دوره و شماره: دوره 25، شماره 100، زمستان 1395، صفحه 1-166 
5. بررسی عملکرد انواع مختلف توابع پایه ی شعاعی کروی در مدلسازی محلی میدان گرانی زمین

صفحه 61-72

محبوبه محمدیوسفی بهلولی احمدی؛ عبدالرضا صفری؛ آناهیتا شهبازی


12. ارزیابی و پایش پوشش گیاهی مبتنی بر منطق فازی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: پارک ملی بمو - شیراز)

صفحه 157-166

سحرناز شکوهی زادگان؛ حسن خسروی؛ حسین آذرنیوند؛ غلامرضا زهتابیان؛ بهزاد رایگانی