دوره و شماره: دوره 23، شماره 92، زمستان 1393، صفحه 1-109