دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، زمستان 1380، صفحه 1-64 
10. فن آوری باروری ابر

صفحه 49-53

مریم احمد پور (مترجم)