دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، بهمن 1382، صفحه 1-65 
جزر و مد پدیده ای پیچیده

صفحه 25-27

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


زمین بى ‏قرار

صفحه 28-33

زلیخا باقری (مترجم)