دوره و شماره: دوره 26، شماره 103، پاییز 1396، صفحه 1-219 
9. بررسی نقش ناهمواری ها در شکل گیری نواحی و خرده نواحی آب و هوایی استان همدان

صفحه 109-122

محمد با عقیده؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ حسن حاجی محمدی؛ حسن رضایی