دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، تابستان 1378، صفحه 1-64 
14. شهر در آمریکای شمالی

صفحه 59-64

حسین حاتمی نژاد (مترجم)