نمایه نویسندگان

ا

 • امین سبحانی، ابراهیم غار بوزخانه ماسوله (گیلان): صعود و تحقیق مشترک کمیته غارشناسی ایران و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت [دوره 4، شماره 14، 1374، صفحه 25-30]
 • اوسطی، علیرضا سیستم های اسکنینگ سنجش از دور [دوره 4، شماره 15، 1374، صفحه 14-19]
 • اوسطی (مترجم)، علیرضا دورکاوی و تهیه نقشه های موضع نگاری (توپوگرافی) [دوره 4، شماره 13، 1374، صفحه 44-59]

ب

 • بار، رابرت نگاهی از حاشیه به مسائل موجود در دنیای GIS [دوره 4، شماره 13، 1374، صفحه 62-64]
 • بهفروز، فاطمه خصوصیات جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری تازه استقلال یافته ترکمنستان [دوره 4، شماره 14، 1374، صفحه 6-16]

ت

ر

 • رضیعی، فاطمه کاربرد اطلاعات گرافیکی در مطالعات شهری (مورد مطالعه تهران)(3) [دوره 4، شماره 15، 1374، صفحه 32-41]
 • رضیعی، فاطمه کاربرد اطلاعات گرافیکی در مطالعات شهری (مورد مطالعه تهران)(2) [دوره 4، شماره 14، 1374، صفحه 37-47]
 • رضیعی، فاطمه کاربرد اطلاعات گرافیکی در مطالعات شهری (مورد مطالعه تهران)(1) [دوره 4، شماره 13، 1374، صفحه 24-34]
 • رضیعی (مترجم)، فاطمه کاربردهای شهری GIS [دوره 4، شماره 16، 1374، صفحه 12-21]
 • رمضانی، بهمن غار بوزخانه ماسوله (گیلان): صعود و تحقیق مشترک کمیته غارشناسی ایران و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت [دوره 4، شماره 14، 1374، صفحه 25-30]

س

 • سرور، رحیم تحلیلی مقدماتی از کاربرد تصاویر ماهواره ای COSMOS (KFA-1000) در طرح های توسعه [دوره 4، شماره 16، 1374، صفحه 26-32]

ش

 • شکری کمساری، حسین تهیه نقشه های عکسی (فتومپ) به وسیله عکس های ماهواره ای (کاسموس) (KFA-1000) [دوره 4، شماره 15، 1374، صفحه 60-64]

ص

ع

 • عنایتی، حمید بررسی یک سیستم تحلیلی فتوگرامتری [دوره 4، شماره 15، 1374، صفحه 20-23]

ق

 • قریب، عبدالکریم یخبندان های دوران چهارم در اروپا [دوره 4، شماره 15، 1374، صفحه 10-13]
 • قریب، عبدالکریم غار بوزخانه ماسوله (گیلان): صعود و تحقیق مشترک کمیته غارشناسی ایران و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت [دوره 4، شماره 14، 1374، صفحه 25-30]

ک

 • کمساری، حسین تهیه نقشه های توریستی ایران با استفاده از عکس های ماهواره ای [دوره 4، شماره 14، 1374، صفحه 31-36]

م

ن

ی

 • یاری، محمدرضا کاربرد معماری موازی و سیستم های نوری در تعیین موقعیت نقاط متحرک [دوره 4، شماره 14، 1374، صفحه 17-20]