دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، مرداد 1383، صفحه 1-65