دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، اردیبهشت 1381، صفحه 1-64