دوره و شماره: دوره 22، شماره 88، زمستان 1392، صفحه 1-128 
2. آسیب شناسی شهرهای جدید در ایران

صفحه 47-57

حسین حاتمی نژاد؛ زهرا زمانی؛ صادق حاجی نژاد؛ محمد قضایی


7. روش های پژوهش در ژئومورفولوژی

صفحه 81-91

محمدرضا ثروتی؛ رضا منصوری