بر انسان و طبیعت [دوره 12، شماره 47، 1382، صفحه 46-55]
 • تقوایی، مسعود جایگاه تمرکز زدایی در توسعه و برنامه ریزی روستایی [دوره 12، شماره 46، 1382، صفحه 44-50]
 • تقوی گودرزی، سعید ژئومورفولوژی حوضه آبریز سیلاخور (بروجرد) [دوره 12، شماره 46، 1382، صفحه 24-29]
 • توکلی، فرشته زمین شناسی شهرستان الیگودرز [دوره 12، شماره 45، 1382، صفحه 58-61]

ج

ح

 • حاتمی نژاد، حسین نگاهى گذرا به اقتصاد شهر مشهد [دوره 12، شماره 47، 1382، صفحه 29-33]
 • حاتمی نژاد، حسین نگاهی به شاخص های جمعیتی ایران در آغاز قرن 21 میلادی [دوره 12، شماره 45، 1382، صفحه 45-46]
 • حاج آقامحمدی، علی تحلیلی بر ساختار اجتماعی- اقتصادی جامعه صیادی استان بوشهر [دوره 12، شماره 45، 1382، صفحه 49-53]
 • حسینی، مهرداد بررسی تغییر اقلیم در شهر سمنان بر اساس پارامترهای ماهیانه، حداقل، حداکثر و متوسط دمای ماهیانه [دوره 12، شماره 48، 1382، صفحه 58-61]

خ

 • خواجه (مترجم)، خسرو عوامل تأثیرگذار در تهیه نقشه از تصاویر بزرگ مقیاس اطلاعات زمین GI از طریق فتوگرامتری [دوره 12، شماره 46، 1382، صفحه 30-34]
 • خواجه (مترجم)، خسرو فتوگرامتری از فاصله نزدیک در محیط های صنعتی [دوره 12، شماره 45، 1382، صفحه 25-27]

ر

 • رامشت، م.ح. تحلیل مجازی فرم و فرایند در نقشه های توپوگرافی 1:50000 [دوره 12، شماره 45، 1382، صفحه 12-21]

ز

 • زمردیان، سید بهمن کاربرد تصاویر ماهواره‏ اى در شبیه سازهاى پروازى [دوره 12، شماره 48، 1382، صفحه 39-41]

ش

 • شاهکویی، اسماعیل بررسى آبهاى استان گلستان [دوره 12، شماره 48، 1382، صفحه 33-38]
 • شاهوردیان، مرضیه برنامه‏ ریزى و طراحى فضاى سبز شهرى و تأثیرات متقابل آن بر انسان و طبیعت [دوره 12، شماره 47، 1382، صفحه 46-55]
 • شفیعی، پروین جایگاه تمرکز زدایی در توسعه و برنامه ریزی روستایی [دوره 12، شماره 46، 1382، صفحه 44-50]

ص

ع

 • عبادی نژاد، سید علی داده های جغرافیایی در رایانه [دوره 12، شماره 45، 1382، صفحه 28-31]
 • عساکره، حسین نوسانات اقیانوس اطلس شمالى [دوره 12، شماره 48، 1382، صفحه 20-24]
 • عشقی، ابوالفضل نقش عوامل مورفودینامیکى هریرود و عملکرد فرسایش انسانى در تغییرات خط مرز، در شمال شرق کشور «ضرورت یک استراتژى بنیادین در کنترل رودخانه‏ هاى مرزى» [دوره 12، شماره 47، 1382، صفحه 43-45]

غ

 • غفاری، سید رامین ماهیت علم جغرافیا [دوره 12، شماره 47، 1382، صفحه 56-60]
 • غیور، حسنعلی تعیین همگنى آمار بارندگى در ایستگاه هاى باران سنجى میاناب رودخانه بشار با استفاده از نرم افزار(SPSS) [دوره 12، شماره 48، 1382، صفحه 46-50]

ف

 • فشارکی، پریدخت استراتژی های توسعه روستایی در دنیای در حال توسعه مورد مطالعاتی: چین [دوره 12، شماره 48، 1382، صفحه 9-16]

ق

 • قهرایی، حسین علل جابه جایی مرزهای ایران در ادوار مختلف تاریخی [دوره 12، شماره 46، 1382، صفحه 55-57]
 • قهرمانی، شهاب تأثیرات ژئومورفولوژی محدوده تنگ براق بر مکانیابی و اجرای سد و نیروگاه ملاصدرا (در حال احداث بروی شاخه رودخانه کر در فارس) [دوره 12، شماره 45، 1382، صفحه 54-57]

ک

 • کرمی شاهملکی، نورا... متدهاى Image Fusion [دوره 12، شماره 47، 1382، صفحه 37-39]
 • کوچکی نژاد، فاطمه سازماندهى فضایى روستاها از دیدگاه جغرافیایى مورد: بخش میرزاکوچک صومعه سرا [دوره 12، شماره 47، 1382، صفحه 40-42]
 • کیارسی، فرینوش تعیین همگنى آمار بارندگى در ایستگاه هاى باران سنجى میاناب رودخانه بشار با استفاده از نرم افزار(SPSS) [دوره 12، شماره 48، 1382، صفحه 46-50]

گ

 • گل وری (مترجم)، رقیه راه حل هایى براى مشکل دورى / نزدیکى سیگنال، همزمان سازى زمان اضافى و خطاى چند مسیرى در سیستم ناوبرى فضاى بسته GPS [دوره 12، شماره 47، 1382، صفحه 34-36]
 • گل وری (مترجم)، رقیه کاربرد تکنولوژی GPS برای اندازه گیری جابه جایی سازه های بلند در اثر بادهای ضعیف [دوره 12، شماره 45، 1382، صفحه 22-24]

ل

م

 • مالمیریان (مترجم)، حمید تعبیر و تفسیر تصاویر هوایى و ماهواره ‏اى (قسمت چهاردهم) [دوره 12، شماره 48، 1382، صفحه 42-45]
 • مالمیریان (مترجم)، حمید تعبیر و تفسیر تصاویر هوایى و ماهواره ‏اى (قسمت سیزدهم) [دوره 12، شماره 47، 1382، صفحه 10-18]
 • مالمیریان (مترجم)، حمید تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای (قسمت دوازدهم) [دوره 12، شماره 46، 1382، صفحه 14-17]
 • مالمیریان (مترجم)، حمید تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای (قسمت دهم) [دوره 12، شماره 45، 1382، صفحه 41-44]
 • محبی، محمود کاربردهای تصاویر ماهواره ای (IRS1C/1D)- قسمت دوم [دوره 12، شماره 45، 1382، صفحه 62-64]
 • مختارانی، مجید HRS وسیله‏ اى جدید براى نمایش عوارض زمین بصورت یک مدل سه بعدى [دوره 12، شماره 48، 1382، صفحه 62-64]
 • مدیری، مهدی سنجش از دور و سیستم‏ هاى اطلاعات جغرافیایى (RS & GIS) قسمت دوم [دوره 12، شماره 48، 1382، صفحه 2-8]
 • مدیری، مهدی دورکاوى و سامانه‏ هاى اطلاعات جغرافیایى (RS & GIS) (قسمت اول) [دوره 12، شماره 47، 1382، صفحه 2-6]
 • مدیری، مهدی مستند سازی منابع کارتوگرافی- قسمت اول [دوره 12، شماره 46، 1382، صفحه 2-9]
 • مدیری، مهدی منظور از سیستم تصویر نقشه چیست؟ [دوره 12، شماره 45، 1382، صفحه 2-8]
 • مریانجی، زهره بررسی روند تغییرات دما در همدان (ایستگاه نوژه) [دوره 12، شماره 47، 1382، صفحه 61-64]
 • مولائی هشجین، نصرالله تحلیلی پیرامون مدیریت چرای دام ها و آبخیزداری در قلمرو نمیه کوچ نشینان اسالم تالش [دوره 12، شماره 45، 1382، صفحه 32-40]

ن

 • نصرآبادی، اسماعیل زندگی با تغییرات جهانی گرم شدن اقلیم [دوره 12، شماره 46، 1382، صفحه 58-61]
 • نوجوان، - تحلیل مجازی فرم و فرایند در نقشه های توپوگرافی 1:50000 [دوره 12، شماره 45، 1382، صفحه 12-21]

و

 • وارثی، حمید رضا جایگاه شهرهاى جدید ایران در نظام شهرسازى [دوره 12، شماره 47، 1382، صفحه 19-23]