دوره و شماره: دوره 21، شماره 82، تابستان 1391، صفحه 1-112 
2. تحلیلی بر ظرفیت سازی گردشگری اجتماع محور

صفحه 7-13

حسین حاتمی نژاد؛ فریاد پرهیز؛ مهرداد کرمی


8. اصول و معیارهای شهر سالم

صفحه 50-56

کرامت الله زیاری؛ محمدحسین جانبابانژاد