دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، مرداد 1379، صفحه 1-64