دوره و شماره: دوره 24، شماره 94، تابستان 1394، صفحه 1-117 
5. ارزیابی نقش طایفه گرایی در احساس امنیت اجتماعی(مطالعه موردی: شهر ایذه)

صفحه 59-76

ناهید سجادیان؛ مرتضی نعمتی؛ علی شجاعیان؛ پریوش اورکی