نمایه نویسندگان

ا

ب

 • باقری (مترجم)، زلیخا جهان در حرکت (قسمت دوم) [دوره 10، شماره 40، 1380، صفحه 32-38]
 • باقری (مترجم)، زلیخا جهان در حرکت (قسمت اول) [دوره 10، شماره 39، 1380، صفحه 25-34]
 • باقری (مترجم)، زلیخا مشتری دنیای غول پیکر اولیه [دوره 10، شماره 38، 1380، صفحه 25-39]
 • باقری (مترجم)، زلیخا حیات در منظومه شمسی [دوره 10، شماره 37، 1380، صفحه 31-34]
 • براتیان، علی ارزیابی تبخیر و تعرق در استان همدان [دوره 10، شماره 40، 1380، صفحه 61-64]
 • براتیان (تنظیم)، علی طبقه بندی عوامل هواشناسی در تعیین وقوع خشکسالی با استفاده از مدل اسکالوگرام (مطالعه موردی: ایستگاه همدان) [دوره 10، شماره 38، 1380، صفحه 60-64]
 • بهرامی (مترجم)، شهرام خطای روش های ما اندازه گیری در جغرافیای طبیعی [دوره 10، شماره 39، 1380، صفحه 61-64]
 • بوذری، سیما رهیافت های مشارکت زنان روستایی در توسعه روستا [دوره 10، شماره 40، 1380، صفحه 54-60]
 • بیک محمدی، حسن ساختار اقتصادی و معیشتی ایل بختیاری «مورد، طوایف موری و قندعلی» [دوره 10، شماره 37، 1380، صفحه 59-64]

ت

 • تقوایی، مسعود صنایع روستایی و جایگاه آن در توسعه مناطق روستایی و اقتصاد کشور [دوره 10، شماره 40، 1380، صفحه 39-44]
 • توکلی، فرشته دریاچه گهر نگین فیروزه ای استان لرستان [دوره 10، شماره 39، 1380، صفحه 35-38]

ح

 • حاج آقا احمدی، علی تحلیلی بر خاستگاه گیاهان و جانوران در دریای مازندران [دوره 10، شماره 37، 1380، صفحه 35-42]

خ

 • خواجه (مترجم)، خسرو تهیه مدل های شیئی سه بعدی دقیق و ریز با استفاده از اشعه لیزر سیستم های تهیه نقشه تجسمی (سه بعدی) لیزری فواصل نزدیک [دوره 10، شماره 37، 1380، صفحه 43-46]
 • خواجه(مترجم)، خسرو امکانات جدید برای هزاره جدید اینترنت و تحصیل از راه دور [دوره 10، شماره 39، 1380، صفحه 13-16]

ر

 • راد، پرویز چگونگی تبدیل روستاهای بزرگ به شهر نمونه مورد مطالعه (بین سرشماری 1375-1365) [دوره 10، شماره 39، 1380، صفحه 49-56]
 • رجبی، معصومه نقشه کشی ژئومورفولوژی [دوره 10، شماره 40، 1380، صفحه 7-12]
 • رشیدی، بهمن کنترل حرکت تلماسه ها و جلوگیری از تأثیر مخرب آن ها بر شریان های حیاتی [دوره 10، شماره 38، 1380، صفحه 22-24]

س

ش

 • شاهکویی، اسماعیل نگاهی به سیمای طبیعی استان گلستان [دوره 10، شماره 37، 1380، صفحه 24-30]
 • شفیعی، پروین صنایع روستایی و جایگاه آن در توسعه مناطق روستایی و اقتصاد کشور [دوره 10، شماره 40، 1380، صفحه 39-44]

ص

ع

غ

 • غفاری، سید رامین کنکاشی در مفهوم فضا و ساماندهی نظام فضایی سکونتگاه های روستایی [دوره 10، شماره 39، 1380، صفحه 44-48]

ف

ق

 • قربانی (مترجم)، رسول ارزیابی نیازهای مسکن با استفاده از GIS [دوره 10، شماره 39، 1380، صفحه 6-12]
 • قلعه مولایی، شهرام کنترل حرکت تلماسه ها و جلوگیری از تأثیر مخرب آن ها بر شریان های حیاتی [دوره 10، شماره 38، 1380، صفحه 22-24]

م

ن

و

 • وارثی، محمدرضا روند تولید و کیفیت بنا در شهر اصفهان [دوره 10، شماره 38، 1380، صفحه 55-59]