دوره و شماره: دوره 20، شماره 79، پاییز 1390، صفحه 1-96 
4. پراگماتیسم

صفحه 25-30

حسین حاتمی نژاد؛ محمد اکبرپور سراسکانرود


6. نقشه های ژئومورفولوژی ، تاریخچه ، ضرورت و کاربرد

صفحه 37-45

سیاوش شایان؛ غلامرضا زارع؛ شهرام امیری