دوره و شماره: دوره 21، شماره 84، زمستان 1391، صفحه 1-156 
4. کنکاشی پیرامون مسایل عمده ی تأثیر گذار بر مهاجرت های روستایی دهستان تکاب

صفحه 55-84

حجت حاتمی نژاد؛ مجتبی ثابت کوشکی نیان؛ مهدی سقایی؛ حسین حاتمی نژاد


7. ژئواکولوژی آتشفشان بیدخوان، جنوب شرق بردسیر کرمان

صفحه 105-120

سارا شیخ فخرالدینی؛ احمد عباس نژاد؛ سمیه ذهاب ناظوری