دوره و شماره: دوره 20، شماره 78، تابستان 1390، صفحه 1-113 
6. کاربرد تکنولوژى RS و GIS در مدیریت آبیارى زمین‏ هاى کشاورزى

صفحه 26-32

احمد تقدیسی؛ صدیقه کیانی؛ فرناز ابوالحسنی؛ زهرا سلطانی


8. گزارشى از: غار خون فوشه

صفحه 38-38

حسین حاجت پور قلعه رودخانی