دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، پاییز 1382، صفحه 1-65 
8. متدهاى Image Fusion

صفحه 37-39

نورا... کرمی شاهملکی