دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، زمستان 1383، صفحه 1-65