دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، آبان 1381، صفحه 1-64