دوره و شماره: دوره 19، شماره 73، اردیبهشت 1389، صفحه 1-96 
آب‏ هاى جوان

صفحه 42-44

زکیه حیدری؛ حسین صرامی


راهکارهاى بررسى و تحلیل تغییرات کاربرى اراضى با تأکید بر سنجش از دور و با تحلیل کاربرى بر روى ناحیه گرگان

صفحه 48-52

مجید ولی شریعت پناهی؛ سید رحیم مشیری؛ علیرضا استعلاجی؛ شکراله محمدی؛ جمیله فتوحی