دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، اردیبهشت 1382، صفحه 1-65