دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، زمستان 1381، صفحه 1-70