دوره و شماره: دوره 22، شماره 86، خرداد 1392، صفحه 1-99 
اهمیت جایگاه سیستم اطلاعات مکانی (GIS) در فرماندهی و کنترل (C4I)

صفحه 5-16

مهدی مدیری؛ رضا آقا طاهر؛ محمد فلاح ززولی؛ محسن جعفری