دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، بهمن 1378، صفحه 1-64 
ذخیره سازی داده ها

صفحه 17-19

اشرف عظیم زاده (مترجم)


مریخ سیاره قرمز

صفحه 31-35

حسین قهرایی (مترجم)