دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، تابستان 1379، صفحه 1-64 
7. عطارد جهانی خمیری

صفحه 31-38

زلیخا باقری (مترجم)