دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، پاییز 1386، صفحه 1-64 
7. جهانى شدن و تحولات شهرها

صفحه 39-46

حسین حاتمی نژاد؛ ابراهیم جهانگیر