دوره و شماره: دوره 24، شماره 95، پاییز 1394، صفحه 1-120 
1. طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی مردم گستر برای شبکه آب شهری

صفحه 5-16

حمید باقری؛ محمدرضا ملک؛ علی اسماعیلی؛ مهدیه قدسی نژاد