دوره و شماره: دوره 19، شماره 75، آبان 1389، صفحه 1-96 
کویر یا بیابان

صفحه 54-56

محمدرضا اصغری مقدم