دوره و شماره: دوره 17، شماره 67، پاییز 1387، صفحه 1-80 
8. اهمیت بکارگیرى سیستم اطلاعات جغرافیایى براى پلیس

صفحه 53-56

سید علی عبادی نژاد؛ حمید پناهی؛ محمد صاحبدل علیجهانی