دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، پاییز 1378، صفحه 1-64