دوره و شماره: دوره 18، شماره 72، زمستان 1388، صفحه 1-80 
3. ویژگى‏ هاى زیست محیطى جزایر

صفحه 14-20

یگانه سپاسی؛ افشین دانه کار


5. تحلیلى بر نظام شبکه شهرى در شهرستان شهرکرد

صفحه 25-27

سید رامین غفاری؛ پژمان محمدی ده چشمه