دوره و شماره: دوره 24، شماره 96، زمستان 1394، صفحه 1-152 
2. نظارت بر پویایی شهرنشینی در ایران معاصر با استفاده از تصاویر چند زمانه DMSP/OLS

صفحه 21-37

سید احمد حسینی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مجتبی رفیعیان؛ مهدی مدیری؛ محسن احدنژاد روشتی


4. بررسی شرایط محیطی دیرینه کلوت های تخم مرغی شکل دشت لوت با استفاده از دانه سنجی

صفحه 51-64

مهران مقصودی؛ عبدالحسین حاجی زاده؛ محمد علی نظام محله؛ زینب بیاتی صداقت