دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، آبان 1380، صفحه 1-64 
شکل زمین

صفحه 39-43

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)